תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש

תקנון האתר והאפליקציה הסלולרית

 

  1. כללי

1.1. חברת מכבי תל אביב כדורגל בע"מ ("החברה" או "הקבוצה"), הינה הבעלים והמפעילה של אתר האינטרנט של מועדון הכדורגל מכבי תל אביב: https://www.maccabi-tlv.co.il ("האתר") ושל אפליקציה התוכנה הסלולרית של מועדון הכדורגל מכבי תל אביב ("האפליקציה"). השימוש באתר ובאפליקציה ובתכנים  ובשירותים המוצגים בהם כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה ("תנאי השימוש").

1.2. עליך לקרוא את תנאי השימוש בעיון טרם השימוש באתר ו/או באפליקציה. השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בתכניהם ו/או בשירותים המוצעים בהם מעיד על הסכמתך ואישורך לעמוד בתנאי שימוש אלו ולקיימם במלואם. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע משימוש באתר ובאפליקציה או מגישה אליהם, מכל הורדה של מידע מהם, מהתקנה שלהם, מהצטרפות למועדון או לשירות כלשהו ומכל שימוש בשירותים הכלולים בהם.

1.3. האתר והאפליקציה נועדו לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב הינו אסור.

1.4. השימוש בלשון זכר בתנאי שימוש אלו בלבד הינו לצרכי נוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר והאפליקציה.

1.5. תנאי השימוש עשויים להשתנות או להתעדכן מעת לעת. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים ו/או תכננים החדשים אשר יועמדו לרשותך באמצעות האתר ו/או האפליקציה נכון לתאריך שבו עודכנו לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי לתנאי שימוש אלה. המשך השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתך לשינוי זה.

  1. החשבון שלך / מועדון חברים מכבי FIRST

2.1. אינך חייב להירשם על מנת לבקר באתר ו/או באפליקציה. אולם, על מנת להשתמש באפליקציה ו/או לקבל או לבקש שירותים מסוימים ו/או על מנת שחלק מהתכנים ו/או המוצרים יהיו זמינים עבורך, עליך לפתוח חשבון ו /או להירשם למועדון החברים מכבי FIRST (להלן, בהתאמה: "החשבון" ו-"מועדון החברים"). בכניסתך לאתר ו/או לאפליקציה, תראה אופציית הרשמה – במידה ותבחר להירשם, יהיה עליך לספק מידע מלא ומדויק על מנת ליצור חשבון, לרבות כתובת דואר אלקטרוני נכונה ומדויקת על מנת לקבל הודעות מהחברה, שם מלא וכתובת, שם משתמש וסיסמא. אתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך.

2.2. נכון למועד זה, כניסה לאתר ו/או לאפליקציה או שימוש כללי בהם אינו כרוך בתשלום. עם זאת, כל תשלום ו/או דמי מנוי, לרבות ההוראות וההרשאות החלות בקשר אליהם, כפופים בכל עת לשיקול דעתה הבלעדי של החברה והחברה תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מראש.

2.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל, באופן זמני או קבוע, את החשבון שלך, בשיקול דעתה הבלעדי, אם היא קובעת או חושדת שהפרת את תנאי השימוש להלן, שהפרת כל חוק או שפגעת בזכויות של משתמשים אחרים או של צדדים שלישיים אחרים.

2.4. לחברה יש את הזכות, אך לא את החובה, לנתר כל פעילות או תוכן הקשורים לאתר ו/או האפליקציה. החברה רשאית לחקור כל דיווח או תלונות על הפרה של מדיניות האתר ו/או האפליקציה או של תנאי השימוש ולבצע כל פעולה מתאימה (שיכולה לכלול, לרבות בין השאר ולא רק, שליחת אזהרה, השהית או ביטול מתן שירותים, מניעת כניסה או הסרת תוכן, כולל הסרת רישום והצעות רכישה). החברה רשאית בנוסף, לחקור, בשיקול דעתה הבלעדי, את השימוש בכל כרטיס אשראי על ידי רוכש שנרשם לביצוע טרנסקציה באתר ו/או באפליקציה, ולפעול באופן המתאים לפי שיקול דעתה, כולל לרבות בין השאר ולא רק, יצירת קשר עם האדם שמשתמש באותו כרטיס, ביטול הצעת רכישה שנרשמה על ידי אותו אדם ו/או ביטול חשבון המשתמש של אותו אדם.

