תקנון שירות Resale עבור בעלי מנוי

1.        הגדרות

1.1.      "המועדון" – מועדון הכדורגל מכבי תל אביב שותפות מוגבלת, מרחוב שארית ישראל 37, תל אביב-יפו. כתובת אינטרנט https://www.maccabi-tlv.co.il.

1.2.      "משרד הכרטיסים" או "לאן" או "אתר לאן" – לאן משרד כרטיסים בע"מ, מרחוב פרוג 7, תל אביב-יפו. כתובת אינטרנט https://www.leaan.co.il/

1.3.      "שירות הריסייל" – תכנית המועדון המאפשרת לבעל מנוי למכור כרטיס מתוך המנוי במהלך עונת המשחקים 2022/23 בלבד, והכל בהתאם להוראות תקנון זה.

1.4.      "בעל מנוי" – כל אדם אשר רכש מנוי עונתי למשחקי הבית של המועדון בליגת One Zero לעונת 2022/23.

2.        כללי

2.1.      תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בשירות הריסייל לבעלי מנויים בעונת 2022/23.

2.2.      בכל מקום בתקנון זה שנעשה שימוש בלשון זכר יקרא גם כאילו נאמר בלשון נקבה.

2.3.      המועדון שומר לעצמו את הזכות להפסיק ו/או להשהות את שירות הריסייל בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

2.4.      בעל מנוי אינו רשאי למכור ו/או להעביר את המנוי ו/או כניסה למשחק בודד אלא באמצעות שירות הריסייל.

3.        שירות הריסייל

3.1.      לפני כל משחק בית של המועדון בליגת One Zero שלגביו החליט המועדון להפעיל את שירות הריסייל, תיפתח אופציית "Resale" באזור האישי של בעל המנוי באתר לאן.

3.2.      בעל מנוי שיבחר לעשות שימוש בשירות הריסייל בקשר למשחק הרלוונטי ("בעל מנוי משתתף") יבחר באשראי שבו הוא מעוניין לקבל את הזיכוי במידה שיימכר הכרטיס. במידה ולא נמצא אשראי במערכת יוכל בעל המנוי לבחור באופציה של צרו איתי קשר ונציג יחזור אל בעל המנוי כדי לקחת פרטי זיכוי.

3.3.      ככל שנמכר הכרטיס של בעל המנוי המשתתף באמצעות שירות הריסייל, כרטיס האשראי של בעל המנוי המשתתף יזוכה בתוך 6 ימים ממועד המשחק הרלוונטי בהתאם להוראות סעיף 3.4 להלן.

3.4.      סך הזיכוי שיקבל בעל מנוי משתתף שכרטיסו נמכר יהיה כמפורט בטבלת סכומי הזיכוי המצורפת כנספח א' לתקנון זה ("טבלת סכומי הזיכוי"). מובהר כי המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות הסכומים בטבלת סכומי הזיכוי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

3.5.      הכרטיס של בעל המנוי המשתתף יימכר בהתאם למחירי הכרטיסים המוצעים לקהל הרחב באותו שער וגוש באצטדיון. מחיר הכרטיס ייקבע באופן בלעדי על ידי המועדון ו/או משרד הכרטיסים, לפי שיקול דעתם הבלעדי. מסכום מחיר הכרטיס שנמכר באמצעות שירות הריסייל יועבר הזיכוי לבעל המנוי המשתתף שכרטיסו נמכר בהתאם לטבלת סכומי הזיכוי והיתרה תועבר למועדון ולמשרד הכרטיסים כעמלה עבור השירות.

3.6.      בעל מנוי המשתתף יהא רשאי לבטל את השימוש בשירות הריסייל באזור האישי באתר לאן, והכל בתנאי שעד למועד הביטול הכרטיס מתוך המנוי של בעל המנוי המשתתף לא נמכר. מובהר, למען הסר ספק, כי כרטיס שנמכר לא יוכל לחזור לבעל המנוי המשתתף.

