תקנון לתחרות "שער השנה 2021" בחסות HISENSE

כללי

מועדון הכדורגל מכבי תל-אביב (להלן: "מכבי ת"א") מכריז על תחרות "שער העשור בחסות Hisense" (להלן: "התחרות").

התחרות פתוחה לכל הנרשמים לאתר הרשמי של מכבי ת"א בלבד (להלן: "האתר"), למעט עובדי מכבי ת"א ובני משפחותיהם (להלן: "המשתתף/פים"). לעניין זה "בן משפחה" – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

התחרות תיערך בין התאריכים 23.12.2021 ל-30.12.2021 (להלן: "תקופת התחרות"). מובהר כי מכבי ת"א רשאית להפסיק את התחרות ללא הודעה מוקדמת בכל עת, וכן לשנות את מועדיה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד. מכבי ת"א רשאית לשנות את שיטת התחרות בכל עת מבלי להודיע מראש, וכן את מספר המשתתפים בתחרות. המשתתפים לא יוכלו לבוא בטענות למכבי ת"א, בחירת המשתתפים ובעיות טכניות כאלו ואחרות.

בהשתתפותו בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתנאי תקנון התחרות וכי קרא את תנאי התקנון, כי הבין אותם וכי הינו מסכים להם ו/או לכל שינוי שיחול בהם ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

כללי התחרות

במהלך תקופת התחרות המשתתף יבחר את השער היפה ביותר של השנה החולפת מבין השערים שהבקיעו שחקני מכבי ת"א בהתאם לשערים שיוצגו לבחירה בפלטפורמות השונות של מכבי ת"א (האתר ו/או עמוד הפייסבוק ו/או אינסטגרם וכיו"ב).

השער שקיבל את מירב הקולות בתום ימי הצבעה יזכה בתואר "שער השנה בחסות Hisense".

תוצאות ההצבעה יפורסמו באתר, האפליקציה ובעמוד הפייסבוק של מכבי ת"א.

למשתתפים שהשתתפו בהצבעה תישלח הודעת מסרון ביום ראשון, ה-2.1.2021, ובה שאלה כאשר המשתתף הראשון שישיב נכונה על השאלה (באמצעות הודעה חוזרת) יזכה בפרס מתנת מכבי ת"א ונותנת החסות חברת Hisense.

בתום מועד התחרות מכבי ת"א תיצור קשר עם המשתתף הזוכה (כהגדרתו להלן) לצורך קבלת הפרס.

למכבי ת"א הסמכות המלאה והמוחלטת לפסול כל משתתף מלקחת חלק בתחרות וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, הזדהות לאדם אחר ועוד; למשתתף אשר ייפסל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לפסילתו כאמור.

הטבות

המשתתף שיקבל הודעה מטעם מכבי ת"א כי הוא היה המשתתף הראשון שהשיב נכונה על הודעת המסרון ייבחר כמשתתף הזוכה ותוענק לו טלוויזית 65 אינצ' של Hisense (להלן: "המשתתף הזוכה" ו-"הפרס", בהתאמה).

מובהר כי מכבי ת"א תהיה המחליטה הבלעדית בנוגע לסוג ולטיב הפרס ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

אם המשתתף הזוכה הינו קטין מתחת לגיל 18, יהא עליו להמציא למכבי ת"א אישור חתום מהוריו, או מאפוטרופוס חוקי, המאשר לקטין הזוכה לממש את זכייתו בפרס כאמור.

המשתתף הזוכה יתבקש לשלוח בתוך יום אחד מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו, הודעת דואר אלקטרוני (אי-מייל) לכתובת:Maccabi@mtafc.com ובה הפרטים האישיים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, כתובת מגורים ומספר טלפון. הפרטים הנ"ל ישמשו את מכבי ת"א לצורך אימות המשתתף הזוכה בלבד. במידת הצורך יתבקש המשתתף הזוכה לספק פרטים נוספים על מנת לאמת את זכייתו בתחרות.

המשתתף הזוכה מצהיר כי המידע שיימסר על ידו הינו מידע נכון ומדויק וכי הוא נמסר מרצונו החופשי.

