תקנון תחרות משחק 'מכבי סלפי גיים'

תקנון תחרות משחק מכבי סלפי גיים

תקנון משחק "מכבי סלפי גיים"

 1. כללי
 • מועדון הכדורגל מכבי תל-אביב (להלן: "מכבי ת"א") מכריז על תחרות "מכבי סלפי גיים" (להלן – "התחרות"), לכל אוהד שמשתתף במשחק הסלפי של מכבי שכולל צילום אישי על תחנות האוטובוס בהן פזורים הפוסטרים של שחקני מכבי תל אביב, ויעלו לאתר המשחק עד לתום תקופת התחרות: "אתר המשחק ותחנות המשחק").
 • התחרות פתוחה לכל אוהדי מכבי תל אביב אשר יצטלמו עם אחת החולצות הרשמיות לעונת 2017-18, בתקופת התחרות כהגדרתה להלן, למעט עובדי מכבי ת"א ובני משפחותיהם (להלן: "המשתתף/פים"). לעניין זה "בן משפחה" – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.
 • התחרות תיערך במהלך תקופה שתחילתה ביום 27.08.2017, וסיומה ביום 03.08.2017 בשעה 23:59 (להלן – "תקופת התחרות"). מובהר כי מכבי ת"א רשאית להפסיק את התחרות ללא הודעה מוקדמת בכל עת, וכן לשנות את מועדיה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.
 • בהשתתפותו בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתנאי תקנון התחרות וכי קרא את תנאי התקנון, כי הבין אותם וכי הינו מסכים להם ו/או לכל שינוי שיחול בהם ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 • המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש באתר החנות שלא למטרותיו וכן לא יעשה בו שימוש לא חוקי.
 1. כללי המשחק

 

