תקנון קמפיין החולצה- שי סידי

תקנון קמפיין החולצה- שי סידי

 1. כללי

 

 • מועדון הכדורגל מכבי תל-אביב (להלן: "מכבי ת"א") מכריז על קמפיין "שי סידי" לשם מכירת החולצה הרשמית (להלן – "הקמפיין").

 

 • הקמפיין פתוח לכל אוהדי מועדון הכדורגל מכבי ת"א , כולל עובדי מכבי ת"א ובני משפחותיהם (להלן: "המשתתף/פים"). לעניין זה "בן משפחה" – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

 

 • הקמפיין ייערך החל מיום רביעי 27/1/2016 בשעה 10:00 ועד ליום ראשון או שני 7-8/2/2016 בשעה 18:00 בהתאם ליום משחק הדרבי. (להלן – "תקופת הקמפיין"). מובהר כי מכבי ת"א רשאית להפסיק את הקמפיין ללא הודעה מוקדמת בכל עת, וכן לשנות את מועדיה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

 

 • בהשתתפותו בקמפיין מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתנאי תקנון הקמפיין וכי קרא את תנאי התקנון, כי הבין אותם וכי הינו מסכים להם ו/או לכל שינוי שיחול בהם ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

 

 1. כללי המשחק

 

 • כל אוהד אשר מעוניין לקבל סרטון ברכה אישי משי סידי, יצטרך לרכוש את החולצה הרשמית באחת מהחנויות הרשמיות של המועדון (דיזנגוף 147, סינמה סיטי ראשל"צ, קריית שלום, וחנות האון ליין).

 

 • כל אוהד שירכוש את החולצה ימסור את פרטיו האישיים (שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת מייל) אם בעת הרכישה בחנות האון ליין ואם בהשארת פרטים אצל המוכרים בחנויות.

 

 • לאחר מסירת הפרטים, המועדון ישלח לכל הרוכשים שתי שאלות טריוויה במהלך הקמפיין, השאלות יישלחו לרוכשים בתצורת סמס לטלפון הנייד שלהם.

 

 • 40 הרוכשים הראשונים שיענו על שאלת הטריוויה ע"י שליחת הודעת סמס עם התשובה הנכונה יזכו בסרטון מתנה אישי משי סידי.

 

 • המועדון ייצור קשר עם 40 הזוכים לשם הודעה על הזכייה ואימות פרטים.

 

 • המועדון יישלח את שאלות הטריוויה פעמיים במהלך הקמפיין, הראשונה ביום ראשון 31/1/2016 בשעות הצהריים, ובפעם השנייה ביום שלישי 2/2/2016 בשעות הצהריים. שעת שליחת חידת הטריוויה תתפרסם במהלך יום השליחה.

 

 • הרוכש מסכים כי הסרטון האישי אותו יוצר שי סידי במיוחד בשבילו, יופץ ברשת האינטרנט, ברשתות החברתיות הן הרשמיות והן הרגילות, באתר ובאפליקציות הרשמיות של המועדון ובכל פלטפורמה אחרת. הרוכש שזכה בסרטון פרסונאלי רשאי לבקש מהמועדון להסיר את הסרטון שלו.

 

 • למכבי ת"א הסמכות המלאה והמוחלטת לפסול כל משתתף מלקחת חלק בקמפיין וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, הזדהות לאדם אחר ועוד; למשתתף אשר ייפסל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לפסילתו.

 

 • באם רכשת את החולצה הרשמית של מועדון הכדורגל דרך אתר "בלייזר" תוכל גם לזכות בנוסף לסרטון הפרסונאלי גם בזוג כרטיסים למשחק הדרבי. הכרטיסים יימסרו ע"י אתר בלייזר לרוכש שזכה בהם. הכרטיסים ממוקמים בשער 7.

 

 

 

 

 1. פרסים

 

 • באם הרוכש יצליח לענות על שאלת הטריוויה ולהיות בין 40 הראשונים שישלחו סמס חזרה יזכה בסרטון פרסונאלי משי סידי. כמו כן אם רכש את החולצה הרשמית דרך אתר "בלייזר" יוכל רוכש אחד לזכות בסרטון פרסונאלי וכן בזוג כרטיסים למשחק הדרבי שייערך בתאריך 7-8/2/2016 באצטדיון בלומפילד. הכרטיסים הינם לשער 7. חלוקתם לרוכש הזוכה הינה באחריות אתר "בלייזר" בלבד.

