תקנון השתתפות באתגר המחצית מול הפועל ב"ש

תקנון השתתפות באתגר המחצית מול הפועל ב"ש 4.2.18

 1. תקנון זה (להלן: "התקנון") מסדיר את היחסים בינך לבין חברת פריץ קומפניס ישראל טי בע"מ (להלן: "החברה") המפעילה ומרכזת את הפעילות המתוכננת (להלן: "המבצע") ואת מערכת היחסים בינך לבין מועדון הכדורגל מכבי תל אביב בכל הקשור למבצע. תקנון זה חל על כל המשתתפים במבצע, כמפורט להלן. התקנון שלהלן כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס לנשים וגברים כאחד.
 2. תיאור הפעילות:

בתאריך ה- 30.1 יועלה פוסט בעמוד הפייסבוק של מכבי ת"א ויזמין את הגולשים לענות על השאלה הבאה: "כמה משרדי סוכנויות יש לחברת פריץ ברחבי העולם?" 5 הגולשים שיענו את התשובה הנכונה/הקרובה ביותר למספר המדוייק ובזמן הקצר ביותר יקבלו ביום חמישי סמס עם שאלת הפרס. הראשון שיענה נכונה על שאלת הפרס יוזמן לעלות במחצית של משחק הכדורגל בין מכבי ת"א להפועל באר שבע שייערך ב 4.2 ולהמר על מתנה אחת מתוך 3 ארגזים.

 1. פירוט המתנות האפשריות:
  1. Sony PlayStation 4 (PS4)
  2. אירוח עם עוד ארבעה חברים בטרקלין הפרימיום במשחק מכבי ת"א מול מכבי פתח תקוה שייערך במחזור ה-26
  3. חולצת משחק רשמית + כדור
 2. אופן בחירת המשתתף הזוכה:

בתאריך ה-01.02 תיסגר הפעילות ומנהלי העמוד ייצרו קשר עם חמשת הגולשים שיהיו זכאים לקבל את סמס שאלת הפרס שתשלח עד השעה 17:00 באותו היום. העונה נכונה בפרק זמן הכי קצר יוזמן לעלות על כר הדשא במשחק מול הפועל באר שבע. במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הזוכה במשך 48 שעות, הפרס יעבור לגולש עם התשובה הבאה אחריו.

