תקנון אתגר החולצה

תקנון אתגר החולצה

כללי

מועדון הכדורגל מכבי תל-אביב (להלן: "מכבי ת"א") מכריז על "אתגר החולצה" (להלן – "האתגר").

ההשתתפות באתגר פתוחה לכל אוהדי הקבוצה כולל עובדי מכבי ת"א ובני משפחותיהם (להלן: "המשתתף/פים"). לעניין זה "בן משפחה" – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

מובהר כי מכבי ת"א רשאית להפסיק את קיום האתגר ללא הודעה מוקדמת בכל עת, וכן לשנות את מועדיה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

בעצם השתתפותו באתגר מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתנאי תקנון אתגר החולצהוכי קרא את תנאי התקנון, כי הבין אותם וכי הינו מסכים להם ו/או לכל שינוי שיחול בהם ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

כללי השתתפות והתנהגות

 

 1. האתגר יתקיים ברשתות החברתיות ועל גבי רשת האינטרנט בלבד.
 2. את מימוש אחוז ההנחה ניתן לבצע על רכישת החולצה הרשמית בלבד בחנות האון ליין הרשמית של המועדון בלבד.
 3. אין כפל מבצעים.
 4. האתגר תקף בין יום רביעי 20/1/2016 בשעה 10:00 ועד ליום ראשון 24/1 בשעה 10:00.
 5. בעת לחיצה ראשונה על "הגיפ" המשתתף יוכל לראות את רמת ההנחה הנעה בין 1%-40% רצה על גבי החולצה הוירטואלית, בלחיצה שנייה תיעצר הספירה ויופיע מול המשתמש מספר המשקף את אחוז ההנחה בו קיבל וכן את קוד הקופון הרלוונטי למימוש ההטבה. עם החליט המשתמש לא לממש את ההטבה ולנסות שוב איבד המשתתף את ההנחה שהופיעה בפניו קודם.
 6. למכבי ת"א הסמכות המלאה והמוחלטת למנוע כל משתתף מלקחת חלק באתגר וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, הזדהות לאדם אחר ו/או תרמית כל שהיא ועוד; למשתתף אשר ייפסל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לפסילתו.
 7. מימוש קוד הקופון המקנה למשתתף את ההטבה תתבצע על פי ההגבלות הבאות:
  1. ניתן לממש את קוד הקופון במהלך תקופת המבצע בלבד.
  2. ניתן לממש את קוד הקופון בחנות האון ליין הרשמית של המועדון בלבד.
  3. ניתן לממש את קוד הקופון המקנה גובה הנחה מסוים בעת רכישת החולצה הרשמית בלבד ולא על אף מוצר אחר מחנות האון ליין של המועדון.
 8. הגבלת כמות מימוש של רכישות עפ"י מספר הקופונים עפ"י גובה ההנחה:
  1. בין 1%-20%- אין הגבלה על מספר הרכישות ברמות ההנחה אילו.
  2. בין 21%-25%- הגבלת מימוש של 100 רכישות לכל קוד קופון עפ"י מדרגות הנחה.
  3. בין 26%-30%- הגבלת מימוש של 50 רכישות לכל לקוד קופון עפ"י מדרגות ההנחה.
  4. בין 31%-40%- הגבלת מימוש של 20 רכישות לכל לקוד קופון עפ"י מדרגות ההנחה.
  5. שימו לב! קודי הקופון במדרגות ההנחה 38%-40% הסתיימו ואינם ניתנים למימוש.
  6. למכבי תל אביב הזכות המלאה לא לחדש את הגבלת מספר הרכישות בכל קוד קופון עפ"י רמת ההנחה, לדוגמא: ברגע שמומשו 20 רכישות ע"י שימוש בקוד קופון המקנה 32% הנחה לרכישת החולצה הרשמית, לא ניתן יהיה לממש מדרגת הנחה ו/או קופון זה יותר.

 

פטור מאחריות

המשתתף מתחיב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לאתגר, ובכל הקשור לפרסומים שונים הקשורים לאתגר, לרבות אך לא רק, טענות ביחס להפרת זכויות יוצרים או זכויות מוסריות, פרסומי לשון הרע ופגיעה בפרטיות.

המשתתף מכריז כי הוא מסכים לכל הכתוב בתקנון הזה ובכך פוטר את מכבי ת"א ו/או מי מטעמה מכל אחריות הקשורה באתגר.

מכבי ת"א אינה אחראית על רכושו האישי של המשתתף ו/ או על כל נזק אשר עשוי להיגרם לרכוש אישי של המשתתף באתגר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתתף יפצה את מכבי ת"א, באופן מיידי, בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא, בה תחויב מכבי ת"א כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו למכבי ת"א עקב מעשי המשתתף או מחדליו בקשר עם האתגר.

מכבי ת"א לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/ או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף באתגר.

תנאים נוספים

מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהאתגר, שלביו, תוכנו, מתכונתו, נהליו ותקופתו, על פי שיקול דעתה, לרבות תאריכים, מספר המשתתפים; הגבלת מימוש ההנחה, ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה במסגרת האתר והאפליקציה הרשמיים של מכבי ת"א ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא מכבי ת"א לנכון.

מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או לבטל השתתפות של משתתף כלשהו באתגר, וכן תהיה רשאית להוציא משתתף באתגר, בין היתר, תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב.

מכבי ת"א רשאית לבטל את האתגר מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

מכבי ת"א רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת.

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.