 

  1. קניין רוחני / מידע במסגרת האתר והאפליקציה  

3.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובאפליקציה ובכל רכיב או חלק שלהם, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים, הסימנים והסמלים המסחריים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים אשר נתנו לחברה הסכמה לשימוש בקניינם הרוחני. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובו הגרפי של האתר והאפליקציה, בסיסי הנתונים בו, שם המתחם, התכנים המופיעים בו, קוד המחשב, העיצוב הגראפי, בסיסי הנתונים, הטקסט, הגרפיקות, הסמלים, קטעי וידאו, תמונות וכיו"ב וכל פרט אחר הקשור בהקמתם והפעלתם של האתר ו/או האפליקציה. כל זכויות הקניין הרוחני וכל יתר הזכויות באתר ו/או באפליקציה (לרבות ומבלי להגביל, זכויות בסימני ושמות המסחר, בזכויות היוצרים ובזכויות המוסריות) (להלן: "הקניין הרוחני") כל חלק שלהם וכל חומר המתייחס אליהם, במישרין או בעקיפין, לרבות ומבלי לגרוע המוניטין, תוצרי הפיתוח, התאמות ושינויים, וכיוצ"ב, בין אם הושלמו ובין שלא הושלמו ו/או כל חומר אחר, בין שהם כתובים ו/או מודפסים ו/או רשומים ו/או אגורים ובין אם לאו, הינם ויישארו קניינה ורכושה הבלעדי של החברה. הנך מצהיר ומסכים שתנאי שימוש אלו זה ו/או השימוש באתר ו/או באפליקציה לא יקנה להם או למי מטעמך כל זכות קניינית או כל זכות אחרת בזכויות הקניין הרוחני של החברה או שימוש בו, שינויו, יישומו, ניצולו ומסחורו.

3.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר או האפליקציה (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) באופן דיגיטלי או בכל אמצעי אחר, בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

3.3. למען הספק ספק, אין לעשות כל שימוש בנתונים המתפרסמים באתר ו/או באפליקציה ו/או להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים בהם לצורך הצגתם באתר אינטרנט, באפליקציה או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל ותינתן) ואין להשתמש בצילומים המופיעים באתר ו/או באפליקציה ללא הסדרת זכויות היוצרים וקבלת אישור מראש ובכתב מהחברה.

3.4. לא ניתנת לך זכות, במפורש או במשתמע, השתק או אחרת, כל זכות שימוש או רישיון  לגבי אף חלק מהקניין הרוחני.

  1. הגבלות על השימוש

4.1. בעת שימוש באתר ו/או באפליקציה, ישנן התנהגויות מסוימות האסורות בהחלט, כמפורמט ברשימה להלן. אנא קרא רשימה זו בעיון. אי עמידה מצדך בתנאים המפורטים להלן יגררו השהייה או חסימה של שימושך באתר ו/או באפליקציה ו/או בחשבון המשתמש שלך ועלולים לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאי בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך: (1) לעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לעשות פעולות של הידור הפוך או לפרק כל חלק של המידע באתר ו/או באפליקציה, בכל דרך, או להציג בפומבי או לבצע בפומבי כל חלק מהמידע באתר ו/או באפליקציה, או להפיץ אותו; (2) לעשות כל שימוש במידע בכל אתר אינטרנט אחר או בכל סביבת רשתות מחשבים אחרת לכל מטרה, או לשכפל או להעתיק את המידע של החברה ו/או את אתר האינטרנט ו/או את האפליקציה מבלי לקבל רשות מוקדמת בכתב מהחברה; (3) ליצור סביבת דפדפן או תיחום אחר של המידע סביב המידע של החברה (חל איסור על הצגת המידע במסגרת framing  ו/או בקישור מתוך הטקסט); (4) לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של כל מבקר או משתמש אחר באתר ו/או באפליקציה, או לקצור או לאסוף מידע מזהה ואישי על מבקרים או משתמשים באתר ו/או באפליקציה זה ללא הסכמה מפורשת שלהם, לרבות על ידי שימוש ב"רובוט", "עכביש" (spider), יישום לעריכת חיפושים באתר ו/או באפליקציה או לאחזור מידע מהאתר ו/או האפליקציה או באמצעות התקן ידני או אוטומטי או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים (data mine); (5) להוציא לשון הרע, להשמיץ, להתעלל, להטריד, לעקוב ולהטריד, לאיים, או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויות חוקיות של אחרים, או לכלול תכנים לא חוקיים, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים לא הגונים או תכנים שאינם תכנים חוקיים מכל סיבה אחרת בתוכן אשר מועבר על ידך; (6) להתחזות לאדם או גוף אחרים, לרבות בין השאר ולא רק, כשליח, נציג או סוכן של החברה, להציג בצורה שקרית, או להציג בצורה לא נכונה אחרת את הקשר שלך עם כל אדם או גוף אחרים; (7) להעביר או ליצור בכל דרך אחרת, בקשר לאתר ו/או האפליקציה, כל וירוס מחשב, "תולעת", סוס טרויאני, time bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או לחטוף את הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, או שהם פולשניים; (8) לפגוע בפעולתו של האתר ו/או האפליקציה או להפריע לה, או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים את האתר ו/או האפליקציה או מאפשרים את זמינותו, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה של שרתים או רשתות אלה; (9) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה למידע או לאתר ו/או האפליקציה; (10) לתחם (frame)  או ליצור העתק (mirror) של כל חלק של האתר ו/או האפליקציה ללא הרשאה מוקדמת מפורשת בכתב מהחברה; (11) ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהמידע אשר מופיע באתר ו/או האפליקציה; (12) להעביר כל מידע אשר הופק מהאתר ו/או האפליקציה ללא הרשאה מוקדמת בכתב מהחברה; (13) להעביר או להמחות את שם המשתמש או הסיסמה שלך, אפילו באופן זמני, לצד שלישי; (14) לגשת או לנסות לגשת לחלק כלשהו של האתר ו/או האפליקציה אשר דורש סיסמה ללא שקיבלת לשם כך סיסמה מהחברה; (15) להשתמש באתר ו/או באפליקציה לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

4.2. הנך מצהיר ומאשר כי כל הפרטים והנתונים אשר תמסור במסגרת השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בתהליך הרישום הינם נכונים מדויקים ואינם מהווים הפרה של הוראות אלו, של זכויות צד שלישי כלשהו ו/או או כל דין. הנך מצהיר ומאשר כי מסירת המידע האישי או כל מידע אחר במסגרת האתר ו/או האפליקציה, נעשית  באופן וולונטרי ומרצונך החופשי בלבד.

4.3. החברה רשאית להתיר לך להיכנס לאתר ו/או האפליקציה ו/או למנוע ממך את הכניסה אליהם, בכל זמן ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת על זכותה לשנות או להפסיק, בכל זמן, באופן זמני או קבוע, את הפעלתו של האתר ו/או האפליקציה (או כל חלק מהם) ו/או לסרב לספק לך שירותים (או חלק מהם) – ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף לאמור לעיל, אתה מאשר כי ייתכן שיחולו שינויים בשירותים ו/או בתכנים ו/או במוצרים אשר יסופקו לך כתוצאה מהשימוש באתר ו/או האפליקציה, וכי אפשר ששירותים ו/או תכנים ו/או מוצרים אלה ישונו, יצומצמו, יורחבו במונחים של תוכן או צורה או כי הם יופסקו בכל זמן. אתה מסכים כי החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל שינוי, השעיה, או הפסקה של האתר ו/או האפליקציה, השירותים, התכנים או המוצרים אשר נכללים באתר ו/או באפליקציה, לרבות מידע ליצירת קשר, טקסט, סמלים, אייקונים של לחצנים, תמונות, קליפים של אודיו, וידאו, מוצרים לרכישה, הורדות דיגיטליות, חיבורים של נתונים, קישורים, וכמו כן תכנים מיוחדים אחרים, תיעוד, נתונים, גרפיקה נלווית ומאפיינים מיוחדים אחרים.

