תקנון מבצע "קנה, גרד וזכה"

תקנון מבצע "קנה, גרד וזכה"

 1. כללי

 

 • מועדון הכדורגל מכבי תל-אביב (להלן: "מכבי ת"א") מכריז על מבצע "קנה, גרד וזכה" (להלן – "התחרות").

 

 • התחרות פתוחה לכלל הלקוחות בחנויות הרשמיות של מכבי ת"א, למעט עובדי מכבי ת"א ובני משפחותיהם (להלן: "המשתתף/פים"). לעניין זה "בן משפחה" – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

 

 • המבצע יתקיים בין התאריכים 11.10.15 – 26.11.15 או עד גמר המלאי (להלן – "תקופת התחרות"). מובהר כי מכבי ת"א רשאית להפסיק את התחרות ללא הודעה מוקדמת בכל עת, וכן לשנות את מועדיה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

 

 • בהשתתפותו בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתנאי תקנון התחרות וכי קרא את תנאי התקנון, כי הבין אותם וכי הינו מסכים להם ו/או לכל שינוי שיחול בהם ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

 1. כללי המשחק

 

 • על כל רכישה בסכום של 199 ₪ ומעלה יקבל הלקוח במעמד הרכישה כרטיס גירוד המקנה הטבה משתנה.

 

 • משתתף אשר קיבל כרטיס גירוד יזכה בהטבה המופיעה על גבי כרטיס הגירוד אותו קיבל.
 • כרטיס הגירוד הניתן ללקוח אינו ניתן להחלפה בכרטיס אחר.
 • כרטיס הגירוד הניתן ללקוח הינו אישי ואינו ניתן להעברה לצד שלישי.
 • ההטבה בה זכה הלקוח יינתן לו במעמד הגירוד בחנות הרשמית ואינו ניתן להחלפה.

 

 • למכבי ת"א הסמכות המלאה והמוחלטת לפסול כל משתתף מלקחת חלק בתחרות וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, הזדהות לאדם אחר ועוד; למשתתף אשר ייפסל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לפסילתו.

 

 1. הטבות 

 