3.7.      הכרטיס של בעל המנוי המשתתף יוצע למכירה בפלטפורמות המכירה השונות של משרד הכרטיסים לפי שיקול הדעת הבלעדי של המועדון ומשרד הכרטיסים.

3.8.      מובהר כי אין כל התחייבות מצד המועדון ו/או משרד הכרטיסים כי במסגרת שירות הריסייל יימכר הכרטיס של בעל המנוי המשתתף. המועדון ו/או משרד הכרטיסים אינם ולא יהיו אחראים במקרה שהכרטיס לא יימכר מכל סיבה שהיא. בעל המנוי מתחייב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועדון ו/או משרד הכרטיסים ו/או מי מטעמם בשל כך.

4.        מדיניות פרטיות

בעל המנוי מאשר כי בעצם בחירתו לעשות שימוש בשירות הריסייל הוא מסכים לכך שכל הפרטים אשר נמסרו ו/או יאספו במסגרת שירות הריסייל, לרבות פרטיו האישיים ופרטי כרטיס אשראי ("המידע") ישמשו את המועדון ו/או משרד הכרטיסים ו/או מי מטעם לצורך מתן שירות הריסייל. בעל המנוי מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה שהמידע ישמש לצורך כאמור.

5.        אחריות

5.1.      המועדון לא יישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה לאתר לאן ו/או להפעלת אופציית הריסייל באזור האישי של בעל המנוי, ולא תהיה לו שום אחריות בגין כל שיבוש ו/או תקלה הקשורות באתר לאן.

5.2.      בעל המנוי מודע לכך, כי על אף האמצעים המושקעים באתר לאן, מדובר במערכת מורכבת שאינה חסינה מטעות או תקלה, לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידוע לבעל המנוי, כי תתכנה תקלות טכניות שימנעו את השימוש בשירות הריסייל, ולבעל המנוי לא תהא כל טענה בשל כך.

6.        כללי

6.1.      התקנון מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי קבלת שירות הריסייל וכל בעל מנוי יחשב כמי שקרא והסכים להוראות התקנון. המועדון שומר על זכותו לשנות את הוראות שירות הריסייל והתקנון, הכל כפי שהמועדון ימצא לנכון לפי הצורך ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

6.2.      לבעל המנוי ו/או מי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועדון או מי מטעמו ככל שלא יהיה ניתן להוציא את שירות הריסייל כאמור לפועל ו/או לקיימה במתכנות המפורטת לעיל, מחמת אירוע בטחוני מוכרז על ידי רשות מוסמכת ו/או מחמת כח עליון ו/או מחמת הנחיה של משרד הבריאות ו/או רשות ממשלתית מוסמכת האוסרת על ביצוע התוכנית כמתוכנן, לרבות עקב התפשטות נגיף הקורונה בישראל.

6.3.      למועדון אין ולא תהיה כל אחריות להודעות ו/או מצגים של צדדים שלישיים ו/או מי מטעמם, אשר לא יפורסמו על גבי נייר רשמי ובהודעה רשמית של המועדון.

  • במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
  • ויתור או פעולה לטובת בעל מנוי המשתתף בשירות הריסייל בניגוד לאמור בתקנון זה, אם יהיו כאלו, הינם לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.
  • תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהיה נתונה לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו בלבד.

7.        מוקד שירות

לרשות בעלי המנוי עומד מייל תמיכה לכל פנייה הקשורה לשירות הריסייל.maccabi@leaan.com

 

נספח א' – טבלת סכומי הזיכוי

 

אזור שער גושים זיכוי
Gold 1 204-206 225 ש"ח
Silver West 2/13 201-203 207-209 90 ש"ח
West 2/13 303,307 70 ש"ח
West 2/13 302,308 60 ש"ח
West 2/13 300-301 309-310 55 ש"ח
East 7/8 325,425 65 ש"ח
Silver East 7/8 221-229 65 ש"ח
East 7/8 323-324 326-327 426-427 423-424 55 ש"ח
East 7/8 319-322 328-331 50 ש"ח
7 Family 7 419-422 40 ש"ח
East 8 428-431 40 ש"ח
South 11 332-339 45 ש"ח