כללי כניסה והתנהגות באצטדיון ותנאי שימוש בכרטיסים

הגדרות

"המועדון" משמעו מועדון הכדורגל מכבי תל אביב.

"האצטדיון" משמעו אצטדיון בלומפילד וכן כל אצטדיון ו/או מקום אחר בבעלותו של המועדון ו/או אשר המועדון משחק בו משחק ו/או אשר בשימושו או חזקתו של המועדון לצורך משחק (כהגדרתו להלן) לרבות השטחים מחוץ אליו והסמוכים לו.

"משחק" משמעו כל משחק כדורגל אשר המועדון הינו צד לו ו/או משתתף בו ואשר מתקיים באצטדיון (לרבות משחק חוץ).

"כרטיס" משמעו כרטיס נייד מקודד ומודפס או כל צורה אחרת של כרטיס (ו/או כל זכות הנובעת ממנו או הקשורה אליו), אשר מקנה זכות כניסה לאצטדיון. למעט במקרים בהם צוין אחרת, השימוש במונח "כרטיס" להלן משמעו כרטיס עונתי וכרטיס עבור משחק (כהגדרת מונחים אלו להלן), בהתאם לעניין.

"כרטיס משחק" משמעו כרטיס כניסה למשחק מסוים, כפי שמופיע על גבי הכרטיס.

"כרטיס מנוי" משמעו כרטיס כניסה למשחקיו הביתיים של המועדון בליגה הסדירה במהלך עונה אחת, כפי שמופיע על גבי הכרטיס.

"תקנון" משמעו כללי הכניסה וההתנהגות באצטדיון ותנאי השימוש בכרטיסים שבמסמך זה.

"חוקים" ההוראות המפורטות בתקנוני פיפ"א, אופ"א וההתאחדות לכדורגל בישראל וכן כל דין רלוונטי אחר.

תנאי כניסה לאצטדיון והתנהגות באצטדיון ובסביבתו

משחק הכדורגל הוא אירוע ספורט הנועד להנאת קהל האוהדים, הצופים והמשתתפים. קיום וכיבוד כללי הכניסה וההתנהגות באצטדיון על ידך, כאוהד, יתרמו לקיומו של המשחק באווירה הוגנת וספורטיבית ויגרמו לאוהדים נוספים, ובניהם בני נוער ונשים, להגיע למשרדי הכדורגל ועל כן יש לשמור על כללים אלה. בכניסתך לאצטדיון, הנך מצהיר ומאשר כי קראת, הבנת, קיבלת והסכמת להיות כפוף ולציית לתנאי הכניסה לאצטדיון, כפי שיעודכנו מעת לעת.

1.       על מנת להיות זכאי להיכנס לאצטדיון, עליך להציג את כרטיס המשחק ו/או כרטיס המנוי בכל משחק. עליך להציג את הכרטיס יחד עם תעודה מזהה, במידה שתתבקש לעשות כן על ידי סדרן, איש ביטחון, עובד המועדון או שוטר.

2.       כל אדם המבקש להיכנס לאצטדיון נותן אישורו למועדון לבצע חיפוש בגופו ו/או בכליו טרם כניסתו לאצטדיון וכי המועדון רשאי לסרב להכניסו לאצטדיון וכן להוציאו מהאצטדיון בשל סירובו לביצוע חיפוש כאמור ו/או בשל היותו נושא חפץ אסור.

3.       חובה לשמור על הסדר הציבורי בתחומי האצטדיון ובסביבתו. התנהגות בלתי הולמת ו/או בלתי ספורטיבית ו/או מתסיסה אסורה בהחלט.

4.       חל איסור מוחלט להיות מעורב, לעסוק או לנקוט בכל מעשה אלימות (לרבות גרימת זנק לגוף ו/או לרכוש), או לאיים, פיזית או מילולית, בתחומי האצטדיון, בסביבתו, בדרך לאצטדיון או בחזרה ממנו, לפני המשחק, במהלכו ולאחריו.

5.       המועדון רשאי שלא להכניס לאצטדיון ו/או להוציא מהאצטדיון כל אדם אשר נוכחותו או התנהגותו מעלה חשש סביר להיותה מקור לסכנה, לאיום על הסדר הציבורי או עבירה לפי חוק איסור האלימות בספורט (לרבות במקרים בהם האדם הינו, או נראה לכאורה, במצב של שכרות או תחת השפעת סמים).

6.       אין להתבטא בהתבטאויות גזעניות, לרבות קריאות, נהמות, הנפת שלטים ובכל דרך ביטוי אחרת, שיש בהן משום איום, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות, אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם, ציבור או חלקים של האוכלוסייה והכל בשל השתייכות לגזע, לדעת או למוצא לאומני אתני.

7.        אסור להיכנס לתחומי המגרש (מעבר לגדר החוצצת בין המגרש לבין היציע) לפני המשחק, במהלכו או לאחריו.

8.       חל איסור על הכנסת אלכוהול, שתייה בפחיות, בבקבוקי פלסטיק ובבקבוקי זכויות לאצטדיון. העישון מותר במקומות המיועדים לכך בלבד.

9.       חובה לכבד את ממלאי התפקידים באצטדיון, לרבות סדרנים, שוטרים, אחראי בטיחות ומנהל האירוע ולציית להוראותיהם. המועדון רשאי שלא להכניס לאצטדיון ו/או להוציא מהאצטדיון כל אדם אשר לא יציית לכל הוראה סבירה של ממלא תפקיד כאמור לעיל.

10.   חל איסור מוחלט להכניס לתחומי האצטדיון ו/או לעשות שימוש באצטדיון ובסביבתו, לרבות השלכה בתחומי האצטדיון של "חפץ אסור" כהגדרתו בחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008, ובכלל זה כלי ירייה, חומר נפץ, סכין ואולר, חומר מסוכן ואמצעים כימיים, אשר הפעלתם גורמת לקולות נפץ, עשן או אור, לרבות חזיזים. בשום פנים אין להשליך למגרש, לשבילים באצטדיון ו/או לכל מקום אחר באצטדיון, כל חפץ אשר השלכתו עלולה לגרום לפגיעה או פציעה.

11. בכניסתך לאצטדיון, לרבות פעילויות שמקיים המועדון בסביבת האצטדיון, הנך מבין ומאשר כי ייתכן ותצולם (תמונות סטילס/סרטוני וידאו) וכי צילומים/סרטוני וידאו אלו עשויים לשמש את המועדון, בין היתר, במסגרת פעולות שיווק וקידום מכירות. לפיכך, הנך נותן הסכמתך לשימוש בצילומים/וידאו אשר הנך כלול בהם כאמור. במידה והצילומים/וידאו כאמור יכלול אותך באופן בולט, המועדון יעשה מאמצים סבירים על מנת לקבל הסכמתך טרם פרסום התמונות/הוידאו, ואולם מוסכם כי במידה והדבר לא יתאפשר באופן סביר, אזי כניסתך לאצטדיון תהווה ראיה להסכמתך כאמור, אלא אם הודעת למועדון אחרת בכתב. במידה והאדם הכלול בצילום/וידאו הינו קטין (מתחת לגיל 18), אזי ההורה או הבגיר הנלווה לקטין באצטדיון יהוו לעניין זה נותני ההסכמה כאמור עבור ובשם הקטין.

12.   אין להכניס לאצטדיון ו/או להשתמש בתחומי האצטדיון בכל ציוד אשר באמצעותו ניתן להקליט או להעביר קול, תמונה או כל מידע או אינפורמציה אחרים בנוגע למשחק או לאצטדיון. הכנסת טלפונים ניידים לתוך האצטדיון מותרת לצורך שימוש אישי בלבד.

13.   אסורה הפצה, מכירה או הצעה של כל מוצר מכל סוג בתחומי האצטדיון, אלא אם הדבר אושר מראש ובכתב על ידי המועדון.

14.   במקרה של הפרת התקנון ו/או ביצוע עבירה, בתחומי האצטדיון ו/או בסביבתו, המועדון יהיה רשאי לנקוט באחד או יותר מהצעדים הבאים: (1) ליתן הזהרה; (2) לאסור ו/או לא לאשר כניסתו של אדם לאצטדיון; (3) להוציא אדם מהאצטדיון; (4) להחרים ו/או לבטל כרטיס משחק ו/או כרטיס מנוי; (5) לאסור ו/או לא לאשר השתתפותו ו/או כניסתו העתידיים של אדם לאצטדיון ו/או מחברות במועדון ו/או לכל אירוע אחר של המועדון, למשך כל זמן שהמועדון יראה לנכון; (6) לנקוט בכל אמצעי משפטי ו/או חוקי אחר כנגד אותו אדם.

זכור: ההתנהגות שלהלן מהווה הפרה חמורה של תנאי הכניסה לאצטדיון והתנהגות באצטדיון ובסביבתו: (1) מעורבות במעשי אלימות ו/או איומים או עידוד למעשים אלו; (2) התנהגות ו/או התבטאויות (לרבות שירה או כל דרך ביטוי אחרת) שיש בהן משום אפליה, גזענות, איום, השפלה, אלימות; (3) מרמה או שימוש לרעה בכרטיס; (4) זריקת חפץ כלשהו באצטדיון, אשר עלול לגרום לפגיעה או לנזק, לאדם או לרכוש.

15.   האצטדיון וסביבתו מוגנים במצלמות אבטחה במעגל סגור. המועדון עשוי להשתמש – או להעביר לשימושם של המשטרה, הרשויות השונות (לרבות בענף הכדורגל ומועדונים כדורגל אחרים) – בכל מידע (לרבות שם, פרטים מזהים, הקלטות ותמונות) במסגרת ו/או בקשר עם כל הליך, כפי שהמועדון יראה לנכון ובהתאם להוראות החוק.

16.   השבה של כרטיס שהוחרם ו/או החזרה לשימוש של כרטיס שבוטל, יהיו כפופים לשיקול דעתו הבלעדי של המועדון. החזר כספי יהיה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המועדון ובהתאם לנסיבות הרלבנטיות. בכל מקרה, לא יינתן החזר כספי או תשלום כלשהו במידה והכרטיס הוחרם או בוטל בשל הפרה של התקנון אשר גרמה נזק למועדון ו/או הטילה על המועדון אחריות כלשהי.

17.   המועדון רשאי לנקוט בפעולות משפטיות נגד מחזיק הכרטיס בגין כל קנס, הפסד, הוצאה, עונש, אחריות ו/או נזקים אשר הוטלו או נגרמו למועדון או שהמועדון נאלץ לשאת בהם כתוצאה, ישירה או עקיפה, ממעשה ו/או מחדל של מחזיק הכרטיס.

18.   הכניסה למקומות אשר הכניסה אליהם הוגבלה למורשים בלבד אסורה לאנשים שאינם מורשים.

זכור: משחק הכדורגל הינו אירוע ספורט המיועד להנאתך ולהנאת כל בני המשפחה. שמירה על כללי התנהגות ועידוד קבוצתך יבטיחו קיום משחק כדורגל מהנה, הוגן וברוח ספורטיבית. אי ציות לכללים הנ"ל, עלול לגרום להרחקתך מהאצטדיון ולנקיטת צעדים נוספים בהתאם לחוק.

נגישות

במשחקי הקבוצה באצטדיון מכבי תל אביב ממשיכה במדיניות על פיה נכים המתניידים באופן קבוע בכיסאות גלגלים יחד עם המלווים שלהם (מלווה אחד לכל אדם), לא ישלמו עבור כרטיס כניסה למשחק אלא יקבלו כרטיס כניסה ליציע הנגיש באצטדיון. יש צורך בהרשמה מוקדמת באמצעות שליחת אימייל לכתובת  support@leaan.co.il  ובצירוף צילום תעודת נכה ותיאום מראש ושם מלא של המלווה. בפנייה על הפונה לציין אם הוא בעל תג נכה לפי חוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993 ו/או התקנות שהותקנו מכוחו ואם הוא זקוק לחנייה נגישה ואם כן – מה סוג הרכב (גבוה או נמוך).

כידוע, יש מספר מקומות מוגבל עם נגישות עבור אנשים המתניידים בכיסאות גלגלים והכרטיסים יחולקו על בסיס מקום פנוי כאשר תינתן עדיפות לנכים המלווים את המועדון במהלך השנים. על מנת לשמור על בטיחות הצופים, לא תותר כניסת נכים מעבר לכמות המקומות המיועדת לכך. המקום בכרטיס הנו לפי שיקול דעת המועדון ללא כל התחייבות למיקום.

אנא שימו לב:

אלו שיבחרו להגיע למשחק ללא תיאום מראש, לא יוכלו להיכנס.

אלו שלא יעדכנו אם הם בעלי תו נכה וזקוקים לחניה, לא יוכלו לחנות בחניות המתאימות בסביבת האצטדיון.

ברצוננו להדגיש כי הכניסה הינה לנכים המתניידים בכיסא גלגלים באופן קבוע.

תנאי שימוש בכרטיסים

בקשה לרכישת כרטיס וכן החזקה ו/או שימוש בכרטיס מהווים הסכמה מצדך לכל תנאי השימוש בכרטיסים ולתנאי הכניסה לאצטדיון, והתחייבות מצדך לציית להם ולפעול על פיהם, כפי שיעודכנו מעת לעת. המועדון שומר על זכותו לסרב למכור כרטיס למשחק לכל אדם אשר, לפי שיקול דעתו של המועדון, אינו עונה לתנאים הנ"ל.

1.       הנפקת הכרטיס כפופה לחוקים ולתקנונים של פיפ"א ו/או אופ"א ו/או ההתאחדות לכדורגל בישראל, תנאי השימוש בכרטיסים ותנאי הכניסה לאצטדיון.

2.       כרטיסי מנוי וכרטיסי משחק ליציעים המיועדים לאוהדי המועדון הינם לשימוש אוהדי המועדון בלבד. בקשתך לקבלת ו/או רכישת כרטיסי מנוי וכרטיסי משחק ליציעים המיועדים לאוהדי המועדון, מהווה הצהרה והתחייבות מצדך כי הנך אוהד המועדון.

3.       המועדון רואה בבעלי כרטיסי מנוי ובבעלי כרטיסי משחק ליציעים המיועדים לאוהדי הקבוצה, כשגריריו של המועדון, ולפיכך אלו מצופים להתנהג בהתאם ובאופן ראוי בעת משחק ובדרך אליו וממנו. המועדון שומר על זכותו לבטל כרטיס, לדרוש את השבתו למועדון או לשלול את הזכאות לרכושו, במידה ובעל הכרטיס מתנהג במהלך המשחק או בדרכו אליו או ממנו, באופן שיש בו, לפי שיקול דעתו הסביר של המועדון, כדי לפגוע במועדון או במוניטין שלו.

4.       במידה ועל גבי הכרטיס מצוין מקום ישיבה מיועד, אזי הישיבה מותרת אך ורק במקום הישיבה המצוין על גבי הכרטיס, אלא אם המועדון הורה לך לשבת במקום חלופי אחר, על פי שיקול דעתו הסביר. המועדון שומר על זכותו לשנות את מקום ישבתו של בעל הכרטיס לכל מושב אחר באצטדיון בכל עת; המועדון עשוי לעשות שימוש בזכותו זו, בין היתר אך לא רק, במקרים הבאים: (א) במידה והמועדון נדרש לכך לפי הוראות כל דין ו/או כל גוף או רשות מוסמכים; (ב) במידה ואזור האצטדיון בו ממוקם מושבו של בעל הכרטיס נסגר; (ג) מסיבות בטיחותיות, ביטחוניות, שיפוצים, תיקונים או סיבות סבירות אחרות. אין באמור בהוראות תקנון זה כדי להקנות זכות או התחייבות כי המושב המצוין על גבי הכרטיס יעמוד לרשות בעל הכרטיס גם בעונה הבאה ו/או במשחק הבא.

5.       מקום ותאריך המשחק וכן שעת פתיחת המשחק הרשמית יפורסמו באמצעי המדיה הרלוונטיים ו/או באתר האינטרנט הרשמי של המועדון והינם כפופים לשנויים בהודעה קצרה. המועדון לא יישא בכל אחריות, מכל סוג שהיא, כלפי כל אדם כתוצאה ו/או בקשר עם שינוי מקום ו/או תאריך המשחק ו/או שעת פתיחת המשחק הרשמית והמועדון לא יהיה חייב בהחזר כספי או פיצוי במידה ותאריכי ו/או מועדי המשחק אינם מתאימים לבעל הכרטיס ו/או אם בעל הכרטיס אינו יכול להגיע למשחק ו/או אם המועדון אינו יכול לקיים את המשחק במועד או בזמן שנקבע.

6.     כרטיס מנוי וכרטיס למשחק הינו ויישאר רכושו של המועדון בכל עת והינו מונפק לשימושו האישי של בעל כרטיס המנוי או כרטיס המשחק בלבד ולא לשימושים מסחריים. מכירה של כרטיס המנוי או כרטיס המשחק והעברת כל אחד מהם אסורה ללא קבלת אישור המועדון בכתב. במקרה של הפרת התחייבות זו, המועדון יהיה רשאי לבטל את כרטיס המנוי או כרטיס המשחק, או לאסור את כניסתו של המחזיק בהם והכל ללא החזר כספי לבעל כרטיס המנוי או כרטיס המשחק.

7.       מכירה של כרטיס משחק או העברתו מותרת רק במקרים בהם מכירה או העברה כאמור נעשים בגין משחק יחיד וללא כל תמורה כספית או רווח מעבר לשווי הכרטיס הנקוב על גבי כרטיס המשחק ובכפוף לכך כי העברה או מכירה כאמור אינה נעשית במהלך העסקים הרגיל או במטרה לסייע לעסק כלשהו של צד שלישי.  העברה או מכירה כאמור תהא כפופה להוראות התקנון והחוקים, אשר יחולו על מקבל הכרטיס, כאילו היה בעצמו רוכש ו/או מקבל כרטיס המשחק מהמועדון (זו אחריות מוכר/מעביר כרטיס המשחק ליידע בגין כך את מקבל כרטיס המשחק).