 • כל המשתתפים במשחק, אשר יצטלמו עם אחת מחולצות המשחק של מכבי ת"א לעונת 2017/18 בכל 14 תחנות האוטובוס בהן מופיע שחקן מכבי, יעלו לאתר המשחק את כל התמונות ויסיימו את התהליך, יקבלו SMS ובו שאלה , אשר העונה הראשון נכונה יזכה בפרס הראשון, השני בפרס השני, והשלישי בפרס השלישי.
 • כל המשתתפים אשר יסיימו את כל צילומי השחקנים לפי ההוראות יקבלו הודעת SMS למכשיר הנייד שלהם ביום שני עם סיום תקופת התחרות עם חידה (להלן: "החידה").
 • המשתתף הראשון שיענה נכונה על החידה באמצעות השבת הודעת SMS למספר ממנו נשלחה החידה, יזכה בתחרות.
 • למכבי ת"א הסמכות המלאה והמוחלטת לפסול כל משתתף מלקחת חלק בתחרות וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, הזדהות לאדם אחר ועוד; למשתתף אשר ייפסל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לפסילתו.
 1. פרסים
 • המשתתף הראשון אשר ישיב נכונה על החידה, ינצח בתחרות ויזכה בכרטיס טיסה במטוס החכור של מכבי ת"א עם הקבוצה, לינה לשתי לילות וזוג כרטיסי כניסה לאחד ממשחקי החוץ של מכבי ת"א במסגרת שלב הבתים של הליגה האירופית.המועדון שומר לעצמו את הזכות לבחור את היעד אליו יטוס הזוכה. הפרס אינו כולל הסעות משדה התעופה (להלן: בהתאמה: "המשתתף הזוכה" ו- "הפרס").
 • המשתתף השני שישיב נכונה על החידה, יזכה בטלוויזית Hisense 65'. המועדון שומר לעצמו זכות לשנות את סוג הפרס להחלטתו.
 • המשתתף השלישי שישיב נכונה על החידה, יזכה בקונסולת PlayStation4.
 • מובהר כי מכבי ת"א תהיה המחליטה הבלעדית בנוגע לפרסים, לרבות סוג הטיסה, המלון, סוג הכרטיס למשחק, וכיו"ב ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 • בחירת המשתתף הזוכה ו/או שיוך הפרס תעשה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של מכבי ת"א ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד מכבי ת"א ו/או מי מטעמה.
 • שם המשתתף הזוכה יפורסם בעמוד הפייסבוק של הקבוצה תוך 72 שעות ממועד סיום תקופת התחרות.
 • קביעת המשתתף הזוכה תבוצע ע"י מכבי ת"א ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה.
 • המשתתף הזוכה יתבקש לשלוח תוך יום אחד דואר אלקטרוני (אי-מייל) לכתובת: Maccabi@mtafc.com ובו הפרטים האישיים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, כתובת מגורים, מספר טלפון וסריקה של חשבונית המעידה על קנייה מעל 299 ש"ח בעת תקופת התחרות. הפרטים הנ"ל ישמשו את מכבי ת"א לצורך אימות הזוכה בלבד. במידת הצורך יתבקש המשתתף הזוכה לספק פרטים נוספים על מנת לאמת את זכייתו בתחרות.
 • המשתתף הזוכה מצהיר כי המידע שיימסר על ידו הינו מידע נכון ומדויק וכי הוא נמסר מרצונו החופשי.
 • במידה והמשתתף הזוכה לא יעביר את הפרטים המדויקים כפי שיתבקש וזאת בתוך שבוע ימים ממועד פרסום שמו, או, לחלופין, במידה ויימצא הזוכה כמי שאינו עומד בתנאי ההשתתפות והזכייה כאמור בתקנון זה, ייפסל אותו משתתף וזכייתו תבוטל.
 • משתתף זוכה אשר יעמוד בתנאי תקנון זה יקבל הודעה ממכבי ת"א או מי מטעמה על זכאותו לזכייה בפרס (להלן: "הודעת זכייה").
 • משתתף הזוכה יזומן למשרדי מועדון מכבי תל-אביב בכדורגל, במתחם האימונים בקריית שלום לקבלת הפרס; משתתף הזוכה יגיע למשרדי מועדון מכבי ת"א לא יאוחר מיום אחד ממועד מתן הודעת הזכייה בכדי לקבל את הפרס.
 • למשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בשל פקיעת זכותו לקבלת הפרס, עקב אי מימוש אפשרות זכייתו במועד הקבוע לכך בתקנון זה.
 • קבלת הפרס מותנית בתיאום טלפוני מראש, בכפוף להצגת תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון או רישיון נהיגה).
 • אם המשתתף אשר זכה בפרס הינו קטין מתחת לגיל 18, יהיה עליו להמציא למכבי ת"א אישור חתום מהוריו, או מאפוטרופוס חוקי, המאשר לקטין הזוכה לממש את זכייתו.
 • זכייתו של משתתף הזוכה עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של מכבי ת"א ובהשתתפותו בתחרות, מביע כל משתתף בתחרות את הסכמתו לפרסום שמו, תמונתו ולסיקור זכייתו, לרבות במשחקי הקבוצה, באינטרנט, ברדיו, בטלוויזיה ובעיתונות.
 • הפרס שיחולק במסגרת המשחק הינו אישי ואינו ניתן להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי שווה ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד מכבי ת"א ו/או מי מטעמה.
 1. פטור מאחריות
 • המשתתף מתחיב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, לפרס ו/או למימושו ובכל הקשור לפרסומים שונים הקשורים לתחרות, לרבות אך לא רק, טענות ביחס להפרת זכויות יוצרים או זכויות מוסריות, פרסומי לשון הרע ופגיעה בפרטיות.
 • המשתתף מכריז כי הוא מסכים לכל הכתוב בתקנון הזה ובכך פוטר את מכבי ת"א ו/או מי מטעמה מכל אחריות הקשורה בתחרות.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתתף יפצה את מכבי ת"א, באופן מיידי, בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא, בה תחויב מכבי ת"א כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו למכבי ת"א עקב מעשי המשתתף או מחדליו בקשר עם התחרות.
 • מכבי ת"א לא תישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות אתר החנות והחנות והיא אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים באתר, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת, אצל מכבי ת"א או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה; הובהר למשתתף כי פעילות אתר החנות והחנות תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים ומכבי ת"א אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.
 • מכבי ת"א לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או תמנע האפשרות לקבלת הפרס.
 1. תנאים נוספים
 • מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהמשחק, שלביו, תוכנו, מתכונתו, נהליו ותקופתו, על פי שיקול דעתה, לרבות טיב הפרס ומספר הזוכים; על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה במסגרת העמוד הרשמי של מכבי ת"א בפייסבוק ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא מכבי ת"א לנכון.
 • מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר המשחק, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.
 • מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או לבטל השתתפות של משתתף כלשהו בתחרות, וכן תהיה רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שהשתתף בתחרות, בין היתר, תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב, אף אם זכייתו לא הייתה תוצאה ישירה של מעשה מעין זה.
 • מכבי ת"א רשאית לבטל את התחרותו/או את משחק הכדורגל מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
 • מכבי ת"א רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת.