תקנון הגרלה "ערב VIP בבלומפילד"

 1. כללי
 • מועדון הכדורגל מכבי תל-אביב (להלן: "מכבי ת"א") מכריז על הגרלת "ערב VIP בבלומפילד" (להלן – "ההגרלה"), לכל הנרשמים למכבי FIRST, מועדון האוהדים הרשמי של מכבי תל אביב .
 • ההגרלה פתוחה לכל חברי מכבי FIRST העונים על חידה (להלן: החידה) כהגדרתה להלן, למעט עובדי מכבי ת"א ובני משפחותיהם (להלן: "המשתתף/פים"). לעניין זה "בן משפחה" – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.
 • החידה תהיה יפתוחה תקופה שתחילתה ביום 11.10.15, וסיומה ביום 22.10.15 (23:59) (להלן – "תקופת  החידה"). מובהר כי מכבי ת"א רשאית להפסיק את החידה ללא הודעה מוקדמת בכל עת, וכן לשנות את מועדיה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.
 • בהשתתפותו בחידה מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתנאי תקנון החידה וכי קרא את תנאי התקנון, כי הבין אותם וכי הינו מסכים להם ו/או לכל שינוי שיחול בהם ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 • המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש באתר החנות שלא למטרותיו וכן לא יעשה בו שימוש לא חוקי.

 

 1. כללי המשחק
 •  כל המשתתפים אשר נרשמו למכבי FIRST וענו על החידה בצורה נכונה ייכנסו להגרלה
 • ההגרלה תעשה בפיקוח של רואה חשבון.
 • למכבי ת"א הסמכות המלאה והמוחלטת לפסול כל משתתף מלקחת חלק בחידה וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, הזדהות לאדם אחר ועוד; למשתתף אשר ייפסל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לפסילתו.

 

 1. פרסים

3.1 חבר מכבי FIRST אחד אשר ענה נכונה על חידה יזכה באיסוף מהבית בלימוזינה עם עוד שלושה חברים אשר יבחר (נקודת איסוף אחת), 4 כרטיסים למשחק בבלומפילד מול בית"ר בתאריך 24.10.15 ואירוח  VIPוהחזרה הביתה בסיום המשחק (וחזרה למקום האיסוף)

3.2 בחירת המשתתף הזוכה ו/או שיוך הפרס תעשה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של מכבי ת"א ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד מכבי ת"א ו/או מי מטעמה.

 • שמות המשתתפים הזוכים יפורסמו בעמוד הפייסבוק של הקבוצה תוך 72 שעות ממועד סיום תקופת התחרות.
 • קביעת המשתתפים הזוכים תבוצע ע"י מכבי ת"א ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה.
 • המשתתף הזוכה מצהיר כי המידע שיימסר על ידו הינו מידע נכון ומדויק וכי הוא נמסר מרצונו החופשי.
 • במידה והמשתתף הזוכה לא יעביר את הפרטים המדויקים כפי שיתבקש וזאת בתוך שבוע ימים ממועד פרסום שמו, או, לחלופין, במידה ויימצא הזוכה כמי שאינו עומד בתנאי ההשתתפות והזכייה כאמור בתקנון זה, ייפסל אותו משתתף וזכייתו תבוטל.
 • משתתף זוכה אשר יעמוד בתנאי תקנון זה יקבל הודעה ממכבי ת"א או מי מטעמה על זכאותו לזכייה בפרס (להלן: "הודעת זכייה").
 • למשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בשל פקיעת זכותו לקבלת הפרס, עקב אי מימוש אפשרות זכייתו במועד הקבוע לכך בתקנון זה.
 • קבלת הפרס מותנית בתיאום טלפוני מראש, בכפוף להצגת תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון או רישיון נהיגה).
 • אם המשתתף אשר זכה בפרס הינו קטין מתחת לגיל 18, יהיה עליו להמציא למכבי ת"א אישור חתום מהוריו, או מאפוטרופוס חוקי, המאשר לקטין הזוכה לממש את זכייתו.
 • זכייתו של משתתף הזוכה עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של מכבי ת"א ובהשתתפותו במבצע, מביע כל משתתף במבצע את הסכמתו לפרסום שמו, תמונתו ולסיקור זכייתו, לרבות במשחקי הקבוצה, באינטרנט, ברדיו, בטלוויזיה ובעיתונות.
 • הפרס שיחולק במסגרת המשחק הינו אישי ואינו ניתן להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי שווה ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד מכבי ת"א ו/או מי מטעמה.

 

 • פטור מאחריות
 • המשתתף מתחיב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בין היתר, בכל הקשור והמתייחס להגרלה, לפרס ו/או למימושו ובכל הקשור לפרסומים שונים הקשורים להגרלה, לרבות אך לא רק, טענות ביחס להפרת זכויות יוצרים או זכויות מוסריות, פרסומי לשון הרע ופגיעה בפרטיות.
 • המשתתף מכריז כי הוא מסכים לכל הכתוב בתקנון הזה ובכך פוטר את מכבי ת"א ו/או מי מטעמה מכל אחריות הקשורה במבצע.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתתף יפצה את מכבי ת"א, באופן מיידי, בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא, בה תחויב מכבי ת"א כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו למכבי ת"א עקב מעשי המשתתף או מחדליו בקשר עם ההגרלה.
 • מכבי ת"א לא תישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות אתר האינטרנטוהיא אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים באתר, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת, אצל מכבי ת"א או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה; הובהר למשתתף כי פעילות אתר האינטרנט, בין היתר, בצדדים שלישיים ומכבי ת"א אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.
 • מכבי ת"א לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בהגרלהו/או תמנע האפשרות לקבלת הפרס.

 

 • תנאים נוספים
 • מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהמשחק, שלביו, תוכנו, מתכונתו, נהליו ותקופתו, על פי שיקול דעתה, לרבות טיב הפרס ומספר הזוכים; על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה במסגרת העמוד הרשמי של מכבי ת"א בפייסבוק ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא מכבי ת"א לנכון.
 • מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר החנות ולחנות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.
 • מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או לבטל השתתפות של משתתף כלשהו בהגרלה, וכן תהיה רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שהשתתף בהגרלה, בין היתר, תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב, אף אם זכייתו לא הייתה תוצאה ישירה של מעשה מעין זה.
 • מכבי ת"א רשאית לבטל את ההגרלה ו/או את משחק הכדורגל מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
 • מכבי ת"א רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת.
 • התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.