8.     בכל במקרה של ספסרות בכרטיס משחק ו/או חשד לכך, וכן בכל מקרה של שימוש לרעה בכרטיס משחק, לרבות ניסיון מכל סוג, לפי שיקול דעתו הסביר של המועדון, לרמות ו/או להונות את המועדון (לרבות מתן נתונים כוזבים או שאינם נכונים במעמד הבקשה לקבלת או רכישת כרטיס מנוי או כרטיס משחק), עלול לגרור למניעת כניסה למשחק ו/או להוצאת בעל המנוי ו/או המחזיק בכרטיס המנוי או כרטיס המשחק מהאצטדיון ו/או ביטול והחרמת כרטיס המנוי ו/או כרטיס המשחק ו/או איסור רכישה של כרטיס מנוי ו/או כרטיס משחק בעתיד, והכל ללא כל חובה מצד המועדון למתן החזר כספי בגין ביטול או החרמה ו/או מניעת כניסה ו/או הוצאה כאמור. כמו כן, ובהתאם לאמור, המועדון יהא רשאי, אך לא חייב, להגביל את כמות כרטיסי המנוי או כרטיסי המשחק שניתן יהיה לרכוש באמצעות משתמש אחד/כרטיס אשראי אחד או יותר, כאשר ההגבלה תעשה בכל דרך לפי שיקול דעתו וראות עיניו של המועדון. למועדון שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנה/ות תוך 72 שעות ממועד ביצוע ההזמנה אם לעניות דעתו ועל פי שיקול דעתו נעשו בניגוד לתקנון ו/או בטעות ו/או תוך ניסיון לעקוף הוראה מהוראות התקנון וזאת מבלי שלמבצע ההזמנה תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הביטול כאמור לעיל. על הביטול יודיע המועדון למבצע הרכישה בדוא"ל, או בשיחת טלפון, או במסרון (הודעת SMS) לפי שיקול דעתו. המועדון שומר על הזכות לנקוט בנוסף בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותו, כפי שיראה לנכון, כנגד כל מי שיפר את זכויותיה ו/או הוראות תקנון זה.

9.       במקרה בו כרטיס משחק נשכח או אבד, המועדון לא יהיה מחויב להנפיק כרטיס משחק חלופי למשחק זה.  במקרה בו כרטיס מנוי נשכח, המועדון לא יהיה מחויב להכניס את בעל כרטיס המנוי למשחק או להנפיק עבורו כרטיס חלופי עבור המשחק.

10.   במידה והמועדון סבור, לפי שיקול דעתו, כי כרטיס מנוי ניזוק באופן בלתי הפיך, אבד, נגנב או נהרס, המועדון יהיה רשאי להפיק כרטיס מנוי חלופי.

11.   הנפקת כרטיס נוסף עשויה להיות כפופה לחתימה על מסמך רלוונטי ו/או לתשלום עמלת טיפול אשר אינה ניתנה להשבה. חובה לדווח למועדון באופן מידי ובכתב על כל אובדן או גניבה של כרטיס. בעל הכרטיס יהיה אחראי לכל שימוש בכרטיס עד לדיווח כאמור.

12.   כרטיסי המנוי אינם כוללים או מקנים כניסה למשחקי גביע ו/או למשחקי אופ"א ו/או משחקי ידידות בהם ישתתף המועדון, אלא אם כן יוחלט אחרת מראש על ידי המועדון. ייתכן כי תתקיים מכירה מוקדמת למחזיקי כרטיסי המנוי עבור משחקים שאינם כלולים במשחקי המועדון בליגה הסדירה, על פי שיקול דעתו של המועדון ובהתאם לדרישות הגופים הרלוונטיים (לרבות אופ"א, פיפ"א וההתאחדות לכדורגל בישראל). כמו כן, המועדון רשאי להחליט, על פי שיקול דעתו, במשחקים שאינם כלולים במשחקי המועדון בליגה הסדירה, כי חלק או כל מקומות הישיבה באצטדיון אינם שמורים ולהציע כרטיסים לרכישה על בסיס זה. במקרה כאמור, ייתכן כי בעלי כרטיס מנוי לא יוכלו לשמור, לרכוש או להבטיח את מקומות הישיבה שלהם על פי כרטיס המנוי.

הגבלת אחריות והוראות כלליות

ההוראות הבאות יחולו בקשר לתנאי הכניסה לאצטדיון והתנהגות באצטדיון ובקשר לתנאי השימוש בכרטיס:

1.       עד המקסימום המותר על פי החוק החל, המועדון, לרבות חברות האם והבת של המועדון, מי מעובדים, מנהליהם ומי מטעמם, לא יהיו אחראים ולא יישאו בשום מקרה באחריות לכל אובדן ו/או נזק ו/או פגיעה לרכוש ו/או לגוף שייגרם לך ו/או לכל צד שלישי וכן לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, כלכלי, כיסויי, עונשי, מיוחד או תוצאתי – שנגרם באופן ישיר או עקיף (לרבות מהסכם, עוולה, רשלנות או כל מקור נורמטיבי) כתוצאה ו/או בקשר לאצטדיון ו/או המשחק, ולא יישאו בהוצאות או בנזקים שייגרמו בקשר לכך. מוסכם כי במקרה שסמכות שיפוטית כלשהי לא תאפשר הגבלה ו/או ויתור של האחריות דלעיל, אזי תחול אחריות מוגבלת בלבד ובמקרה כאמור האחריות של המועדון, עובדיה, מנהליה וחברות האם והבת של המועדון ומי מטעמם תהיה מוגבלת ל-5,000 ₪ בלבד.

2.       מבלי לפגוע באמור לעיל, המועדון לא יישא באחריות בגין הפרעות ו/או הגבלות בצפייה במשחק אשר ייגרמו או ינבעו ממיקום המושב באצטדיון ו/או ממעשים או מחדלים של צופים אחרים.

3.       הנך מתחייב לשפות את המועדון כנגד כל הפסד, הוצאה או אובדן מכל סוג (לרבות הוצאות משפטיות) שנגרמו, באופן ישיר או עקיף, מהפרה או הפרה לכאורה על ידך של התקנון ו/או התחייבויותיך על פיו.

4.       באם יקבע כי הוראה מהוראות תקנון זה איננה תקפה, איננה חוקית או איננה ניתנת לאכיפה, לא יהיה בכך כדי להשפיע על תוקפו של יתרת תקנון זה.

5.       כל הימנעות מצד המועדון למימוש זכות מזכויותיו על פי תקנון זה או על פי כל דין, באופן חלקי או מלא, לא תהווה תקדים, לא תיחשב כוויתור או הסכמה מצד המועדון לוויתור על זכות כלשהי מזכויותיו על פי תקנון זה, ואין להסיק ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

6.       כל התדיינות וכל סכסוך, מכל סוג שהוא, בין הצדדים או מי מהם, בקשר לתקנון זה – תתנהל אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב. מוסכם בזאת, כי הדין שיחול על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד.