4.4. שימוש באפליקציה כפוף לרישיון במסגרתו החברה מעניקה לך רישיון גישה מוגבל לאפליקציה ולעשות בה שימוש אישי, בהתאם לתנאים אלו ובכפוף להוראות של רישיון למשתמש קצה לשימוש באפליקציה. על מנת להשתמש באפליקציה אתה חייב שיהיו ברשותך טלפון נייד התואם את הדרישות הטכניות והאחרות. החברה אינה אחראית לכך כי האפליקציה ו/או כל תוכן או שירות בקשר לאפליקציה יהיו תואמים לטלפון הנייד או למחשב שלך.

  1. הסרת אחריות

5.1. השימוש באתר ו/או באפליקציה נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה ועל סיכונך הבלעדי. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ללא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצד החברה, לרבות אך ללא הגבלה, לאחריות משתמעת בקשר עם סחירות, התאמה למטרה מסוימת או לצרכי משתמש מסוים או לאי הפרה. החברה אינה מתחייבת כי האתר ו/או האפליקציה ו/או התוכן או השירות הכלולים או המוצעים בהם יעמדו בדרישותיך, לא יופרעו או לא יופסקו, יתקיימו בבטחה וללא תקלות, טעויות או שגיאות, יהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת וכיוצ"ב. החברה לא תישא בכל אחריות כלפיך במקרה של שיבושים או בעיות כאמור או בכל מקרה אחר של שיבוש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה נותנת כל הבטחה כי האתר ו/או האפליקציה ו/או התוכן או השירות הכלולים או המוצעים בהם יהיו זמינים (בכל אזור ו/או בכל זמן), בלתי מופרעים, רציפים, מדויקים, מאובטחים או נקיים מווירוסים. לפיכך, החברה אינה מבטיחה או מציגה מצג כלשהו בקשר אליהם. כמו כן, ידוע לך כי לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (ככל ויעורר) פרסום תכנים באתר ו/או באפליקציה.

5.2. החברה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, ככל שיפורסמו באתר ו/או באפליקציה (לרבות על דרך של קישורים) יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים. מובהר כי החברה לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה ו/או השלכה בקשר אליהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

5.3. החברה מעודדת אותך להתייחס באופן זהיר, קפדני וביקורתי לתכנים שמתפרסמים באתר ו/או באפליקציה, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים (ככל ותכנים אלו מפורסמים), לרבות התכנים המתפרסמים מטעם החברה.

5.4. בשום מקרה החברה לא תהא אחראית לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות בין השאר ולא רק, לנזקים עקיפים, מיוחדים, אגביים או תוצאתיים, בין במסגרת תביעה על פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת בגין מעשה עוולה אשר ינבע מהשימוש באתר ו/או באפליקציה או מחוסר האפשרות להשתמש בהם, ללא קשר לשאלה האם החברה ו/או מי מטעמה הודיע על האפשרות שנזק כזה עלול להיגרם. על אף האמור לעיל, כאשר אחריות היא מנדטורית ויוחלט ע"י גוף משפטי רשמי מוסמך כי על אף האמור לעיל החברה אחראית לנזקים כאמור, אזי האחריות לנזקים תוגבל לסכום של עשרת אלפים שקלים חדשים (10,000 ש"ח) בלבד. הזכות שלך לפיצויים כספיים בסכום זה היא במקום כל התרופות האחרות אשר עשויות להיות לך נגד החברה.