 

 • מובהר כי מכבי ת"א תהיה המחליטה הבלעדית בנוגע לסוג ולטיב הפרסים (מלבד זוג הכרטיסים לדרבי) ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

 

 • בחירת המשתתף והמשתתפים הזוכה/ים ו/או שיוך הפרסים תעשה עפ"י כללי הקמפיין המצוינים למעלה ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד מכבי ת"א ו/או מי מטעמה.

 

 • מכבי תל אביב תהיה רשאית להשתמש בשמות הזוכים באתר ובאפליקציה הרשמית וברשתות החברתיות וכן בכל פלטפורמה אינטרנטית אחרת.

 

 • קביעת המשתתף הזוכה תבוצע ע"י מכבי ת"א ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה.

 

 • קביעת המשתתף שיזכה בזוג הכרטיסים הינה באחריות אתר בלייזר בלבד.

 

 

 • המשתתף הזוכה מצהיר כי המידע שיימסר על ידו הינו מידע נכון ומדויק וכי הוא נמסר מרצונו החופשי.

 

 • במידה והמשתתף לא יעביר ו/או ישתף את הפרטים המדויקים כפי שיתבקש וזאת בתוך יום ממועד פרסום שמו, או, לחלופין, במידה ויימצא הזוכה כמי שאינו עומד בתנאי ההשתתפות והזכייה כאמור בתקנון זה, ייפסל אותו משתתף וזכייתו תבוטל.

 

 • משתתף זוכה אשר יעמוד בתנאי תקנון זה יקבל הודעה ממכבי ת"א או מי מטעמה על זכאותו לזכייה בפרס (להלן: "הודעת זכייה").

 

 • למשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בשל פקיעת זכותו לקבלת הפרס, עקב אי מימוש אפשרות זכייתו במועד הקבוע לכך בתקנון זה.

 

 • זכייתו של המשתתף הזוכה עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של מכבי ת"א ובהשתתפותו בקמפיין, מביע כל משתתף בקמפיין את הסכמתו לפרסום שמו, תמונתו ולסיקור זכייתו, לרבות במשחקי הקבוצה, באינטרנט, ברדיו, בטלוויזיה ובעיתונות.

 

 • הפרסים שיחולקו במסגרת המשחק הינם אישיים ואינם ניתנים להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרסים ולהציע פרסים חלופיים שווה ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד מכבי ת"א ו/או מי מטעמה.

 

 1. פטור מאחריות

 

 • המשתתף מתחיב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לקמפיין, לפרס ו/או למימושו ובכל הקשור לפרסומים שונים הקשורים לקמפיין, לרבות אך לא רק, טענות ביחס להפרת זכויות יוצרים או זכויות מוסריות, פרסומי לשון הרע ופגיעה בפרטיות.

 

 • המשתתף מכריז כי בעתם השתתפותו בקמפיין הוא מסכים לכל הכתוב בתקנון הזה ובכך פוטר את מכבי ת"א ו/או מי מטעמה מכל אחריות הקשורה בקמפיין.

 

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתתף יפצה את מכבי ת"א, באופן מיידי, בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא, בה תחויב מכבי ת"א כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו למכבי ת"א עקב מעשי המשתתף או מחדליו בקשר עם הקמפיין.

 

 • מכבי ת"א לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בקמפיין ו/או תמנע האפשרות לקבלת הפרס.

 

 

 1. תנאים נוספים

 

 • מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהקמפיין, שלביו, תוכנו, מתכונתו, נהליו ותקופתו, על פי שיקול דעתה, לרבות טיב הפרס ומספר הזוכים; על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה במסגרת העמוד הרשמי של מכבי ת"א בפייסבוק ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא מכבי ת"א לנכון.

 

 

 • מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או לבטל השתתפות של משתתף כלשהו בקמפיין, וכן תהיה רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שהשתתף בקמפיין, בין היתר, תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב, אף אם זכייתו לא הייתה תוצאה ישירה של מעשה מעין זה.

 

 • מכבי ת"א רשאית לבטל את הקמפייןמכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

 

 • מכבי ת"א רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת.

 

 • התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.