7. המחזיק מאשר כי המועדון לא יהיה אחראי, באופן ישיר או עקיף, במקרה בו תימנע מהמחזיק האפשרות לצפות במשחק של הקבוצה (אחד או יותר) בשל כך שהמשחק יבוטל, יופסק ו/או יתקיים ללא קהל ו/או יתקיים עם מגבלות על מספר הצופים ו/או יתקיים באצטדיון אחר ו/או לא יתקיים במועד הנקוב וכל זאת מסיבות אשר אינן תלויות במועדון – לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מסיבות של כוח עליון, מצב לחימה, ירי טילים, אירוע בטחוני, אירוע טרור, מגפות ו/או מחלות, סיבות הנוגעות לשמירה על בריאות ושלום הציבור, שביתות והשבתות, פגעי טבע, סיבות הנוגעות לאצטדיון (לרבות עבודות) – וכן מסיבות התלויות בהוראות הדין ו/או הוראות, הנחיות והחלטות של גורמים מוסמכים לרבות ההתאחדות לכדורגל, מנהלת הליגה, התאחדויות בינלאומיות, רשויות המדינה.

במקרים המפורטים לעיל, המחזיק לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כלשהו ו/או לביטול המינוי, והוא מוותר בזאת מראש באופן סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד המועדון ו/או מי מטעמו."

תקנון מועדון האוהדים הרשמי של מועדון הכדורגל מכבי תל אביב

מועדון הכדורגל מכבי תל אביב שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות") הקים ויצר אפשרות לאוהדים להצטרף

למועדון אוהדים רשמי שמטרתו להעניק לנמנים עליו מגוון של הטבות, והכל בהתאם להוראות המפורטות

תקנון

זה (להלן: "מועדון האוהדים "(.

1

. דרגות החברות במועדון האוהדים ותשלום דמי חבר

Forever  עלות ההצטרפות הינה בסך 180 ש"ח בגין כל עונת משחקים .

+Forever  עלות ההצטרפות הינה בסך 240 ש"ח בגין כל עונת משחקים .

" עונת משחקים " כאמור בסעיף 32 . להלן .

2

. הצטרפות לחברות במועדון האוהדים

2.1

ההרשמה תתבצע באמצעות אחת מן האפשרויות הבאות :

  • אתר האינטרנט הרשמי של השותפות בכתובת tlv.co.il-http://www.maccabi /
  • חברת הכרטיסים "לאן" (לכתובת ושעות פעילות ראו פרסומים באתר חברת "לאן "(.
  • המוקד הטלפוני של חברת הכרטיסים "לאן": 8778 .*

כל בקשת הרשמה תהיה כפופה להוראות תקנון זה ותבוצע על פיו, חבר שהרשמתו תאושר יחשב

כחבר מועדון האוהדים, בהתאם לסיווג דרגת החברות (להלן: " חבר מועדון "(.

2.2

כל אדם פרטי מגיל 15 ומעלה, אשר עמד במכלול תנאי ההצטרפות למועדון האוהדים בהתאם לתקנון

זה והצטרפותו אושרה, יירשם כחבר מועדון. אדם אשר מתחת לגיל 15 ומבקש להיות חבר במועדון

האוהדים, נדרש ליידע את הוריו ו/או האפוטרופסים החוקיים שלו, בדבר הוראות תקנון זה ולקבל

את אישורם לביצוע כל פעילות מכל סוג שהוא, במסגרת מועדון האוהדים. כל פעילות שתבוצע על ידי

אותו אדם במסגרת מועדון האוהדים מהווה הסכמה שלו ושל הוריו ו/או אופוטרופסיו החוקיים

לאמור בתנאי תקנון זה .

2.3

תקופת החברות הינה כל פעם לעונת משחקים אחת אשר תקופתה תחל במועד ההצטרפות ועד לתום

עונת המשחקים הנוכחית (עד ליום 1.6 באותה עונת משחקים (.

2.4

התשלום עבור החברות בדרגות Forever ו Forever + כאמור בסעיף 2.7 להלן ,

הינו תשלום חד פעמי עבור עונת כדורגל אחת. בתום תוקפה של החברות לאותה עונת משחקים תסתיים החברות ועל חבר המועדון יהיה להצטרף מחדש עבור עונת המשחקים הבאה בכפוף לאמור בתקנון זה.

2.5

מעבר בין דרגות חברות במועדון האוהדים יתאפשר באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לשותפות, וזאת

בלבד שהבקשה התקבלה אצל השותפות בטרם הגיע המועד לחידוש החברות לתקופה נוספת וכן

בהתאם לתנאים שיפורסמו על ידי השותפות מעת לעת לרבות תשלום עלויות המעבר .

2.6

על אף האמור לעיל, השותפות שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את רישומו והצטרפותו של אדם

כחבר מועדון ו/או שלא לאשר חידוש חברות במועדון האוהדים, מכל סיבה שהיא, ולפי ראות עיניה

בלבד, מבלי צורך לנמק את סירובה (וזאת, גם במקרה של מועמד או חבר מועדון העומד בתנאי

החברות המנויים לעיל). חברות המועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה בכל צורה שהיא וניתנת

לשימוש על ידי חבר המועדון בלבד. השותפות תהיה רשאית לדרוש מחבר המועדון להזדהות

באמצעות תעודה מזהה כתנאי למימוש חברות המועדון ולא תהיה לחבר המועדון כל טענה כלפי

השותפות בגין שימוש של מי מבני משפחתו, או גורם זר בחברותו במועדון .

– 2 –

2.7

2.7 תשלום דמי הרישום עבור ההצטרפות לחברי מועדון Forever ו Forever + , יבוצע אך ורק באמצעות

כרטיס אשראי שאינו מסוג "דיינר ס". השותפות לא תקבל אמצעי תשלום אחרים, לרבות כרטיסי

" דביט קארד" וכן כרטיס ויזת חו"ל .

2.8

2.8 על אף האמור בסעיף 2.7 , תינתן אפשרות לשלם את דמי הרישום במזומן בדלפקים של חברת "לאן "

כאמור בסעיף 2.1 לעיל .

2.9

2.9 גובה התשלום בגין החברות במועדון האוהדים יפורסם על ידי השותפות בדף ההרשמה. השותפות

שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים, מעת לעת, בגובה דמי הרישום ו/או דמי החידוש ו/או

לבטלם והכל בטרם תחל עונת המשחקים הבאה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה

מוקדמת .