 • רשימת ההטבות המשתתפות במבצע: 500 כרית נוי, 200 מגבת חוף, 200 סינר, 400 צמיד סיליקון, 50 כרטיס זוגי למשחק ביתי מול בני יהודה במסגרת ליגת ווינר, 3 כרטיס זוגי למשחק מול צ'לסי במסגרת ליגת האלופות, 5 חולצות רשמיות, 20 צעיפים, 20 כובע ראפ (חדש) , 50 שרשרת דיסקית, 20 ארנק בד, 20 צעיף סאטן, 10 שעון קיר, 2 סט מצעים.
 • מובהר כי מכבי ת"א תהיה המחליטה הבלעדית בנוגע לסוג ולטיב ההטבות ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 • קביעת ההטבות תבוצע ע"י מכבי ת"א באופן רנדומלי בהתאם למפתח שנקבע מראש ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד מכבי ת"א ו/או מי מטעמה.
 • המשתתף הזוכה יתבקש להעביר לעובדי החנות את הפרטים האישיים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, כתובת מגורים ומספר טלפון. הפרטים הנ"ל ישמשו את מכבי ת"א לצורך אימות הזוכה בלבד. במידת הצורך יתבקש המשתתף הזוכה לספק פרטים נוספים על מנת לאמת את זכייתו בתחרות.
 • המשתתף הזוכה מצהיר כי המידע שיימסר על ידו הינו מידע נכון ומדויק וכי הוא נמסר מרצונו החופשי.
 • במידה והמשתתף הזוכה לא יעביר את הפרטים המדויקים כפי שיתבקש או, לחלופין, במידה ויימצא הזוכה כמי שאינו עומד בתנאי ההשתתפות והזכייה כאמור בתקנון זה, ייפסל אותו משתתף וזכייתו תבוטל.
 • למשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בשל פקיעת זכותו לקבלת ההטבה, עקב אי מימוש אפשרות זכייתו במועד הקבוע לכך בתקנון זה.
 • אם המשתתף אשר זכה בהטבה הינו קטין מתחת לגיל 18, יהיה עליו להמציא למכבי ת"א אישור חתום מהוריו, או מאפוטרופוס חוקי, המאשר לקטין הזוכה לממש את זכייתו.
 • זכייתו של המשתתף הזוכה עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של מכבי ת"א ובהשתתפותו בתחרות, מביע כל משתתף בתחרות את הסכמתו לפרסום שמו, תמונתו ולסיקור זכייתו, לרבות במשחקי הקבוצה, באינטרנט, ברדיו, בטלוויזיה ובעיתונות.
 • ההטבות שיחולקו במסגרת המשחק הינם אישיים ואינם ניתנים להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל הטבה או מוצר אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרסים ולהציע הטבות חלופיות שוות ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד מכבי ת"א ו/או מי מטעמה.
 • תקופת מימוש ההטבה הינה החל מיום 10.11.15 ועד ליום 22.11.15 . מבלי לפגוע באמור לעיל, ולהסרת ספקות, מובהר כי משתתף לא יהיה זכאי ומכבי ת"א לא תהיה חייבת לפצות ו/או לשפות ו/או להמיר הטבה כלשהי, אם מסיבה כלשהיא משתתף לא מימש את זכאותו כאמור לעיל.
 • איסוף ההטבה – איסוף ההטבה יתבצע בעת הרכישה בחנות הרשמית.
 • למשתתף אין זכות ולמכבי ת"א אין כל חובה להמיר, להסב, להחליף ו/או לשנות בדרך כלשהי את ההטבה שקיבל בהטבה אחרת או בסכום כספי, תהא הסיבה בשלה מבקש הלקוח להמיר, להסב, להחליף ו/או לשנות בדרך כלשהי את ההטבה אשר קיבל, אשר תהא, לרבות אם מסיבה כלשהיא המשתתף אינו יכול לממש את ההטבה ו/או אם מסיבה כלשהיא אין אפשרות במועד מסוים ו/או בחנות מסוימת לספק את ההטבה.

 

 1. פטור מאחריות

 

 • המשתתף מתחייב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, להטבה ו/או למימושה ובכל הקשור לפרסומים שונים הקשורים לתחרות, לרבות אך לא רק, טענות ביחס להפרת זכויות יוצרים או זכויות מוסריות, פרסומי לשון הרע ופגיעה בפרטיות.

 

 • המשתתף מכריז כי הוא מסכים לכל הכתוב בתקנון הזה ובכך פוטר את מכבי ת"א ו/או מי מטעמה מכל אחריות הקשורה בתחרות.

 

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתתף יפצה את מכבי ת"א, באופן מיידי, בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא, בה תחויב מכבי ת"א כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו למכבי ת"א עקב מעשי המשתתף או מחדליו בקשר עם התחרות.

 

 • מכבי ת"א לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או תמנע האפשרות לקבלת ההטבה.
 1. תנאים נוספים

 

 • מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהתחרות, שלביו, תוכנו, מתכונתו, נהליו ותקופתו, על פי שיקול דעתה, לרבות טיב ההטבה ומספר הזוכים; על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה במסגרת העמוד הרשמי של מכבי ת"א בפייסבוק ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא מכבי ת"א לנכון.
 • מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או לבטל השתתפות של משתתף כלשהו בתחרות, וכן תהיה רשאית לעכב או למנוע מסירת הטבה למשתתף שהשתתף בתחרות, בין היתר, תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב, אף אם זכייתו לא הייתה תוצאה ישירה של מעשה מעין זה.
 • מכבי ת"א רשאית לבטל את התחרות מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
 • מכבי ת"א רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת.
 • התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.