תקנון אתגר המחצית של NIVEA

תקנון השתתפות במבצע – NIVEA MEN Challenge

 1. תקנון זה (להלן: "התקנון") מסדיר את היחסים בינך לבין חברת אלפא קוסמטיקה בע"מ (להלן: "החברה") המפעילה ומרכזת את הפעילות המתוכננת ואת מבצע ההרשמה אליה (להלן: "המבצע") ואת מערכת היחסים בינך לבין מועדון הכדורגל מכבי תל אביב בכל הקשור למבצע. תקנון זה חל על כל המשתתפים במבצע, כמפורט להלן. התקנון שלהלן כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס לנשים וגברים כאחד.
 2. הפעילות המתוכננת: תחרות מיומנות כדורגל בין שני מנויים שיבחרו, כמפורט בתקנון זה, מתוך הנרשמים בטווחי ההרשמה המפורטים הטופס זה ("הפעילות"). המתחרים יקבלו הודעה מראש, עד יומיים טרם התחרות, מה יהיה אופי התחרות מבין שלוש האפשרויות הבאות:
  א. תחרות בעיטות מקו מחצית המגרש אל שער ללא שוער, שלוש בעיטות לכל משתתף, המנצח בתחרות הינו המשתתף שיצליח לכבוש יותר שערים מבין שני המשתתפים. במידה ויהיה שוויון לאחר 3 בעיטות לכל משתתף אזי יתקיים שובר שוויון בו תהיה לכל משתתף בעיטה נוספת מקו החצי אל השער – עד להכרעה.
  ב. תחרות ריצה מקו מחצית המגרש לעבר קו ה-16, שם ימתין כדורגל, הראשון שיגיע אל הכדור ויבעט אותו אל תוך השער – הוא המנצח, במידה ויווצר מגע פיזי בין המשתתפים במהלך התחרות, תחל התחרות מהתחלה.
  ג. תחרות בעיטות עונשים מ-11 מטרים כאשר בשער עומד שוער ממחלקת הנוער או לחילופין שוער מהקבוצה הבוגרת, לכל משתתף יהיו 3 בעיטות. במידה ולאחר ששני המשתתפים בעטו שלוש בעיטות כל אחד, התוצאה תהיה שוויון אזי יתקיים שובר שוויון בו לכל משתתף תהיה בעיטה אחת – עד להכרעה.
 3. ההרשמה וההשתתפות במבצע הינה למנויים לעונת הכדורגל 2015-2016 של מועדון הכדורגל מכבי תל אביב בכדורגל ("מכבי ת"א") בלבד, אשר גילם הוא 18 ומעלה ביום ההרשמה למבצע. בהרשמה למבצע הנרשם מאשר ומצהיר כי הוא קרא את תקנון השתתפות זה וכי הוא מקבל את האמור בו ואת תנאיו. המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להירשם למבצע ו/או להשתתף בפעילות המתוכננת.
 4. המשתתפים הזוכים במבצע יתבקשו להצהיר כי מצבם הבריאותי וכושרם הגופני טובים ויציבים מכל בחינה, באופן המאפשר להם להשתתף בפעילות וכי אין להם מגבלה רפואית ו/או אחרת שעלולה לגרום להשתתפותם במבצע להזיק להם ו/או שעלולה למנוע מהם מלהשתתף בפעילות.
 5. ההשתתפות בפעילות כוללת ריצה על מגרש דשא ובעיטה בכדור ולפיכך כרוכה במאמצים וסיכונים (לרבות נזק גוף). המשתתפים יתבקשו להצהיר כי הם מודעים לכך ונוטלים על עצמם מרצון סיכונים אלה ובוחרים להשתתף במבצע ובפעילות.
 6. המשתתפים יתבקשו להעביר לידי נציג מטעם החברה אישור על מצב בריאותי תקין מרופא המשפחה וצילום תעודת זהות עד ליום חמישי, ה-07.04.2016 בשעה 17:00 באמצעות דוא"ל או פקס.
 7. המשתתפים יתחייבו להגיע למשחק הבית הקרוב של מכבי ת"א נגד מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים שיערך באצטדיון בלומפילד בתאריך 11.04.2016 שעתיים טרם תחילתו ולהשתתף בפעילות. המשתתפים יתחייבו לנהוג בכבוד ולציית לכל תנאי הפעילות וכללי ההתנהגות והבטיחות אשר יחולו.
 8. מימוש הזכייה במבצע וההשתתפות במבצע ובפעילות הינה באחריות הבלעדית של המשתתפים, והחברה ו/או מכבי ת"א לא תשאנה באחריות לכל נזק מכל מין וסוג (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה שייגרם לי, והקשור, במישרין או בעקיפין, בהשתתפות במבצע ו/או בפעילות, ולא תהיה למשתתפים ו/או למי מטעמם, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או כלפי מכבי ת"א בקשר עם האמור.
 9. ההשתתפות במבצע ו/או בפעילות עשויה להיות מפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות ברדיו, בשילוט, בטלוויזיה, בעיתונות, באינטרנט וברשתות חברתיות. המשתתפים מסכימים ומאשרים לחברה ולמכבי ת"א לפרסם את פרטיהם האישיים, ותמונותיהם ככל שתצולמנה, לרבות במסגרת קידום מכירות של החברה ו/או של מכבי ת"א, והכל ללא תמורה וללא הגבלת זמן, וכי כתנאי להשתתפותם יקבלו את כל ההסכמות הנדרשות לקיום פרסום כאמור והם מוותרים על כל טענה בקשר לכך.
 10. המשתתפים מתחייבים ויתחייבו לשאת בכל אחריות, מפורשת ומכללא, לפצות ולשפות את החברה ואת מכבי ת"א ו/או את מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן, מיד עם דרישתן הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, הנובעים מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להשתתפותם במבצע ו/או בפעילות.
 11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בנטילת חלק במבצע, המשתתף מוותר בזאת על כל טענה כלפי החברה ו/או מכבי בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין, קיום עוולה מסחרית אחרת ו/או כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מהשתתפות במבצע, זכייה, הפסד או כל פעילות אחרת.
 12. מכבי אינה צד לפעילות ו/או למבצע ואינה אחראית להם; המשתתף מצהיר ומאשר כי מכבי לא תהיה אחראית בשום אופן כלפיו ו/או כלפי צדדים שלישיים בגין המבצע ו/או הפעילות, קיומם, אופן קיומם, תוצאותיהם, כל תוכן הקשור להם או שיסופק על ידי המשתתפים והעובדה כי הפעילות המתוכננת צפויה להתבצע ו/או תתבצע בפועל במשחק הבית של מכבי כאמור לעיל לא תהווה בסיס או עילה לתביעה או טענה כלשהי כלפי מכבי.
 13. המשתתפים מצהירים ויצהירו כי ההשתתפות במבצע ו/או בפעילות הינה לצרכי שעשוע וכי עלולות ליפול בו טעויות. אף על פי שהמטרה היא לקיים את המבצע ו/או הפעילות כמתוכנן ובמלואו, מעת לעת מתרחשות הפתעות או תקלות ואשר יש בהם כדי לגרום לשינויים במבצע ו/או בפעילות (לרבות ביטולו) או לפגיעה בהנאה. לכן, ייתכן כי יחולו שינויים במבצע ו/או בפעילות, בהתאם לנסיבות הזמן ושיקולים שונים. המשתתפים מאשרים ויאשרו כי כל תקלה, איחור, שינוי וכדומה במבצע ו/או בפעילות, לא יזכו אותם בכל סעד ו/או זכות.
 14. יש לציין כי אין משתתף רשאי למכור או להעביר את השתתפותו במבצע ו/או את זכייתו במבצע ו/או להחליף את השתתפותו ו/או או להמירה בפעילות ו/או במבצע אחר או בשווה ערך ו/או להתאימה לפי דרישתו.
 15. המשתתפים בפעילות יבחרו באופן הבא: מתוך כלל הנרשמים בטווח ההרשמה (מיום שני ה-04.04.2016 בשעה 13:00 ועד יום רביעי ה- 06.04.2016 בשעה 16:00) סדר זכות ההשתתפות הינו: המשתתף ה-200 שנרשם לפעילות, המשתתף ה-200 מסוף הרשימה (כלומר 200 מקומות לפני האחרון שנרשם), המשתתף ה-250 שנרשם לפעילות, המשתתף ה-250 מסוף הרשימה (כלומר 250 מקומות לפני האחרון שנרשם), המשתתף ה-300 שנרשם לפעילות, המשתתף ה-300 מסוף הרשימה (כלומר 300 מקומות לפני האחרון שנרשם), המשתתף ה-350 שנרשם לפעילות, המשתתף ה-350 מסוף הרשימה (כלומר 350 מקומות לפני האחרון שנרשם), המשתתף ה-400 שנרשם לפעילות, המשתתף ה-400 מסוף הרשימה (כלומר 400 מקומות לפני האחרון שנרשם).
