תקנון תחרות "אתגר הדיוק של Hisense"

תקנון תחרות "אתגר הדיוק של Hisense"

 1. כללי

 

 • מועדון הכדורגל מכבי תל-אביב (להלן: "מכבי ת"א") מכריז על תחרות "אתגר הדיוק של Hisense" (להלן – "התחרות").

 

 • התחרות פתוחה לכל הנרשמים לעמוד הפייסבוק הרשמי של מכבי ת"א בלבד, למעט עובדי מכבי ת"א ובני משפחותיהם (להלן: "המשתתף/פים"). לעניין זה "בן משפחה" – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

 

 • התחרות תיערך בשתי פעימות, הראשונה – במהלך תקופה שתחילתה ביום 23.10.2015 מהשעה 09:00, וסיומה ביום 25.10.2015 בשעה 12:00 והשניה – במהלך תקופה שתחילתה ביום 05.11.2015 מהשעה 11:00, וסיומה ביום 05.11.2015 בשעה 17:00 (להלן – "תקופת התחרות"). מובהר כי מכבי ת"א רשאית להפסיק את התחרות ללא הודעה מוקדמת בכל עת, וכן לשנות את מועדיה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

 

 • בהשתתפותו בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתנאי תקנון התחרות וכי קרא את תנאי התקנון, כי הבין אותם וכי הינו מסכים להם ו/או לכל שינוי שיחול בהם ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

 

 1. כללי המשחק

 

שלב א' – פעילות מקדימה

 

 • לקראת משחקי הבית מול בית"ר ירושלים (26/10) ומכבי נתניה (07/11) נעלה לעמוד הפייסבוק של המועדון שאלה שהתשובה שלה היא מספרית.

 

 • כל משתתף יוכל לענות לפוסט עם השאלה באמצעות כפתור התגובות (Comments).

 

 • שלושת המשתתפים הראשונים שיענו על השאלה נכונה, יוזמנו להשתתף ב"אתגר הדיוק של Hisense" באחד ממשחקי הבית.

 

 • במידה ולא יהיו שלושה משתתפים שיענו במדויק, המשתתפים שענו את התשובה המספרית הקרובה ביותר לתשובה ובאופן המהיר ביותר יוזמנו להשתתף ב"אתגר הדיוק של Hisense" באחד ממשחקי הבית.

 

 • תוצאת השאלה והעונים המהירים והמדויקים ביותר יפורסמו בעמוד הפייסבוק של המועדון ובעמוד הפייסבוק של Hisense ישראל.

 

שלב ב' – פעילות באצטדיון

 

 • שלושת המשתתפים שהצליחו בפעילות המקדימה יוזמנו למשחק הבית בו תיערך הפעילות.
 • במחצית המשחק המשתתפים יירדו לכר הדשא ויוזמנו לבעוט שתי בעיטות נייחות מקו ה- 16 של רחבת השער לעבר שער נייד.
 • השער הנייד יהיה עטוף בשמשונית ובה שלושה חורים בגדלים שונים וכל אחד מהמשתתפים ינסה לבעוט את הכדור לתוך אחד מהחורים.
 • כל משתתף שיצליח לבעוט את הכדור לתוך אחד מהחורים יזכה בפרס הרלוונטי לאותו חור.
 • לא ניתן לזכות ביותר מפרס אחד.
 • למכבי ת"א הסמכות המלאה והמוחלטת לפסול כל משתתף מלקחת חלק בתחרות וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, הזדהות לאדם אחר ועוד; למשתתף אשר ייפסל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לפסילתו.

 

 

 1. פרסים

 

 • משתתף שיצליח לבעוט את הכדור לחור הקטן ביותר יזכה בפרס הגדול – טלוויזית Hisense 40 אינץ'. (להלן: בהתאמה: "המשתתף הזוכה" ו- "הפרסים").
 • משתתף שיצליח לבעוט את הכדור לחור הבינוני יזכה בפרס הבינוני – טלוויזית Hisense 32 אינץ'. (להלן: בהתאמה: "המשתתף הזוכה" ו- "הפרסים").
 • משתתף שיצליח לבעוט את הכדור לחור הגדול ביותר יזכה בפרס הקטן – טאבלט Hisense 8 אינץ'. (להלן: בהתאמה: "המשתתף הזוכה" ו- "הפרסים").
 • משתתף שלא יצליח לבעוט את הכדור לתוך אחד החורים יזכה בפרס ניחומים – טאבלט Hisense 7 אינץ'. (להלן: בהתאמה: "המשתתף הזוכה" ו- "הפרסים").

 

 • מובהר כי מכבי ת"א תהיה המחליטה הבלעדית בנוגע לסוג ולטיב הפרסים ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

 

 • בחירת המשתתף הזוכה ו/או שיוך הפרסים תעשה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של מכבי ת"א ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד מכבי ת"א ו/או מי מטעמה.

 

 • מכבי תל אביב וחברת "אקזיט אלקטרוניקס" תהיינה רשאיות להשתמש בשם המשתתף הזוכה באתר ובעמוד הפייסבוק.