2.10

2.10 השותפות תהיה רשאית לשנות מעת לעת את שם מועדון האוהדים, שמות דרגות החברות וסמליהם

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .

2.11

2.11 ביטול חברות :

2.11.1

2.11.1 כל חבר מועדון יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון האוהדים ורישומו כחבר יבוטל וימחק

תוך 60 ימים מיום קבלת הודעתו באמצעות דוא"ל אצל השותפות על רצונו כאמור .

2.11.2

2.11.2 ביטול חברות במועדון יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן .

2.11.3

2.11.3 החזר דמי הרישום במקרה של ביטול :

חבר מועדון המבקש לבטל את חברותו מיוזמתו, טרם חלפו שבועיים מיום הצטרפותו, יהיה

זכאי לקבל חזרה את דמי הרישום, וזאת בכפוף לתנאים המצטברים הבאים :

  • חבר המועדון הודיע על רצונו לבטל את חברותו במועדון האוהדים והודעתו התקבלה

אצל השותפות .

  • חבר המועדון השיב לשותפות את ערכת ההצטרפות באריזתה המקורית .
  • חבר המועדון לא מימש את ההטבות המפורטות בסעיפים 5.1.1 , 5.2.1 ו5.3.1 להלן .

יודגש ויובהר: במידה שחבר מועדון יבקש לבטל את חברותו במהלך התקופה כאמור בסעיף

זה, וזאת לאחר שחבר המועדון כבר מימש את הטבת ההנחה ו/או הקדימות ברכישת מנוי ,

ביטול החברות כאמור יהיה כרוך גם בביטול המנוי עצמו. למען הסר ספק, חבר המועדון

שפעל כאמור וביקש לבטל את חברותו יהיה זכאי לרכוש מנוי מחדש במסגרת מכירת

המנויים הנותרים לקהל הרחב ועל בסיס מקום פנוי (ובכלל זה סוג המנוי ומיקום

המושבים (.

2.11.4

2.11.4 ביטול לאחר שבועיים ממועד ההצטרפות :

למען הסר ספק מובהר כי בקשת ביטול חברו ת לאחר התקופה כאמור בסעיף 2.11.3 לעיל ,

לא תזכה את חבר המועדון בהחזר כספי מכל סוג שהוא, לרבות דמי הרשמה יחסיים בגין

התקופה הנותרת במהלך אותה עונת משחקים .

3

3 . פרטים אישיים של חבר המועדון; עדכונם; והשימוש בהם על ידי השותפות

3.1

3.1 החברות במועדון האוהדים מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון האוהדים

הכולל את הפרטים המפורטים להלן ביחס לחבר המועדון: שם מלא, מין, תאריך לידה, מספר תעודת

זהות, מספר טלפון נייד, מספר טלפון נוסף, פרטי דואר אלקטרוני, כתובת מגורים מלאה, אישור

הורים/אפוטרופסים (ככל שנדרש) ומתן הסכמה לקבלת דיוור ו/או פרסום על ידי השותפות וכן אישור

תקנון זה (להלן: "טופס הרישום" ו "המידע "). מובהר כי השותפות שומרת לעצמה את הזכות לבקש

מחבר המועדון פרטי זיהוי נוספים .

3.2

3.2 לשם הצטרפות למועדון האוהדים, חבר המועדון נדרש למסור לשותפות מידע (כהגדרתו בסעיף 3.1

לעיל). יובהר כי לא חלה על חבר המועדון כל חובה חוקית למסור את המידע וכי מסירתו תלויה

בהסכמתו וברצונו, ואולם באם חבר המועדון לא ימסור את המידע הוא לא יוכל להצטרף למועדון

האוהדים ו/או לרכוש כרטיסים/מנויים .

3.3

3.3 האחריות על מילוי הפרטים על גבי טופס הרישום, באופן קריא וברור, ועדכונם של הפרטים מוטלת

על חבר המועדון אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. בכל מקרה, השותפות ו/או מי

מטעמה לא יהיו אחראים לאי קבלת הטבה כלשהי אצ ל חבר המועדון ו/או כל זכות אחרת בקשר

– 3 –

לחברות במועדון האוהדים עקב כך שחבר המועדון לא מסר את פרטי ההתקשרות ו/או מסר אותם

באופן חלקי ו/או מסר אותם באופן בלתי ברור או קריא ו/או לא עדכן את פרטיו האישיים

הרלוונטיים אצל השותפות במועד. למען הסר ספק פרטים שנמסרו בעת הגשת טופס בקשת

ההצטרפות אינם ניתנים לתיקון .

3.4

3.4 פרטיהם האישיים של חברי המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית על פי החלטת השותפות, מעת

לעת. בהצטרפותו למועדון האוהדים מסכים חבר המועדון להיכלל במאגרי המידע הרשומים ברשם

מאגרי המידע שנמצאים הן בבעלות השותפות והן בבעלות משרד הכרטיסים "לאן", כל אחד בנפרד .

3.5

3.5 בכפוף לאמור בתקנון זה, השותפות תשתמש במידע שתקבל מחבר המועדון ישירות, וכן במידע

שייאסף ויצטבר במאגר המידע של השותפות או במידע שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור, לצורך

קידום פעולותיה, למטרות שיווק ומכירות (של מוצרים, הטבות, שירותים וכיו"ב), למטרות פניה

) כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור ישיר או בכל אמצעי תקשורת (כגון טלפון, דואר ,

פקס, דואר אלקטרוני , SMS ) מסרון) וכד'), למטרת מתן שירותים לחברי המועדון, ניהולו ותפעולו של

מועדון האוהדים וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון האוהדים והשותפות .

3.6

3.6 השותפות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לצורך ביצוע דיוור ישיר לחברי המועדון, להעביר את

פרטיהם של חברי המועדון לצורך זיהוי חבר המועדון בלבד, לכל גורם המבצע את הדיוור לחברי

המועדון .

3.7

3.7 במילוי טופס הרישום נותן חבר המועדון את הסכמתו לכך שהדיוור הישיר ו/או הפרסום עשוי לכלול

דברי פרסומת של צדדים שלישיים שאינם בהכרח השותפות והוא נותן את הסכמתו מדעת לקבלת

דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור הישיר/הפרסום כאמור .