קבלת הפרס מותנית בתיאום טלפוני מראש, בכפוף להצגת תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון או רישיון נהיגה).

במידה והמשתתף הזוכה לא יעביר את הפרטים המדויקים כפי שיתבקש או, לחלופין, במידה ויימצא המשתתף הזוכה כמי שאינו עומד בתנאי ההשתתפות והזכייה בפרס כאמור בתקנון זה, ייפסל אותו משתתף וזכייתו בפרס תבוטל.

למשתתף הזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בשל פקיעת זכותו לקבלת הפרס, עקב אי מימוש אפשרות זכייתו בפרס בהתאם לתנאים המפורטים והמועד הקבוע לכך בתקנון זה.

זכייתו של המשתתף הזוכה עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של מכבי ת"א ובהשתתפותו בתחרות, מביע כל משתתף את הסכמתו לפרסום שמו, תמונתו ולסיקור זכייתו, לרבות במהלך משחקי מכבי ת"א, באינטרנט, ברדיו, בטלוויזיה ובעיתונות.

הפרס שיחולק במסגרת התחרות הינו אישי ואינו ניתן להחלפה, להעברה, לשינוי או להמרה בכסף או בשווה כסף ולא בכל הטבה או מוצר אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרס ולהציע הטבות חלופיות שוות ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "ההטבות"), ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד מכבי ת"א ו/או מי מטעמה.

מובהר כי משתתף לא יהיה זכאי ומכבי ת"א לא תהיה חייבת לפצות ו/או לשפות ו/או להמיר את הפרס ו/או ההטבות, אם מסיבה כלשהיא משתתף לא מימש את זכאותו כאמור לעיל.

למשתתף אין זכות ולמכבי ת"א אין כל חובה להמיר, להסב, להחליף ו/או לשנות בדרך כלשהי את הפרס ו/או ההטבות שקיבל בפרס ו/או בהטבות אחרות או בסכום כספי, תהא הסיבה בשלה מבקש הלקוח להמיר, להסב, להחליף ו/או לשנות בדרך כלשהי את הפרס ו/או ההטבות אשר קיבל, אשר תהא, לרבות אם מסיבה כלשהיא המשתתף אינו יכול לממש את הפרס ו/או ההטבות ו/או אם מסיבה כלשהיא אין אפשרות במועד מסוים ו/או בחנות מסוימת לספק את הפרס ו/או ההטבות.

פטור מאחריות

המשתתף מתחייב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהא לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, לפרס ו/או ההטבות ו/או למימוש מי מהם ובכל הקשור לפרסומים שונים הקשורים לתחרות, לרבות אך לא רק, טענות ביחס להפרת זכויות יוצרים או זכויות מוסריות, פרסומי לשון הרע ופגיעה בפרטיות.

המשתתף מכריז כי הוא מסכים לכל הכתוב בתקנון הזה ובכך פוטר את מכבי ת"א ו/או מי מטעמה מכל אחריות הקשורה בתחרות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתתף יפצה את מכבי ת"א, באופן מיידי, בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא, בה תחויב מכבי ת"א כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו למכבי ת"א עקב מעשי המשתתף או מחדליו בקשר עם התחרות.

מכבי ת"א לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או תמנע האפשרות לקבלת הפרס ו/או ההטבות.

תנאים נוספים

מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהתחרות (כולם או חלקם), שלביו, תוכנו, מתכונתו, נהליו ותקופתו, על פי שיקול דעתה, לרבות טיב הפרס ו/או ההטבות ומספר הזוכים; על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה במסגרת העמוד הרשמי של מכבי ת"א בפייסבוק ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא מכבי ת"א לנכון.

מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או לבטל השתתפות של משתתף כלשהו בתחרות, וכן תהיה רשאית לעכב או למנוע מסירת הפרס ו/או ההטבות למשתתף שהשתתף בתחרות, בין היתר, תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב, אף אם זכייתו לא הייתה תוצאה ישירה של מעשה מעין זה.

מכבי ת"א רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת.

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.