5.5. מוסכם ומובהר כי מכבי תל אביב אינה אחראית בשום צורה ו/או אופן לתכנים שמפורסמים באתר במסגרת "טור אוהדים" ("התכנים"). בעל הטור מתחייב כי בהעלאת תכנים לאתר הוא מצהיר כי הוא הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם וכי אינו מפר כל דין או פוגע בצד שלישי בהעלתם או בפרסומם. בעל הטור מתחייב, בין היתר, כי התכנים המפורסמים על ידו הינם תכנים מקוריםי שנכתבו על ידו ואין בהם משום העתקה ו/או גניבת עין ו/או הפרה ו/או פגיעה בזכויות יוצרים ו/או בזכות קניינית כלשהי ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי מכל סוג שהיא. כמו כן, בעל הטור מצהיר ומתחייב כי לא יפרסם כל תוכן בעל אופי פוגעני ו/או מעליב ו/או גזעני ו/או שעלול לפגוע פגיעה מכל סוג שהיא בקהל ו/או באדם ו/או בקבוצת אנשים.  

למען הסר ספק מובהר בזאת כי "התכנים" כוללים גם תמונות ו/או ציורים ו/או כל דבר המפורסם במסגרת טור האוהדים כאמור.

במידה ובעל הטור יפר זכויות או דין מכל סוג שהוא או יפר הוראה כלשהי בתקנון זה, הוא מייפה את כוחה של מכבי להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אליך כל תביעה בנושא. בעל הטור מתחייב לפצות ולשפות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו למכבי. הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהועלו או פורסמו באתר ו/או בקשר להפרה את הוראות תקנון זה או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של מכבי, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת למכבי על פי כל דין. מכבי רשאית (אך אינה חייבת) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מכבי לא תהיה חייבת לעדכן את בעל הטור קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא תהיה חייבת במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים.

מבלי לגרוע מהאמור, היה ויובא לידיעתנו מידע אודות תוכן שהועלה לאתר על ידי בעל טור, ואשר מהווה הפרה של כל דין, פוגע באופן כלשהו בצד שלישי או מפר הוראה מתקנון זה, מכבי תהיה רשאית להסיר או למחוק את התוכן או לחסום אותו לצפייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי בעל הטור אחראי באופן בלעדי על תכני הגולש שהוא מעלה או מפרסם באתר.

מכבי אינה אחראית לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של התכנים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה זכויות צד שלישי או הפרה של הדין בקשר עם תהתכנים או בקשר עם שימוש כלשהו של התכנים.

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, הם חשופים גם לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחרת ברשת, ומכבי אינה אחראית לאבטחתם, לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לבעל הטור או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך. מכבי איננה אחראית לתגובות שיעוררו תכני בעל הטור או לשימוש שיעשו אחרים בתכנים (למשל, פגיעות בזכויות קניין רוחני).

  1. שיפוי

אי מילוי על ידך אחר ההוראות אשר מפורטות בתנאי השימוש עלול לגרום להפסקת הגישה שלך לאתר ו/או האפליקציה ועלול לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין, אתה מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר תנאים אלה, או תפעל בקשר עם האתר ו/או האפליקציה בניגוד להוראות כל דין ו/או תוגש תביעה כנגד החברה על ידי צד שלישי כל שהוא בשל פעולה שביצעת בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלו. שיפוי ו/או פיצוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לחברה ו/או למי מטעמה.

  1. 7. קישורים

7.1. באתר ו/או באפליקציה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

7.2. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

7.3. לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לאתר ו/או האפליקציה ("אתרים חיצוניים"): אם לא צוין אחרת, אין בין החברה לבין בעלי אתרים חיצוניים יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לחברה כל שליטה, אחריות או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

7.4. אין החברה אחראית בשום צורה ו/או אופן לתכנים המצויים באתרים חיצוניים ולשירותים הניתנים בהם (לרבות ביחס למכירת כרטיסים ו/או מוצרים שונים).

7.5. אין לפרש קישורים לאתרים חיצוניים כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי החברה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים ו/או הנמכרים בהם.

  1. מדיניות בנוגע לפרטיות השימוש

8.1. מאחר שהחברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר והאפליקציה, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר ובאפליקציה, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר ובאפליקציה, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר ו/או באפליקציה או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר ו/או באפליקציה.

8.2. בעת שימוש בשירותי האתר ו/או האפליקציה נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין וברצון, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך ועוד. למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר לכל מידע אישי ייחשב למידע אישי כל עוד קשר זה מתקיים.

8.3. רישום לשירותים. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים או בעת רכישת מוצרים, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

8.4. מאגר המידע. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

8.5. השימוש במידע. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

8.5.1. לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתר ו/או באפליקציה;

8.5.2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ו/או באפליקציה;

8.5.3. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

8.5.4. לצורך רכישת מוצרים ושירותים – לרבות פרסום מידע ותכנים;

8.5.5. כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר ו/או באפליקציה לתחומי ההתעניינות שלך.

8.5.6. כדי לספק למשתמשים הודעות בקשר לשירותים הניתנים ו/או אשר יינתנו על ידי החברה ו/או מי מטעמה.

8.5.7. כדי לספק תמיכה ושירות למשתמש, ע"י החברה ו/או באמצעות צדדים שלישיים.

8.6. המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית. החברה רשאית לגלות מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה.

8.7. דיוור ישיר אלקטרוני והודעות SMS; מועדון הכדורגל מכבי תל אביב מודיע למשתמש כי הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ישמשו את המועדון ו/או גופים קשורים לו לטובת שליחת הודעות בקשר לפעילות המועדון, לרבות הצעות לרכישת מוצרי המועדון ועדכונים לגבי מבצעים והטבות מיוחדות, דיוור פרסומי ו/או הודעות אחרות לקהל האוהדים. הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מועדון הכדורגל מכבי תל אביב, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך.

8.8. מסירת מידע אישי לצד שלישי. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

8.8.1. אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר ו/או האפליקציה, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה (ככל שיידרש);

8.8.2. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;

8.8.3. אם תבצע באתר ו/או באפליקציה, פעולות שבניגוד לדין, לרבות על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, או בבעיות אבטחה;

8.8.4. על מנת למלא אחר כל דין בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של רשות ממשלתית;

8.8.5. אם החברה תמכור, תמחה או תעביר בכל צורה שהיא את פעילותה ו/או פעילות האתר ו/או האפליקציה לצד שלישי כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר ו/או האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי והכל בכפוף למסירת הודעה מוקדמת לפני העברת המידע לצד השלישי לפי סעיף זה, קבלת הסכמה (ככל שהסכמה כאמור נדרש על פי דין) ומתן אפשרות הסרת הפרטים מהמאגר בטרם העברתם לצד שלישי ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.

8.8.6. על פי אישור מפורש שלך לפני הגילוי.

8.9. Cookies. אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ו/או באפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר ו/או האפליקציה להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

8.10. פרסומות של צדדים שלישיים. החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

8.11. אבטחת מידע. החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

8.12. זכות לעיין במידע. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל מכבי תל אביב בכתובת שארית ישראל 37 תל אביב.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

8.13. שינויים במדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או האפליקציה.

  1. מכירת מוצרים

9.1. כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להירשם לאתר ו/או לאפליקציה על מנת להשתתף בקניית מוצרים באמצעות האתר ו/או האפליקציה ("רכישה"):

9.1.1. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

9.1.2. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

9.1.3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, הונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

9.1.4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

9.1.5. המשתמש הסכים לכל תנאי הרכישה, לרבות תנאי שימוש אלו.

9.1.6. ייתכן והרוכש יהיה כפוף למס שימוש או למיסים אחרים בהתאם למקום מושבו ונסיבות אחרות. זו אחריותו של הרוכש לקבוע אלו מיסים ספציפיים חלים על הטרנסקציה ולאסוף, לדווח ולשלוח את המס המתאים לרשות המתאימה. החברה אינה אחראית לקבוע האם ואלו מיסים חלים ואינם אחראים לאסוף, לדווח או לשלוח אף מס מכירה או שימוש הנדרשים כתוצאה מאף טרנסקציה, והרוכש מסכים לשפות ו/או להחזיק את החברה כנקייה מכל אחריות שכזאת.

