תנאי השירות ומדיניות פרטיות לשידורים בחו"ל

תנאי השירות ומדיניות פרטיות

 1. כללי
  • השירות מכבי GO (להלן: "השירות") מופעל ע"י צ'רלטון בע"מ מרחוב האחים מסלאוויטה 15 תל אביב, טלפון 077-7333555 (להלן: "ספורט 1") ובאחריותה.
  • השירות מציע צפייה בתכני וידאו בשידור ישיר ובשירות VOD בתשלום חודשי, על פי התנאים המפורטים במסמך זה להלן.
  • בנוסף לתנאים המפורטים במסמך ומבלי לגרוע מהם, שימוש בשירות כפוף גם לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אתר האינטרנט של מועדון הכדורגל מכבי תל אביב ושל אפליקציית התוכנה הסלולרית של מועדון הכדורגל מכבי תל אביב, הזמינים בכתובת: http://bit.ly/2JD5TPE (להלן: "התנאים הנוספים"), מטעם מועדון הכדורגל מכבי תל אביב שותפות מוגבלת ("מכבי").
  • המונחים "אתה" ו/או "המשתמש" מתייחסים למשתמש בשירות. השימוש בלשון זכר במסגרת תנאי שימוש אלו נעשה לשם נוחות בלבד ומתייחס הן לזכר והן לנקבה. בכל מקום שבו הוראות תנאי השירות מופנות כלפי יחיד, יחולו הוראות אלו גם כלפי רבים, ולהפך. כותרות הסעיפים לתנאי השירות הינן לצורכי התמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו.
 2. קבלת תנאי השירות

שימושך בשירות כפוף לתנאים המפורטים במסמך זה וכן לתנאים הנוספים (ביחד: "תנאי השירות") ועצם הרישום לשירות מהווה אישור לכך שקראת את תנאי השירות והנך מסכים להם. אם אינך מסכים לתנאי השירות, אתה נדרש שלא להירשם ולא להשתמש בשירות. על המשתמש חלה האחריות המלאה להכרת תנאי השירות, כפי שיעודכנו מעת לעת.

 1. רישום ושימוש בשירות
  • על מנת להירשם לשירות, עליך למלא את טופס ההרשמה באתר או באפליקציה. בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור מספר פרטים אישיים. עליך למסור פרטים נכונים ומלאים, ומסירתם מהווה הצהרה מצדך על נכונותם. לידיעתך הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  • אתה מתחייב שלא להשתמש בסיסמה ובשם המשתמש של אחר ולא למסור את הסיסמה ושם המשתמש שלך לכל צד שלישי. חשוב שתשמור על סודיות הפרטים, כי אתה עלול להיות אחראי לשימוש שיעשה בהם (כולל לתשלום), אפילו אם נעשה בלי הסכמתך. אנו ממליצים כי תשנה את הסיסמה מפעם לפעם.
  • לא תינתן האפשרות לצפייה בתכני השירות בו זמנית משני מכשירים שונים (מחשב/ סמארטפון/טאבלט) ע"י אותו משתמש.
  • הנך מצהיר ומתחייב כי לא תעשה שימוש בשירות שלא למטרותיו בהתאם לתנאי השירות וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות, ובין היתר הנך מתחייב כי לא תעשה בו שימוש לצורך:
   • הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש בשירות;
   • העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש;
   • העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדויקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים;
   • קבלת מידע שאינך מורשה לצפות בו ו/או כניסה לא חוקית לאזורים ו/או חלקים בשירות שאינך מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או משתמשים אחרים;
   • העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק למכבי ו/או לספורט 1 ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של השירות ו/או השימוש בו.
 1. בדיקת תאימות ואיכות צפייה
  • למען הסר ספק, מכבי ו/או מי מטעמה אינה אחראית על תאימות השירות, איכותו, זמינותו, עדכניותו, אמינותו ו/או כל תקלה, פגם ו/או אי התאמה הקשורה לשימוש והצפייה בשירות.
  • על מנת להשתמש בשירות יש לוודא ולדאוג לכך שהחיבור לאינטרנט שברשותך תקין ומהירות החיבור בפועל גבוהה מ-1000 קילובייט/שנייה .(download) בנוסף, באחריותך לדאוג כי כל ציוד המחשב שברשותך תקין וכי מותקנות כל התוכנות הנדרשות לשם צפייה בוידאו באינטרנט .
  • ידוע למשתמש כי השימוש בשירות תלוי בפעולתן התקינה של מערכות תקשורת מורכבות, שחלקן אינן מצויות תחת שליטתו של ספורט 1 ו/או מכבי. בהתאם לכך, ספורט 1 ומכבי לא תהינה אחראיות לכל מניעה ו/או תקלה ו/או פגיעה באפשרות להעברת השירות אל ציוד הקצה של המשתמש ו/או לשימוש בשירות. ככל שהדבר תלוי בספורט 1, ייעשו מאמצים סבירים על מנת לפתור כל מניעה או בעיה כאמור.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור, ספורט 1 ומכבי אינן מתחייבות לפעילות רציפה של השירות. ייתכן שפעילות האתר תשובש או תופסק מטעמים שונים, והנך מצהיר כי לא תהא לך כל טענה לספורט 1 ו/או מכבי בקשר לכך .ספורט 1 ומכבי לא תישאנה באחריות לכל תקלה, כשל, שביתה או אירוע כוח עליון, בין ברשת האינטרנט, בין בציוד השידור ובין בציוד הקצה שברשות המשתמש, אשר בעטיים יחולו שיבושים במתן השירות.
 2. שירות בתשלום
  • השירות הינו שירות מנוי בתשלום.
  • דמי המנוי ישולמו בכל חודש מראש בגין החודש שלאחר מכן. לא ניתן לרכוש מנוי לתקופה קצרה מחודש.
  • תשלום דמי המנוי לרוכשים את השירות באמצעות אתר האינטרנט יבוצע באמצעות חשבון PayPal או כרטיס אשראי של המשתמש אשר פרטיו נמסרו על ידי המשתמש בעת רכישת השירות.
  • מועד החיוב בפועל בדמי המנוי ייקבע בהתאם לתנאי ההתקשרות שבין כל אחד מהמשתמשים לבין חברת האשראי הרלבנטית.
 3. מדיניות ביטולים והחזרים
  • מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מנוי ניתן לביטול בכפוף ובהתאם לתנאי השירות, לרבות כל המפורט בסעיף זה (על קישוריו והפניותיו). ביטול המנוי הוא באחריות המשתמש.
  • ביטול מנוי שנרכש באמצעות אתר האינטרנט נעשה ישירות מחשבון ה PayPal-שלך. לחץ כאן להסבר אופן הביטול.
  • שים לב! הביטול ייכנס לתוקף לאחר תום חודש השירות בו נתקבלה בקשת הביטול. כלומר, המנוי יחויב בתשלום דמי המנוי עבור חודש השירות בו בוטל המנוי, ולאחר מכן יפסיק להיות מחויב.
  • ביטול מנוי לא יזכה בהחזר כספי, למעט אם ספורט 1 תחליט אחרת, בהתאם לנסיבות העניין. ככל שיוחלט לזכות את המשתמש, יבוצע הזיכוי בכרטיס האשראי של המשתמש, במועד ובתנאים שייקבעו על ידי חברות האשראי והסליקה.
  • במקרה של ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה. בקשה לביטול הקניה בהתאם לחוק הגנת הצרכן תעשה בכתב, תוך ציון סיבת הביטול, ותישלח לכתובת הדוא"ל maccabi@mtafc.com
