תקנון יום קהילה

תקנון ימי קהילה- מפגש אוהדים עם שחקנים

 

כללי

 

מועדון הכדורגל מכבי תל-אביב (להלן: "מכבי ת"א") מכריז על 'יום קהילה' (להלן – "יום קהילה").

ההרשמה פתוחה לכל חברי מועדון האוהדים הדיגיטלי מכבי FIRST וכן לאילו הנרשמים לו כחלק מתהליך ההרשמה ל'יום קהילה'. ההרשמה מתבצעת דרך דרך האתר ו/או האפליקציה הרשמיים של מכבי ת"א בלבד (להלן: "האתר"), למעט עובדי מכבי ת"א ובני משפחותיהם (להלן: "המשתתף/פים"). לעניין זה "בן משפחה" – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

מובהר כי מכבי ת"א רשאית להפסיק את קיום 'יום קהילה' ללא הודעה מוקדמת בכל עת, וכן לשנות את מועדיה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

מובהר כי מועדון הכדורגל מכבי תל אביב יעש המאמצים כי הסגל המלא יהיה נוכח ב'יום הקהילה', אך מובהר כי במקרים חריגים כגון שחקנים שאינם כשירים רפואית ו/או שחקנים שאינם בארץ ו/או שחקני נבחרת שישהו בפעילות הנבחרות, ישתתפו ב'יום הקהילה' רק השחקנים שיהיו זמינים לכך.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

בהשתתפותו 'יום קהילה' מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתנאי תקנון יום הקהילה וכי קרא את תנאי התקנון, כי הבין אותם וכי הינו מסכים להם ו/או לכל שינוי שיחול בהם ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

כללי השתתפות והתנהגות

 

 1. במהלך תקופת ההרשמה חברי מכבי First ימלאו את פרטיהם האישיים יחד עם מספר המשתתפים ב'יום קהילה'. לא ניתן להירשם ליותר ממועד אחד במהלך כלל העונה, מותרת השתתפות של עד 3 משתתפים לכל הרשמה.
 2. כל משתתף אשר ירשם ל'יום קהילה' יציין את מספר המשתתפים המגיעים עמו, כאשר התקרה הינה 3 משתתפים לכל הרשמה.
 3. לא ניתן להגיע עם צוות צילום מקצועי.
 4. ההרשמה אינה מיועדת ואף אסורה לקבוצות מאורגנות.
 5. על כל משתתף להישמע להוראות עובדי מכבי תל אביב והשומרים כאחד.
 6. יש להקפיד על הגעה מוקדמת, כ-30 דקות לפני תחילת האירוע. איחור ואי עמידה בזמנים עשויים למנוע השתתפות ב'יום קהילה' בזמן אמת.
 7. כניסה למתחם 'יום קהילה' תיעשה לאחר בידוק בטחוני ובדיקה שמית של כלל המשתתפים. אדם אשר אינו רשום לא יוכל להיכנס.
 8. יש להגיע עם תעודה מזהה ל'יום קהילה' לשם זיהוי וכניבה למתחם. לעניין זה, "תעודה מזהה" הינה: רישיון ו/או תעודת זהות ו/או דרכון בתוקף בלבד.
 9. אם מגיע משתתף אשר הינו קטין מתחת לגיל 18 ואינו מגיע עם משתתף בגיר שילווה אותו, יהיה עליו להמציא למכבי ת"א אישור חתום מהוריו, או מאפוטרופוס חוקי, המאשר לקטין להשתתף ב'יום קהילה'.
 10. למכבי ת"א הסמכות המלאה והמוחלטת להוציא כל משתתף מלקחת חלק ב'יום קהילה' וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, הזדהות לאדם אחר ועוד; למשתתף אשר ייפסל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לפסילתו.
 11. מובהר כי מכבי ת"א תהיה המחליטה הבלעדית בנוגע לאופי 'עושים פסח בקרית שלום' ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 12. מכבי תל אביב תהיה רשאית להשתמש בשמות ותמונות המשתתפים באתר הרשמי, הרשתות החברתיות הרשמיות וכן ובאפליקציה הרשמית.
 13. קביעת המשתתפים תבוצע ע"י מכבי ת"א ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה.
 14. כל משתתף ב'יום קהילה' מצהיר כי המידע שיימסר על ידו הינו מידע נכון ומדויק וכי הוא נמסר מרצונו החופשי.
 15. במידה והמשתתף לא יעביר את הפרטים המדויקים כפי שיתבקש, או, לחלופין, במידה ויימצא המשתתף כמי שאינו עומד בתנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה, ייפסל אותו משתתף ולא יוכל לקחת חלק ב'יום קהילה'.
 16. השתתפות המשתתף ב'יום קהילה' עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של מכבי ת"א, מביע כל משתתף את הסכמתו לפרסום שמו, תמונתו ולסיקור השתתפותו, לרבות במשחקי הקבוצה, באינטרנט, ברדיו, בטלוויזיה ובעיתונות.
 17. ההרשמה ל'עושים פסח בקרית שלום' הינה לצרכים אישיים בלבד והטבות שינתנו, במידה וינתנו, הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה, החלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל מוצר אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את ההטבות ולהציע הטבה חלופית שווה ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד מכבי ת"א ו/או מי מטעמה.

פטור מאחריות

המשתתף מתחייב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בין היתר, בכל הקשור והמתייחס ל'יום קהילה', ובכל הקשור לפרסומים שונים הקשורים ליום הקהילה, לרבות אך לא רק, טענות ביחס להפרת זכויות יוצרים או זכויות מוסריות, פרסומי לשון הרע ופגיעה בפרטיות.

המשתתף מכריז כי הוא מסכים לכל הכתוב בתקנון הזה ובכך פוטר את מכבי ת"א ו/או מי מטעמה מכל אחריות הקשורה בתחרות.

מכבי ת"א אינה אחראית על רכושו האישי של המשתתף ו/ או על כל נזק אשר עשוי להיגרם לרכוש אישי של המשתתף ב'יום קהילה'.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתתף יפצה את מכבי ת"א, באופן מיידי, בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא, בה תחויב מכבי ת"א כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו למכבי ת"א עקב מעשי המשתתף או מחדליו בקשר עם 'יום קהילה'.

מכבי ת"א לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/ או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף ב'יום קהילה' ו/או תמנע הגעה ליום זה.

תנאים נוספים

מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מ'יום קהילה', שלביו, תוכנו, מתכונתו, נהליו ותקופתו, על פי שיקול דעתה, לרבות תאריך האירוע, שעת האירוע ומספר המשתתפים; על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה במסגרת האתר והאפליקציה הרשמיים של מכבי ת"א ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא מכבי ת"א לנכון.

מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או לבטל השתתפות של משתתף כלשהו ב'יום קהילה', וכן תהיה רשאית להוציא משתתף שנרשם, בין היתר, תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב.

מכבי ת"א רשאית לבטל את 'יום קהילה' מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

מכבי ת"א רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת.

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.