תקנון תחרות "שחקן המשחק של Factory 54"

תקנון תחרות "שחקן המשחק של Factory 54"

כללי

 • מועדון הכדורגל מכבי תל-אביב (להלן: "מכבי ת"א") מכריז על תחרות "שחקן המשחק של Factory 54" (להלן: "התחרות").
 • התחרות פתוחה לכל הנרשמים לאתר הרשמי של מכבי ת"א בלבד, למעט עובדי מכבי ת"א ובני משפחותיהם (להלן: "המשתתף/פים"). לעניין זה "בן משפחה" – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.
 • התחרות תיערך במהלך השבוע הראשון לכל חודש קלנדרי, בין החודשים דצמבר 2018 ועד יוני 2019 (להלן: "תקופת התחרות"). מובהר כי מכבי ת"א רשאית להפסיק את התחרות ללא הודעה מוקדמת בכל עת, וכן לשנות את מועדיה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.
 • בהשתתפותו בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתנאי תקנון התחרות וכי קרא את תנאי התקנון, כי הבין אותם וכי הינו מסכים להם ו/או לכל שינוי שיחול בהם ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

כללי התחרות

 • בתחילת כל משחק בית תפתח לאוהדי מכבי ת"א האופציה לבחור את השחקן המצטיין של אותו משחק.
 • כל משתתף אשר ירשם לאתר יוכל לבחור את השחקן המצטיין של המשחק מבין כל השחקנים אשר נטלו חלק במשחק הבית המשוחק בפרק הזמן שהתחרות פתוחה. כל משתתף יוכל לבחור רק פעם אחת את השחקן המצטיין בכל משחק.
 • השחקן שקיבל את מירב הקולות בתום ההצבעה יזכה בתואר "שחקן המשחק של Factory 54".
 • המשתתף ה-100 שייבחר את השחקן שנבחר לשחקן המצטיין של המשחק יזכה בפרס מתנת Factory 54.
 • לאחר סיום כל משחק מכבי ת"א תפרסם את שמו של המשתתף הזוכה (כהגדרתו להלן) באתר שלה ו/או תיצור איתו קשר לצורך אימות זהותו.
 • למכבי ת"א הסמכות המלאה והמוחלטת לפסול כל משתתף מלקחת חלק בתחרות וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, הזדהות לאדם אחר ועוד; למשתתף אשר ייפסל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לפסילתו.

הפרס

 • המשתתף הזוכה יזכה בפרס – שתי חולצות מתנת Factory 54 (להלן "המשתתף הזוכה" ו- "הפרס", בהתאמה).
 • מובהר כי מכבי ת"א תהיה המחליטה הבלעדית בנוגע לסוג ולטיב הפרס ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 • בחירת המשתתף הזוכה ו/או שיוך הפרס תעשה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של מכבי ת"א ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד מכבי ת"א ו/או מי מטעמה.
 • מכבי תל אביב וחברת Facrtory 54 תהיינה רשאיות להשתמש בשם המשתתף הזוכה באתרי ובעמודי הפייסבוק שלהן.
 • קביעת המשתתף הזוכה תבוצע ע"י מכבי ת"א ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה.
 • בכפוף לקבלת הודעה מאת מכבי ת"א, יתבקש המשתתף לשלוח בתוך יום אחד ממועד בו יצרה עמו מכבי ת"א קשר, הודעת דואר אלקטרוני (אי-מייל) לכתובת: Maccabi@mtafc.com ובה הפרטים האישיים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, כתובת מגורים ומספר טלפון. הפרטים הנ"ל ישמשו את מכבי ת"א לצורך אימות הזוכה בלבד. במידת הצורך יתבקש המשתתף הזוכה לספק פרטים נוספים על מנת לאמת את זכייתו בתחרות.
 • המשתתף הזוכה מצהיר כי המידע שיימסר על ידו הינו מידע נכון ומדויק וכי הוא נמסר מרצונו החופשי.
 • במידה והמשתתף הזוכה לא יעביר את הפרטים המדויקים כפי שיתבקש וזאת בתוך יום ממועד פרסום שמו ו/או יצירת הקשר עמו, או, לחלופין, במידה ויימצא הזוכה כמי שאינו עומד בתנאי ההשתתפות והזכייה כאמור בתקנון זה, ייפסל אותו משתתף וזכייתו תבוטל.
 • משתתף זוכה אשר יעמוד בתנאי תקנון זה יקבל הודעה ממכבי ת"א או מי מטעמה על זכאותו לזכייה בפרס (להלן: "הודעת זכייה").
 • המשתתף הזוכה שקיבל הודעת זכייה כאמור יזומן למשרדי מכבי ת"א, במתחם האימונים בקריית שלום ו/או במיקום אחר לשיקול דעתה הבלעדי של מכבי ת"א וזאת לצורך קבלת הפרס; המשתתף הזוכה יגיע למיקום כאמור לא יאוחר מיום אחד ממועד ממתן הודעת הזכייה על מנת לקבל את הפרס או בהתאם לתאריך שייקבע מראש ע"י מכבי ת"א.
 • למשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בשל פקיעת זכותו לקבלת הפרס, עקב אי מימוש אפשרות זכייתו במועד הקבוע לכך בתקנון זה.
 • קבלת הפרס מותנית בתיאום טלפוני מראש, בכפוף להצגת תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון או רישיון נהיגה).
 • אם המשתתף הזוכה הינו קטין מתחת לגיל 18, יהיה עליו להמציא למכבי ת"א אישור חתום מהוריו, או מאפוטרופוס חוקי, המאשר לו לממש את זכייתו.
 • זכייתו של המשתתף הזוכה עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של מכבי ת"א ולפיכך, בהשתתפותו בתחרות, מעניק כל משתתף בתחרות את הסכמתו לפרסום שמו, תמונתו ולסיקור זכייתו, לרבות במשחקי מכבי ת"א, באינטרנט, ברדיו, בטלוויזיה ובעיתונות.
 • הפרסים שיחולקו במסגרת התחרות הינם אישיים ואינם ניתנים להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי שוויי ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד מכבי ת"א ו/או מי מטעמה.

פטור מאחריות

 • המשתתף מתחייב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, לפרס ו/או למימושו ובכל הקשור לפרסומים שונים הקשורים לתחרות, לרבות אך לא רק, טענות ביחס להפרת זכויות יוצרים או זכויות מוסריות, פרסומי לשון הרע ופגיעה בפרטיות.
 • המשתתף מכריז כי הוא מסכים לכל הכתוב בתקנון הזה ובכך פוטר את מכבי ת"א ו/או מי מטעמה מכל אחריות הקשורה בתחרות.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתתף יפצה את מכבי ת"א, באופן מיידי, בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא, בה תחויב מכבי ת"א כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו למכבי ת"א עקב מעשי המשתתף או מחדליו בקשר עם התחרות.
 • מכבי ת"א לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או תמנע האפשרות לקבלת הפרס.

תנאים נוספים

 • מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהתחרות, שלביו, תוכנו, מתכונתו, נהליו ותקופתו, על פי שיקול דעתה, לרבות טיב הפרס ומספר הזוכים; על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה במסגרת העמוד הרשמי של מכבי ת"א בפייסבוק ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא מכבי ת"א לנכון.
 • מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או לבטל השתתפות של משתתף כלשהו בתחרות, וכן תהיה רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שהשתתף בתחרות, בין היתר, תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב, אף אם זכייתו לא הייתה תוצאה ישירה של מעשה מעין זה.
 • מכבי ת"א רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת.
 • התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.