 16. לאחר המועד האחרון להרשמה חבר השופטים אשר ימונה על ידי החברה (להלן: "השופטים") יבדוק האם ישנו משתתף זוכה במבצע, בהתאם לכללים בתקנון זה. נתונים אשר הוזנו על ידי המשתתפים אשר יש בהם חשש לזיוף ו/או שאינם מכילים תוכן הקשור למבצע ו/או אינם עומדים בכללי התקנון, ייתכן ויפסלו ע"י השופטים, על פי שיקול דעתם המלא. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול את מועמדותו של כל משתתף או להחליט על הפסקת המבצע בכל שלב, וזאת מכל טעם שהוא, לרבות חשש להטעיה, מספר מצומצם יחסית של מתמודדים וכד'. עם סיום בדיקת הזכאות לזכייה, ובמידה והשופטים יחליטו כי אכן ישנו משתתף זוכה, הודעה אודות הזכייה תשלח למשתתף הזוכה באמצעות שיחת טלפון למספר הסלולרי איתו ירשם המשתתף לתחרות ו/או בכל דרך אחרת אשר החברה תראה לנכון. במידה והמשתתף הזוכה לא הושג ו/או לא השיב תוך שעתיים, זכייתו תבוטל ותועבר למשתתף אשר עמד בתנאי הזכייה אחריו. יובהר כי החלטת השופטים בכל עניין הנוגע למבצע, לרבות בנוגע לזכייה, הינה החלטה סופית ומכרעת שלא ניתנת לערעור. למשתתפים ו/או למשתתף הזוכה ו/או מי מטעמם לא תהא כל דרישה ו/או טענה בנוגע להחלטת השופטים.
 17. המשתתף מצהיר ומסכים בזאת כי ההשתתפות במבצע כוללת מסירת פרטים ונתונים אשר ייתכן וייאגרו במאגר מידע של מכבי ("המידע") וכי ייתכן וייעשה שימוש כדין במידע שייאגר, בין היתר, לצורך שיפור ושינוי השירות והתוכן המוצעים, פרסום ושיווק תכניים מסחריים ואחרים, ליצירת קשר (בין היתר, לצורך מתן הודעה על זכייה) וייתכן שגם לשם העברת מידע סטטיסטי אנונימי לצדדים שלישיים (לרבות מפרסמים). על ידי הרשמה למבצע מעניק המשתתף הרשאה בלתי חוזרת למכבי, להשתמש כדין במידע שייאגר, לרבות לטובת כל אמצעי שיווקי שמכבי תראה לנכון וזאת ללא כל תמורה שתשולם למשתתף וכי אין ולא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מכבי בעניין זה. המשתתף מצהיר בזאת כי הוא יודע שהפרטים האישיים לגביו שנמסרו במועד ההצטרפות למבצע הינם נכונים. כמו כן, המשתתף מאשר כי במידע שימסור אין כדי להפר כל זכות קניין רוחני, פגיעה בשם טוב של צד שלישי כלשהו או פגיעה בפרטיות.
 18. המשתתפים הזוכים במבצע ידרשו להגיע לפגישה על מנת לחתום על טפסים משפטיים, להצטלם ולעבור תדרוך אודות הפעילות.
 19. נתוני הנרשמים יוצלבו מול רישומי משרד הכרטיסים לאן, במידה ויתברר כי אין למשתתף שנבחר מנוי לעונת הכדורגל 2015-2016 של מועדון הכדורגל מכבי תל אביב בכדורגל, הזכות תעבור למשתתף הבא על פי סדר הבחירה בסעיף 11 לעיל.
 20. הדין החל על תקנון זה זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה הקשורה למבצע ו/או להשתתפות בפעילות הינה שלושה חודשים ממועד סיום ההרשמה למבצע ו/או ממועד ההשתתפות בפעילות (לפי העניין).