9.1.7. בכל המקרים בהם נשלחת קבלה לכתובת דואר אלקטרוני, שליחת הקבלה הינה במקום משלוח קבלה בדואר פיזי, אלא אם יוחלט אחרת. הנך מצהיר ומסכים כי: (1) קבלת הקבלה לתיבת הדואר האלקטרוני כאמור לעיל, תחשב כקבלתה לכל דבר ועניין; (2) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה במידה והקבלה הנשלחת אליך תסווג (אם בכלל) כהודעה פוגענית ו/או דואר זבל; (3) האחריות על כל תוצאה הנובעת ממסירת פרטי כתובת דואר אלקטרוני שגויים או מטעים, תחול עליך בלבד.

9.1.8. מובהר בזאת כי החברה שומרת את הזכות להסיר או להפסיק להציע כל מוצר לרכישה ולעצור כל מכירה במהלך התקדמותה. החברה שומרת את הזכות  להסיר, לסנן ולערוך כל חומר או תוכן המפורסם באתר ו/או באפליקציה, לרבות כל דף מכירה. בנוסף, החברה רשאית להאריך כל תקופה של מכירה או לשנות את זמן הסגירה של כל מכירה. החברה רשאית לסרב לבצע כל טרנסקציה מכל סיבה שהיא או לסרב שירותים למשתמש, אדם או ישות משפטית, בכל זמן ובשיקול דעתה הבלעדי. החברה ו/או מי מטעמה לא יהא אחראי כלפי משתמש, רוכש או צד ג' על: הסרה מצד החברה של פריט למכירה לפני סיום המכירה או לפני סיום תקופת המכירה; עצירת כל מכירה במהלך התקדמותה; הסרה סינון או עריכה של כל חומר או תוכן המפורסם באתר ו/או באפליקציה; סירוב לבצע טרנסקציה; או ביטול או השהייה של כל טרנסקציה אחר שהחלה.

מובהר כי במקרה של אי השלמת רכישה מצד הרוכש, מכל סיבה, כולל סירוב מצד החברה לבצע את הטרנסאקציה, לחברה תהא הזכות למכור את הפריט לרוכש אחר. בכל מקרה, קביעתה של החברה בדבר ביטול הרכישה כאמור ו/או מכירת הפריט לרוכש אחר, תהא סופית, והרכוש מוותר בזאת, ללא תנאי ובאופן בלתי הפיך, על כל תביעות שיכולות להיות לו כנגד החברה בקשר לכך.

9.2. המוצרים המוצעים באתר

9.2.1. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג 'דף מכירה'. דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, המחיר או השירות המוצע למכירה, מחיר המשלוח ואת המחיר כולל דמי המשלוח.

9.2.2. תמונות המוצרים המוצגות באתר ו/או באפליקציה ו/או בדף המכירה הינן להמחשה בלבד.

9.2.3. נתוני המוצרים נלקחים מאתר היצרן או מנתוני היבואן.

9.2.4. האחריות בעבור המוצרים הינה אחריות מוגבלת. תנאי האחריות כפופים לתנאי תעודת האחריות ותנאי היבואן.

9.3. שיטות המכירה בחנות המקוונת

9.3.1. החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה דרך האתר ו/או האפליקציה הינה עד גמר המלאי.

9.3.2. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי מחסן חנות האינטרנט בעת השלמת הליך המכירה.

9.4. אופן ההשתתפות

9.4.1. רישום לאתר ו/או לאפליקציה וכן הזנת כל הפרטים המבוקשים באופן מלא ומדויק מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה ("הפרטים"). רק לאחר ההרשמה ומילוי כל הפרטים הנכונים והמדויקים הופך המשתתף ל'רוכש'.

9.4.2. חיוב הרוכש בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.

9.4.3. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

9.4.4. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

9.4.5. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה תוך 96 שעות ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי. במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי.