3.8

3.8 למען הסר ספק מובהר, כי השותפות תהיה רשאית להעביר מידע אודות חברי המועדון, בהתאם

להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך .

3.9

3.9 במילוי טופס הרישום, החבר מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר, כי השימוש לא ייחשב כפגיעה

בפרטיות ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. כמו כן, ייחשב המידע האמור לקניינה של

השותפות וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק

הגנת הפרטיות, תשמ"א1981 .

3.10

3.10 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חבר המועדון רשאי בכל עת לבקש להסיר את פרטיו מרשימת הדיוור של

השותפות ו/או מועדון האוהדים באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לשותפות. כמו כן יוכל חבר המועדון

בכל עת לדרוש מהשותפות, בהודעה בכתב שתישלח באמצעות הדוא"ל שפרטיו מפורטים בסעיף 11

להלן לשירות הלקוחות ו/או באמצעות הודעת SMS ) מסרון), כי המידע המתייחס אליו יימחק

ממאגר המידע של השותפות והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע. למען הסר ספק, מאשר חבר המועדון ,

שביקש להסירו מרשימת הדיוור הישיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד השותפות בגין אי

קבלת עדכונים אודות אירועי השותפות ו/או מועדון האוהדים ובגין פרסום הטבות. השותפות תאשר

לחבר המועדון, כי פעל על פי הנחייתו כאמור לעיל. ככל שלא התקבל אישור בכתב מהשותפות, יודיע

החבר בכתב למועדון על אי קבלתו ויקבל אישור כאמור .

4

4 . ביטול חברות במועדון האוהדים על ידי השותפות

השותפות רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את חברותו של חבר במועדון

האוהדים ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו ,

בין היתר, במידה ועשה שימוש שלא כדין בחברותו ו/או עשה שימוש מסחרי בחברותו ו/או פעל בניגוד

להוראות התקנון ו/או החוק ו/או במידה שאמצעי התשלום שלו אשר באמצעותו ביקש לבצע רישום ו/או

חידוש חברות במועדון האוהדים, לא כובד על ידי הבנקים, חברות האשראי וכיו"ב ו/או אם השותפות

סבורה כי חברותו של החבר במועדון האוהדים עלולה לגרום נזק לשותפות (ו/או למי מטעמה או הקשור

אליה (.

5

5 . הטבות לחברי מועדון האוהדים

5.1

5.1 חבר מועדון בדרגת Forever יהיה זכאי להטבות הבאות :

5.2.1

5.2 5% הנחה בקניית מנוי עונתי (ללא פלטינום או תאי אירוח) על בסיס מקום פנוי .

5.2.2

5.2.2 ערכת הצטרפות מיוחדת הכוללת מספר פריטים אשר תינתן באופן חד פעמי במועד

ההצטרפות.

5.2.3

5.2.3 הטבות נוספות ומתחלפות כפי שתקבע השותפות מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

ויפורסמו באתר השותפות ובניוזלטר .

5.3

5.3 חבר מועדון בדרגת +Forever יהיה זכאי להטבות הבאות :

בנוסף על ההטבות של דרגת Forever יהיה זכאי להטבות כדלקמן :

5.3.1

5.3.1 כרטיס לאחד ממשחקי הבית של הקבוצה הבוגרת של השותפות בשלב המוקדמות של

מסגרת אירופאית כלשהי או לחילופין הטבה אחרת בשווי ערך דומה לפי שיקול דעתה של

השותפות. למען הסר ספק השותפות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את אופן חלוקת

הכרטיסים, לרבות מועדי המשחקים, מקומות הישיבה וכד' והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי .

הטבה זו תינתן רק למי שהצטרף למועדון האוהדים עד ולא יאוחר משלבי המוקדמות בעונת

משחקים .

5.3.2

5.3.2  צבירת ניקוד כפול במשחקי חוץ של הקבוצה הבוגרת בהתאם ובכפוף לשיטת הניקוד של השותפות.

5.3.3

הטבות נוספות ומתחלפות כפי שתקבע השותפות מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

ויפורסמו באתר השותפות ובניוזלטר .

5.4

5.4 חבר מועדון יהיה רשאי לבחור את האמצעי לקבלת ערכת ההצטרפות בהתאם לפירוט המוצג בהליך

ההצטרפות. יובהר כי בבחירה באופציות הבאות יחולו התנאים שלהלן :

5.4.1

5.4.1 איסוף עצמי במשחק ביתי החלוקה תעשה באופן מרוכז במשחק בית אחת למספר

מחזורים. חבר מועדון שלא יאסוף את הערכה במסגרת תקופה זו, יידרש בהודעה לעדכן את

אמצעי האיסוף. ככל שלא יאסוף את הערכה בפעם השנייה, ערכתו תיגרע מהמלאי והוא לא

יהיה זכאי עוד לקבלה .

5.4.2

5.4.2 משלוח עם שליח ניתן יהיה לבצע משלוחים לחו"ל בעלות נוספת כפי שתצוין בדף התשלום

בהליך הרישום .

5.5

5.5 יובהר כי השותפות שומרת לעצמה את הזכות לבטל, לשנות ו/או להפסיק כל הנחה ו/או ההטבה

בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי .

7

7 . פעילויות

7.1

7.1 השותפות תפרסם מעת לעת פעילויות לחברי המועדון, באתר האינטרנט של השותפות ו/או בניוזלטר

ו/או בעמוד הפייסבוק ו/או באמצעות הודעות SMS ) מסרון), והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של

השותפות. למען הסר ספק מובהר כי לא תהיה לחבר המועדון כל טענה ו/או תביעה כנגד השותפות

בגין אי קבלת עדכונים אודות אירועי השותפות ו/או מועדון האוהדים ו/או בגין פרסום ההטבות .

7.2

7.2 השותפות רשאית, לפ י שיקול דעתה הבלעדי, להגביל את משתתפי הפעילויות בהתאם לדרגת חברותם

במועדון האוהדים ו/או בהתאם להשתתפותם או הרשמתם להשתתפות בפעילויות קודמות של מועדון

האוהדים ו/או השותפות .

