נוהל הגרלת כרטיסים לדרבי גביע הטוטו עבור מנויים

להלן אופן ביצוע ההגרלה:

 • כל אחד מבין בעלי המנויים של המועדון יהיה רשאי להירשם להגרלה, עד מועד סיום ההרשמה אשר יפורסם יחד עם פרסום טופס ההרשמה באתר המועדון, בכפוף לתנאים להלן;
 • בחלוף מועד סיום ההרשמה, יועברו פרטי הנרשמים לסמנכ"ל הכספים של הקבוצה, אשר יערוך ויפקח על ביצוע ההגרלה;
 • ההגרלה תיערך במשרדי הקבוצה ברחוב שארית ישראל 37 תל אביב; כל הנוכחים בהגרלה ישמרו בסוד ולא יעשו כל שימוש, שאינו נדרש להשלמת ההגרלה, בפרטי המשתתפים ו/או הזוכים ו/או באופן ביצוע ההגרלה ו/או בכל מידע אחר שנגלה להם כתוצאה מנוכחותם בהגרלה;
 • מתוך כלל הנרשמים, יוגרלו הזוכים, שמספרם יהא בהתאם לכמות הכרטיסים שהמועדון מעוניין למכור לאוהדי המועדון;
 • לאחר הגרלת הזוכים, יוגרלו מספר נרשמים נוספים (במספר לפי קביעת המועדון), אחד לאחר השני, למקרה שבו לא ניתן יהיה ליצור קשר עם אחד או יותר מן הזוכים או שזוכה לא יממש את זכותו לרכוש כרטיס; ככל שהמועדון לא יצליח ליצור קשר עם אחד או יותר מן הזוכים או שזוכה לא יממש את זכותו לרכוש כרטיס עד המועד שפורסם בגוף הידיעה בהתאם לפרטים שמסר בעת ההרשמה, אזי הזכות לרכוש את הכרטיס תועבר לנרשם הבא בתור;
 • ההגרלה תיערך באמצעות שימוש בתוכנת 'אקסל', ותתועד במחשבי משרדי המועדון;
 • בסיום ההגרלה יקבלו הזוכים מסרון שיבשר על זכייתו.
 • רכישת הכרטיס תתבצע בקופות 'לאן' ברחוב דיזנגוף 101 או בטלפון 8780*.

תנאים:

 • הרשמה כפולה הינה אסורה ותפסול את הנרשם מן הזכות לרכישת כרטיס;
 • בעל מנוי שיטעה באחד מפרטי ההרשמה יימחק ולא ישתתף בהגרלה;
 • את הזכות לרכוש כרטיס יש לממש עד המועד שפורסם בגוף הידיעה; זוכה שלא יממש את זכותו, יאבד אותה וכן יימחק מההגרלות הבאות;
 • במקרה שלאחר סיום ההגרלה יוותרו כרטיסים שיועדו למכירה אך לא מומשו (כתוצאה ממיעוט נרשמים), אלו ימכרו במכירה על בסיס כל הקודם זוכה;
 • המועדון אינו מתחייב להתאמת כרטיס מותאם (ילד/חייל/אישה);
 • כל מנוי שעולה בגורל יוכל לרכוש כרטיס אחד בלבד בהצגת המנוי הזוכה;
 • במידה ויחול שינוי במקום/מועד המשחק, הרישום למשחק לא יהיה בתוקף.
 • המועדון יהיה רשאי להפסיק בכל עת ו/או לשנות, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, וכן לשנות את הוראות נוהל זה.
 • למען הסר ספק, ההליך אינו מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה כי הזוכה אינו מקבל פרס או טובת הנאה.