 1. ההשתתפות בפעילות הינה מגיל 18 ומעלה ביום ההרשמה למבצע.
 2. בהשתתפות בפעילות הגולש מאשר ומצהיר כי הוא קרא את תקנון השתתפות זה וכי הוא מקבל את האמור בו ואת תנאיו. המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להירשם למבצע ו/או להשתתף בפעילות המתוכננת.
 3. המשתתף הזוכה יחוייב להגיע למשחק הבית של מכבי ת"א נגד מועדון הכדורגל הפועל באר שבע שיערך באצטדיון בלומפילד בתאריך 4.2.2018 שעה לפני תחילתו ולהשתתף בפעילות. המשתתף יתחייב לנהוג בכבוד ולציית לכל תנאי הפעילות וכללי ההתנהגות והבטיחות אשר יחולו.
 4. בעליה לכר הדשא המשתתף הזוכה מצהיר כי מצבו הבריאותי וכושרו הגופני טוב ויציב מכל בחינה, באופן המאפשר להם להשתתף בפעילות וכי אין להו מגבלה רפואית ו/או אחרת שעלולה לגרום להשתתפותו בפעילות להזיק להו ו/או שעלולה למנוע ממנו מלהשתתף בפעילות.
 5. מימוש הזכייה במבצע וההשתתפות בפעילות הינה באחריות הבלעדית של המשתתף, והחברה ו/או מכבי ת"א לא תשאנה באחריות לכל נזק מכל מין וסוג (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה שייגרם לי, והקשור, במישרין או בעקיפין, בהשתתפות במבצע ו/או בפעילות, ולא תהיה למשתתפים ו/או למי מטעמם, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או כלפי מכבי ת"א בקשר עם האמור.
 6. ההשתתפות בפעילות עשויה להיות מפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות ברדיו, בשילוט, בטלוויזיה, בעיתונות, באינטרנט וברשתות חברתיות. המשתתפים מסכימים ומאשרים לחברה ולמכבי ת"א לפרסם את פרטיהם האישיים, ותמונותיהם ככל שתצולמנה, לרבות במסגרת קידום מכירות של החברה ו/או של מכבי ת"א, והכל ללא תמורה וללא הגבלת זמן, וכי כתנאי להשתתפותם יקבלו את כל ההסכמות הנדרשות לקיום פרסום כאמור והם מוותרים על כל טענה בקשר לכך.
 7. המשתתפים מתחייבים ויתחייבו לשאת בכל אחריות, מפורשת ומכללא, לפצות ולשפות את החברה ואת מכבי ת"א ו/או את מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן, מיד עם דרישתן הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, הנובעים מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להשתתפותם במבצע ו/או בפעילות.
 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בנטילת חלק במבצע, המשתתף מוותר בזאת על כל טענה כלפי החברה ו/או מכבי בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין, קיום עוולה מסחרית אחרת ו/או כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מהשתתפות במבצע, זכייה, הפסד או כל פעילות אחרת.
 9. מכבי אינה צד לפעילות ו/או למבצע ואינה אחראית להם; המשתתף מצהיר ומאשר כי מכבי לא תהיה אחראית בשום אופן כלפיו ו/או כלפי צדדים שלישיים בגין המבצע ו/או הפעילות, קיומם, אופן קיומם, תוצאותיהם, כל תוכן הקשור להם או שיסופק על ידי המשתתפים והעובדה כי הפעילות המתוכננת צפויה להתבצע ו/או תתבצע בפועל במשחק הבית של מכבי כאמור לעיל לא תהווה בסיס או עילה לתביעה או טענה כלשהי כלפי מכבי.
 10. המשתתפים מצהירים ויצהירו כי ההשתתפות במבצע ו/או בפעילות הינה לצרכי שעשוע וכי עלולות ליפול בו טעויות. אף על פי שהמטרה היא לקיים את הפעילות כמתוכנן ובמלואו, מעת לעת מתרחשות הפתעות או תקלות ואשר יש בהם כדי לגרום לשינויים בפעילות (לרבות ביטולו) או לפגיעה בהנאה. לכן, ייתכן כי יחולו שינויים במבצע ו/או בפעילות, בהתאם לנסיבות הזמן ושיקולים שונים. המשתתפים מאשרים ויאשרו כי כל תקלה, איחור, שינוי וכדומה במבצע ו/או בפעילות, לא יזכו אותם בכל סעד ו/או זכות.
 11. יש לציין כי אין משתתף רשאי למכור ו/או להעביר את השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו ו/או להחליף את השתתפותו ו/או או להמירה בפעילות ו/או במבצע אחר או בשווה ערך ו/או להתאימה לפי דרישתו.
 12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול את מועמדותו של כל משתתף או להחליט על הפסקת המבצע בכל שלב, וזאת מכל טעם שהוא, לרבות חשש להטעיה, מספר מצומצם יחסית של מתמודדים וכד'.
 13. יובהר כי החלטת השופטים בכל עניין הנוגע לפעילות, לרבות בנוגע לזכייה, הינה החלטה סופית ומכרעת שלא ניתנת לערעור. למשתתפים ו/או למשתתף הזוכה ו/או מי מטעמם לא תהא כל דרישה ו/או טענה בנוגע להחלטת השופטים.
 14. המשתתף מצהיר ומסכים בזאת כי ההשתתפות במבצע כוללת מסירת פרטים ונתונים אשר ייתכן וייאגרו במאגר מידע של מכבי ("המידע") וכי ייתכן וייעשה שימוש כדין במידע שייאגר, בין היתר, לצורך שיפור ושינוי השירות והתוכן המוצעים, פרסום ושיווק תכניים מסחריים ואחרים, ליצירת קשר (בין היתר, לצורך מתן הודעה על זכייה) וייתכן שגם לשם העברת מידע סטטיסטי אנונימי לצדדים שלישיים (לרבות מפרסמים). על ידי הרשמה למבצע מעניק המשתתף הרשאה בלתי חוזרת למכבי, להשתמש כדין במידע שייאגר, לרבות לטובת כל אמצעי שיווקי שמכבי תראה לנכון וזאת ללא כל תמורה שתשולם למשתתף וכי אין ולא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מכבי בעניין זה. המשתתף מצהיר בזאת כי הוא יודע שהפרטים האישיים לגביו שנמסרו במועד ההצטרפות למבצע הינם נכונים. כמו כן, המשתתף מאשר כי במידע שימסור אין כדי להפר כל זכות קניין רוחני, פגיעה בשם טוב של צד שלישי כלשהו או פגיעה בפרטיות.
 15. המשתתפים הזוכים במבצע ידרשו להגיע לפגישה על מנת לחתום על טפסים משפטיים, להצטלם ולעבור תדרוך אודות הפעילות.
 16. הדין החל על תקנון זה זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה הקשורה למבצע ו/או להשתתפות בפעילות הינה שלושה חודשים ממועד סיום ההרשמה למבצע ו/או ממועד ההשתתפות בפעילות (לפי העניין).