 

 • קביעת המשתתף הזוכה תבוצע ע"י מכבי ת"א ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה.

 

 • המשתתפים הזוכים בפעילות המקדימה יתבקשו לשלוח תוך יום אחד דואר אלקטרוני (אי-מייל) לכתובת:Maccabi@mtafc.com ובו הפרטים האישיים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, כתובת מגורים ומספר טלפון. הפרטים הנ"ל ישמשו את מכבי ת"א לצורך אימות הזוכה בלבד. במידת הצורך יתבקש המשתתף הזוכה לספק פרטים נוספים על מנת לאמת את זכייתו בתחרות.

 

 • המשתתף הזוכה מצהיר כי המידע שיימסר על ידו הינו מידע נכון ומדויק וכי הוא נמסר מרצונו החופשי.

 

 • במידה והמשתתף הזוכה לא יעביר את הפרטים המדויקים כפי שיתבקש וזאת בתוך יום ממועד פרסום שמו, או, לחלופין, במידה ויימצא הזוכה כמי שאינו עומד בתנאי ההשתתפות והזכייה כאמור בתקנון זה, ייפסל אותו משתתף וזכייתו תבוטל.

 

 • משתתף זוכה אשר יעמוד בתנאי תקנון זה יקבל הודעה ממכבי ת"א או מי מטעמה על זכאותו להשתתפות בפעילות באצטדיון (להלן: "פעילות באצטדיון").

 

 • המשתתף הזוכה יזומן למשרדי מועדון מכבי תל-אביב בכדורגל, במתחם האימונים בקריית שלום לקבלת הפרס; המשתתף הזוכה יגיע למשרדי מועדון מכבי ת"א לא יאוחר מיום אחד ממועד מתן הודעת הזכייה בכדי לקבל את הפרס או בהתאם לתאריך שייקבע מראש ע"י המועדון.

 

 • למשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בשל פקיעת זכותו לקבלת הפרס, עקב אי מימוש אפשרות זכייתו במועד הקבוע לכך בתקנון זה.

 

 • קבלת הפרס מותנית בתיאום טלפוני מראש, בכפוף להצגת תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון או רישיון נהיגה).

 

 • אם המשתתף אשר זכה בפרס הינו קטין מתחת לגיל 18, יהיה עליו להמציא למכבי ת"א אישור חתום מהוריו, או מאפוטרופוס חוקי, המאשר לקטין הזוכה לממש את זכייתו.

 

 • זכייתו של המשתתף הזוכה עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של מכבי ת"א ובהשתתפותו בתחרות, מביע כל משתתף בתחרות את הסכמתו לפרסום שמו, תמונתו ולסיקור זכייתו, לרבות במשחקי הקבוצה, באינטרנט, ברדיו, בטלוויזיה ובעיתונות.

 

 • המשתתפים הזוכים יצטלמו עם הפרס ועם נציג מכבי תל אביב ו/או חברת "אקזיט אלקטרוניקס" לצורך שיווק ו/או קידום ו/או לכל מטרה לשיקול דעתה של מכבי ת"א. מובהר כי השתתפות בתחרות כמוה כהסכמה להצטלם כאמור בסעיף זה ו/או לפרסם את תמונת המשתתפים בכל מדיה לבחירתה של מכבי ת"א.

 

 • הפרסים שיחולקו במסגרת המשחק הינם אישיים ואינם ניתנים להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרסים ולהציע פרסים חלופיים שווה ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד מכבי ת"א ו/או מי מטעמה.

 

 1. פטור מאחריות

 

 • המשתתף מתחיב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, לפרס ו/או למימושו ובכל הקשור לפרסומים שונים הקשורים לתחרות, לרבות אך לא רק, טענות ביחס להפרת זכויות יוצרים או זכויות מוסריות, פרסומי לשון הרע ופגיעה בפרטיות.

 

 • המשתתף מכריז כי הוא מסכים לכל הכתוב בתקנון הזה ובכך פוטר את מכבי ת"א ו/או מי מטעמה מכל אחריות הקשורה בתחרות.

 

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתתף יפצה את מכבי ת"א, באופן מיידי, בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא, בה תחויב מכבי ת"א כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו למכבי ת"א עקב מעשי המשתתף או מחדליו בקשר עם התחרות.

 

 • מכבי ת"א לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או תמנע האפשרות לקבלת הפרס.

 

 

 1. תנאים נוספים

 

 • מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהתחרות, שלביו, תוכנו, מתכונתו, נהליו ותקופתו, על פי שיקול דעתה, לרבות טיב הפרס ומספר הזוכים; על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה במסגרת העמוד הרשמי של מכבי ת"א בפייסבוק ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא מכבי ת"א לנכון.

 

 • מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או לבטל השתתפות של משתתף כלשהו בתחרות, וכן תהיה רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שהשתתף בתחרות, בין היתר, תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב, אף אם זכייתו לא הייתה תוצאה ישירה של מעשה מעין זה.

 

 • מכבי ת"א רשאית לבטל את התחרות מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

 

 • מכבי ת"א רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת.

 

 • התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.