 4. שינויים
  • ספורט 1 ומכבי שומרות לעצמן את הזכות לשנות את תנאי השירות, כולם או כל חלק מהם, לרבות את גובה דמי המנוי בגין השירות. שינויים כאמור, ככל שיחולו, יפורסמו בשירות.
  • ספורט 1 ו/או מכבי תהינה רשאיות לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו (בכפוף, תמיד, לאישור מכבי), את היקפם וזמינותם של השידורים ו/או היבט אחר הכרוך בשירות – כל האמור לעיל בלא צורך להודיע על כך מראש. כן תהינה ספורט 1 ומכבי רשאיות להציע, מעת לעת, שירותי מנוי נוספים ו/או שונים בהיקפם, תוכנם ו/או מחירם וכן הטבות ומבצעים שונים לכל המשתמשים ו/או לחלקם, למשתמשים רשומים ו/או למשתמשים חדשים.
  • בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים טכנולוגיים שונים ואחרים שהינם בעלי השפעה על השירות, יכול ויתבצעו בשירות התאמות ו/או שיפורים ו/או עבודות תחזוקה שונות. מובהר למשתמשים כי מעצם טיבם, עלולים שינויים אלו להיות כרוכים בתקלות ו/או באי-נוחות וכיוצ"ב וכי למשתמשים לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי ספורט 1 ו/או מכבי ו/או מי מטעמן בגין שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.
  • ספורט 1 ומכבי שומרות לעצמן את הזכות למנוע ו/או להשהות ו/או להפסיק לצמיתות את הגישה לשירות ו/או לחלקים ממנו, למשתמש בודד ו/או לחלק מהמשתמשים ו/או לכלל המשתמשים, הכל לפי שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ספורט 1 ו/או מכבי עשויה למנוע שימוש בשירות, בכל מקרה בו:
   • הופר תנאי מתנאי השירות.
   • נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים על ידי משתמש.
   • בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה במכבי ו/או בספורט 1 ו/א במי מטעמם ו/או במשתמשים אחרים.
 1. פרטיות
  • כנזכר במסמך זה לעיל, שימוש בשירות כפוף לתנאים הנוספים (כהגדרתם לעיל), לרבות מדיניות מכבי בנוגע לפרטיות השימוש המפורטת בתנאים הנוספים, בשינויים המחויבים. מכבי תהא רשאית לעשות שימוש בכל מידע אודותייך, לרבות כל מידע שמסרת בעת רישומך לשירות ו/או למועדון מכבי FIRST, מידע הנאסף (ככל שנאסף) במהלך שימוש בשירות וכל מידע אחר, מכל מין וסוג שהוא, בכפוף ובהתאם לתנאים הנוספים והוראות הדין.
  • למען הסר ספק, אין באמור בסעיף 8 זה בכדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי.
  • ספורט 1 לא תעביר פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר.
  • הפרטים אשר נמסרים בעת הרישום לשירות, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של ספורט 1 ובמאגרי המידע של החברות המפעילות את השירות עבור ספורט 1 .
  • ספורט 1 שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאותך בשירות, מידע אודות מוצרים/שירותים שרכשת, מוצרים/שירותים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש בCOOKIES- ("המידע").
  • המידע ישמש את ספורט 1 בכניסותיך הבאות לשירות וכן יאפשר לספורט 1 להציע לך הצעות ומבצעים ממוקדים.
  • ספורט 1 רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.
  • ספורט 1 תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.8.7
  • ספורט 1 מתחייבת לעשות, כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים ולאבטח את המידע הנשמר במסגרת השירות. עם זאת, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות ספורט 1 ו/או מכבי להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בהם. ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור או להשתמש בו לרעה, הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ספורט 1 ו/או מכבי ו/או מי מטעמן.
  • מובהר כי ספורט 1 אינה שומרת את פרטי כרטיס האשראי שעמו מבוצעת רכישת השירות באתר.
 2. סמכות שיפוט
  • על תנאי שירות אלו, ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  • מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה, לתנאי השירות ולכל עניין הקשור בשימוש בשירות, בין במישרין ובין בעקיפין, הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.
  • במידה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השירות אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השירות יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.

 

 1. תמיכה ושירות למנויים
  • השירות כולל מוקד שירות למנויים. זמני פעילות המוקד הינם בימים א' – ה', בין השעות 10:00 – 17:00
  • פנייה לשירות מבוצעת באמצעות הדוא"ל maccabi@mtafc.com
  • אנו משתדלים לענות לפניות בהקדם האפשרי.