תקנון הרשמה "לרשימת המתנה" לרכישת מנוי

תקנון הרשמה "לרשימת המתנה" לרכישת מנוי

 

 1. כללי

 

 • מועדון הכדורגל מכבי תל-אביב (להלן: "מכבי ת"א") מכריז על פתיחת רשימת המתנה לרכישת מנוי לעונת המשחקים 2016/17 (להלן – "רשימת המתנה"), המנוי תקף למשחקיה הביתיים של קבוצת מכבי תל אביב בליגת העל בלבד.

 

 • ההרשמה לרשימת ההמתנה פתוחה לכל אוהדי מכבי ת"א כהגדרתה להלן
 • ההרשמה תפתח ביום שני 11/7/2016 מהשעה 17:00 וסיומה במועד שיוחלט ע"י המועדון(להלן – "תקופת רשימת ההמתנה"). מובהר כי מכבי ת"א רשאית להפסיק את ההרשמה לרשימת ההמתנה ללא הודעה מוקדמת בכל עת, וכן לשנות את מועדיה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

 

 • בהרשמתו לרשימת ההמתנה מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתנאי התקנון וכי קרא את תנאי התקנון, כי הבין אותם וכי הינו מסכים להם ו/או לכל שינוי שיחול בהם ולא תהיה לנרשם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

 

 1. כללי ההרשמה לרשימת ההמתנה

 

 • לאחר הרשמה ישלח קוד אימות למספר הטלפון שהוזן בהרשמה, כל אוהד יכול להירשם פעם אחת בלבד.

 

 • כל נרשם יכול לרכוש 2 מנויים בלבד.

 

 • ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד ואינה מהווה התחייבות כלשהי מצד מועדון הכדורגל מכבי ת"א.
 • המועדון אינו מבטיח לכבד כל בקשה למנוי, האזורים שיוצעו יהיו על פי החלטת המועדון ועל פי בסיס מקום פנוי בלבד.

 

 • במידה ונתקלת בבעיה בהליך ההרשמה שלחו פנייה באמצעות טופס יצירת קשר: http://bit.ly/29vixOc

 

 • למכבי ת"א הסמכות המלאה והמוחלטת לפסול כל נרשם ברשימת ההמתנה וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, הרשמה כפולה, הזדהות לאדם אחר ועוד; לנרשם אשר ייפסל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לפסילתו.

 

 • הזכאות למנוי עפ"י רשימת ההמתנה הינה על בסיס "הראשון בתור"

 

 • במידה ומועדון מכבי תל- אביב יצר קשר עם הנרשם (עפ"י תורו) לשם זכאותו לרכישת מנוי למשחקי הקבוצה לעונת 2016/17, על הנרשם לרכוש את המנוי באופן מידי עם יצירת הקשר ע"י נציג המועדון ו/או חברת הכרטיסים "לאן". לעניין זה "יצירת קשר" שיחת טלפון בין הנציג לנרשם.

 

 • במידה והנרשם בעת יצירת הקשר מוותר על זכותו לרכוש מנוי כעמול לעיל, זכותו מתבטלת באופן מידי והמועדון יצור קשר עם הנרשם שלאחריו ברשימה.

 

 • קביעת הנרשם הזכאי לרכוש מנוי בעת הגעת תורו ברשימה יבוצע ע"י מכבי ת"א ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה.

 

 • המשתתף הזכאי לרכוש מנוי עפ"י חוקי רשימת ההמתנה מצהיר כי המידע שיימסר על ידו הינו מידע נכון ומדויק וכי הוא נמסר מרצונו החופשי.

 

 • במידה ויימצא הנרשם ייחשב כמי שאינו עומד בתנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה, ייפסל אותו נרשם וזכייתו תבוטל.

 

 • נרשם זכאי אשר יעמוד בתנאי תקנון זה יקבל הודעה בדמות שיחת טלפון ממכבי ת"א או מי מטעמה על זכאותו לרכוש מנוי (להלן: "הודעה לנרשם").

 

 

 • לנרשם הזכאי לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בשל פקיעת זכותו לרכוש מנוי, עקב אי מימוש אפשרות זכייתו במועד הקבוע לכך בתקנון זה.

 

 • קבלת המנוי לאחר רכישתו מותנת בתיאום טלפוני מראש, בכפוף להצגת תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון או רישיון נהיגה).

 

 • אם הנרשם אשר זכאי לרכוש מנוי הינו קטין מתחת לגיל 18, יהיה עליו להמציא למכבי ת"א אישור חתום מהוריו, או מאפוטרופוס חוקי, המאשר לקטין הזוכה לממש את זכייתו.

 

 

 • רכישת המנויהינה אישית ואינה ניתנים להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את תנאי הרכישה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולנרשם לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד מכבי ת"א ו/או מי מטעמה.

 

 1. פטור מאחריות

 

 • הנרשם מתחיב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתהליך ההרשמה לרשימת ההמתנה, לזכאותו לרכוש מנוי, ובכל הקשור לפרסומים שונים הקשורים לרשימת ההמתנה,
 • הנרשם מכריז כי הוא מסכים לכל הכתוב בתקנון הזה ובכך פוטר את מכבי ת"א ו/או מי מטעמה מכל אחריות הקשורה בהרשמה לרשימת ההמתנה.

 

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתתף יפצה את מכבי ת"א, באופן מיידי, בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא, בה תחויב מכבי ת"א כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו למכבי ת"א עקב מעשי הנרשם או מחדליו בקשר עם הההרשמה.

 

 • מכבי ת"א לא תישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכת ההרשמה והיא אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת, אצל מכבי ת"א או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה; הובהר למשתתף כי פעילות הההרשמה לרשימת ההמתנה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים ומכבי ת"א אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.

 

 • מכבי ת"א לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע הרשמה ו/או רכישה של מנוי ממי שזכאי לכך.

 

 

 1. תנאים נוספים

 

 • מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מתהליך ההרשמה, שלביו, תוכנו, מתכונתו, נהליו ותקופתו, על פי שיקול דעתה, לרבות טיב המנוי, מספר המנויים המוצעים, ומיקומם באצטדיון; על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה באתר הרשמי ו/או האפליקציה הרשמית ו/או ברשתות החברתיות של המועדון ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא מכבי ת"א לנכון.

 

 • מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרשימת ההמתנה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.

 

 • מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או לבטל השתתפות של נרשם כלשהו ברשימת ההמתנה, וכן תהיה רשאית לעכב או למנוע את רכישת המנוי לנרשם, בין היתר, תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב, אף אם זכאותו לא הייתה תוצאה ישירה של מעשה מעין זה.

 

 • מכבי ת"א רשאית לבטל את רשימת ההמתנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולנרשם לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

 

 • מכבי ת"א רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת.

 

 • התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.
 • מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות לצרף את הנרשמים לרשימת התפוצה של המועדון הן בהודעות טקסט והן באמצעות הודעות דואר אלקטרוני (Email).