9.4.6. לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל החברה בטלפון ו/או לשליחה לכתובת שארית ישראל 37, תל אביב.  

9.5. ביטול עסקה והחזרת מוצר

הרוכש רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.

9.6. אספקת המוצרים

החברה תדאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

9.6.1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

9.6.2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

9.6.3. כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

9.6.4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

9.6.5. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

9.6.6. במידה וניתן יהיה לבצע איסוף עצמי של המוצרים באחד מסניפי החברה, הלקוח יגיע לאחד בסניפי החברה רק לאחר תאום מראש או לאחר קבלת הודעת טקסט לטלפון הנייד אש מודיעה על הגעת המוצר לסניף הנבחר.

9.6.7. אספקת המוצרים הינה עד הבית ע"י חברת שליחויות או עד לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח ע"י דואר רשום בהתאם למפורט בהזמנה.

9.6.8. המונח הובלה ואספקה בתקנון זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה ובטוח.

9.6.9. במקרים מסויימים ייתכן  שמוצר שמופיע באתר אזל מהמלאי. במקרה כזה יווצר קשר עם הרוכש. הרוכש לא יחויב וההזמנה תבוטל.

9.6.10. החברה אינה אחראית למעשים ולהתנהגות של האורזים או השליחים של המוצר הנרכש.

9.7. דמי משלוח

9.7.1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הרוכש במסגרת התשלום בגין המוצר במידה וקיים דמי משלוח. רוכשים צריכים להיות גם מודעים לכך שמחיר האריזה והמשלוח יכולים להיות משמעותיים , במיוחד אם כתובת המשלוח הינה מחוץ לארץ המוצא של המוצר ובהתאם למשקלו ולגודלו.

9.7.2. מוסכם כי במקרה של איסוף עצמי של המוצרים ע"י הרוכש כאמור לעיל, לא יגבו מהרוכש דמי משלוח.

9.7.3. דמי המשלוח ו/או כל הכרוך במשלוח עבור מוצר זהה יכולים להיות שונים והכל בהתאם למקום מגוריו של הרוכש.

  1. שונות וכללי

10.1. תנאי שימוש אלה אינם יוצרים והם לא יתפרשו כאילו הם יוצרים שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסים בין מעניק זיכיון לבין מקבל זיכיון בין הצדדים לתנאי שימוש אלה.

10.2. תנאי שימוש אלו וכל תביעה בקשר לפלטפורמה או לשימוש בה תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל, ותתפרש על פי חוקים אלה, מבלי ליתן תוקף לעקרונות ברירת הדין שלה.

9.3. כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך בפלטפורמה תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה.

10.4. במקרה שייקבע כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה אין אפשרות לאכוף אותה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להפרידה מתנאי שימוש אלה, וההוראה האמורה לא תשפיע על התוקף ועל האפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאי שימוש אלה.

10.5. שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי תנאי שימוש אלה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, קודמים או מאוחרים יותר. כל כותרת, כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת אשר נכללת בתנאי שימוש אלה שולבה בהם לצורך נוחות ההתייחסות בלבד, וכותרת כאמור אינה מגדירה או מסבירה, בכל דרך, כל סעיף או הוראה אשר נכללו בתנאי שימוש אלה.

10.6. תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא התנאים וההוראות אשר הוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושא תנאי שימוש אלה והם גוברים על כל הסכמות או הבנות אחרות, קודמות או בו-זמניות, בכתב או בעל-פה בינך לבין החברה.

10.7. אם אתה מרגיש שאחת או חלק מזכויותיך סוכנו במסגרת האתר ו/או האפליקציה או במקרה ואתה מבקש לקבלת מידע או לשאול שאלות אנא צור איתנו קשר ב: 03-9542900 ואנו נעשה את מירב המאמצים על מנת לטפל בתלונתך או בקשתך. כמו כן, בכל שאלה, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה במספר הטלפון 1599-500377, בימים: א-ה בין השעות: 10:00-16:00 או באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הנקובה לעיל.