– 5 –

7.3

7.3 יובהר כי כל חבר מועדון רשאי להירשם למספר פעילויות מועדון האוהדים וכי השתתפותו של חבר

מועדון בפעילות מותנת ברישום מוקדם ובכפוף להצגה של תעודה מזהה בכניסה לפעילות, וככל

שמדובר בקטין תידרש הצגת צילום ספח תעודת הזהות של ההורה של הקטין .

8

8 . הטבות מתחלפות

8.1

8.1 במהלך תקופת החברות וכל עוד חברות במועדון האוהדים הינה בתוקף, יהיה זכאי חבר מועדון

להטבות בהתאם לרשימת ההטבות כפי שתעודכן מעת לעת באתר השותפות והכל לפי דרגת החברות

שלו .

8.2

8.2 השותפות שומרת לעצמה את הזכות להחליף ולשנות את מגוון ההטבות מכל סיבה שהיא והכל לפי

שיקול דעתה הבלעדי .

9

9 . תקלות והיעדר אחריות

9.1

9.1 מתן ההטבות לחברי מועדון הינו בכפוף לפעילות תקינה של מערכות המחשוב והתפעול של השותפות

ו/או רשת האינטרנט לפי העניין. השותפות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לשיבוש במימוש

ההטבות כתוצאה מתקלה ו/או שיבוש במערכות כאמור ואלו לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא

יזכו חבר מועדון בכל סעד ו/או זכות לרבות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרמו לאדם כלשהו עקב

ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כלשהו ו/או כתוצאה מפעולה כלשהי שתנקוט השותפות עקב כך .

9.2

9.2 תמונות המוצרים ו/או ההטבות ו/או השירותים שיפורסמו בפרסומי השותפות הינן להמחשה בלבד .

אין בפרסום המידע על ידי השותפות כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על השותפות ו/או מי

מטעמה בקשר למוצרים, הטבות ושירותים אלה, טיבם, התאמתם לצרכי חברי המועדון או לתיאורם .

9.3

9.3 האחריות לטיב ולתקינות המוצרים, ההטבות והשירותים אשר יסופקו, אם וככל שיסופקו, ואשר

יכללו בפרסומי מועדון האוהדים, הינם של בית העסק (יצרנים או ספקים) שיספקו אותם בפועל ואינה

חלה ולא תחול על השותפות בכל מקרה. השירות לתיקונים בגין מוצרים אליהם צורפה תעודת

אחריות יינתן על ידי הספק הרלוונטי בלבד ובכפוף לתנאי תעודת האחריות .

10

10 . כללי

10.1

10.1 שינוי בהטבות ו/או בפעילות מועדון האוהדים :

10.1.1

10.1.1 השותפות שומרת על זכותה להאריך ו/או להפסיק את פעילות מועדון האוהדים אם תראה

צורך בכך, במתן הודעה לאלתר שתפורסם באחת מדרכי הפרסום ו/או הדיווח כמפורט

בסעיף 10.4 להלן. במקרה של הפסקה כאמור יהיה המועד האחרו ן לביצוע פעולות ו/או

עסקאות באמצעות חבר המועדון 30 ימים מיום פרסום ההודעה בדבר הפסקת פעילות

מועדון האוהדים כאמור לעיל .

10.1.2

10.1.2 השותפות שומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון, על כל סעיפיו, לרבות הזכאות

להצטרף למועדון האוהדים, תקופות החברות בו, תנאי החברות, ההטבות להן זכאים חברי

מועדון, מגוון ההטבות וכיו"ב. לרבות הזכות להפסיק את ההטבות בכל עת, והכל כפי

שתמצא השותפות לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל צורך לנמק את השינוי .

10.2

10.2 עם הצטרפות למועדון האוהדים ייחשב כל חבר מועדון כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה וקיבל

אותם על עצמו והתחייב להתנהל בהתאם להוראות המפורטות בו, וזאת לרבות שינויים אשר יחולו בו

מעת לעת. ככל שחבר המועדון אינו מסכים להן אין הוא זכאי להצטרף כחבר מועדון וחברותו במועדון

האוהדים תופסק ותיחשב כבלתי תקפה לרבות ההטבות מכוחה .

10.3

10.3 חבר מועדון יהיה אחראי לעדכן את השותפות על כל שינוי בכתובתו על מנת לאפשר לשותפות לעמוד

עמו בקשר רצוף ושוטף .

10.4

10.4 דרכי מסירה, פרסום ודיווח של הודעת השותפות :

10.4.1

10.4.1 הודעות השותפות בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות מועדון האוהדים לרבות, אך לא רק, בעניין

שינוי ו/או הוספת ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת השותפות לבצע, בתקנון ו/או בכל דבר

ועניין הנוגע לזכאות חברי המועדון ו/או לפעילות מועדון האוהדים ו/או הפסקת פעילותו

ו/או ההטבות ואפשרות מימושן, קבלתן וכיו"ב ייעשו על ידי השותפות באופן ובדרך כפי

שהשותפות תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי .

– 6 –

10.4.2

10.4.2 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, שליחת הודעה בדואר אלקטרוני לחבר מועדון ו/או פרסום לפי

בחירת השותפות, תחשב כמספקת וחבר המועדון מוותר בזאת באופן סופי ומוחלט על כל

טענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום ו/או ההודעה כאמור .

10.5

10.5 בכל מקרה שחבר מועדון יתבע את השותפות, הוא ייחשב באופן אוטומטי כמי שביקש לבטל את

חברותו במועדון האוהדים .

10.6

10.6 ככל שתהיה לחבר מועדון עילת תביעה כנגד השותפות, אזי בכל מקרה לא יהיה חבר מועדון זכאי

לקבל כנגד השותפות צווים שאינם כספיים ובכללם צווי עשה ו/או צווי מניעה אחרים, בין זמניים ובין

קבועים, ותביעתו תוגבל לסעד כספי בלבד .

10.7

10.7 במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה .

10.8

10.8 ויתור או פעולה של השותפות לטובת חבר מ ועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין

בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה .

10.9

10.9 תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון ,

יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו

תהיה נתונה לבתי המשפט בעיר תל אביב יפו בלבד .

11

11 . מוקד שירות לקוחות ושירותים מיוחדים

11.1

11.1 לרשות חברי המועדון יעמדו נציגי השירות של השותפות באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל שלהלן :

Forever@mtafc.com

11.2

11.2 כתובת השותפות הינה: שארית ישראל 37 , תל אביב יפו . ____