תקנון 'רצים למונדיאל עם האפליקציה של מכבי והייסנס'

תקנון תחרות "רצים למונדיאל עם האפליקציה של מכבי ת"א חברת הייסנס"

כללי

 • מועדון הכדורגל מכבי תל-אביב (להלן: "מכבי ת"א") מכריז על תחרות "רצים למונדיאל עם האפליקציה של מכבי וחברת הייסנס" (להלן – "התחרות").

 

 • התחרות פתוחה לכל בעלי האפליקציה הרשמית של מכבי ת"א (להלן: "האפליקציה") בלבד, למעט עובדי מכבי ת"א, חברת הייסנס ובני משפחותיהם (להלן: "המשתתף/פים"). לעניין זה "בן משפחה" – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

 

 • התחרות תיערך בין התאריכים 25 במרץ 2018 עד 29 במרץ 2018 (להלן – "תקופת התחרות"). מובהר כי מכבי ת"א רשאית להפסיק את התחרות ללא הודעה מוקדמת בכל עת, וכן לשנות את מועדיה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

 

 • בהשתתפותו בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתנאי תקנון התחרות וכי קרא את תנאי התקנון, כי הבין אותם וכי הינו מסכים להם ו/או לכל שינוי שיחול בהם ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

 1. כללי המשחק

 

 • כל משתתף יקבל, בכל יום, בתאריכים 25 במרץ-28 במרץ (כולל) התראה (פוש) דרך האפליקציה שתפנה לעמוד ובו רמז היכן נמצא היעד אליו הוא צריך להגיע ("היעד").

 

 • המשתתף שיגיע ראשון ליעד וגם יענה נכונה על שאלת טריוויה שיישאל ביעד יזכה בפרס הראשון וישתתף בגמר שיערך ב-29 במרץ בחנות הרשמית של הייסנס (דרך קיבוץ גלויות 47, תל אביב)

 

 • כל משתתף אשר יגיע  ליעד יתבקש להציג את האפליקציה הרשמית במכשיר הסלולר האישי שלו.

 

 • המשתתף שיגיע במקום השני ליעד וגם יענה נכונה על שאלת טריוויה יזכה בפרס השני.

 

 • המשתתפים אשר יזכו בפרס הראשון בכל יום מארבעת ימי התחרות יתבקשו להגיע לאירוע הגמר שיערך בחנות הרשמית של הייסנס (דרך קיבוץ גלויות 47, תל אביב) בשעה שתקבע מראש כדי להשתתף באירוע הגמר בו המשתתף (מתוך ארבעה) שיענה על הכי הרבה שאלות נכונות יזכה בפרס הגדול – כרטיס טיסה למשחק במונדיאל וכרטיס כניסה למשחק מתנת הייסנס .

 

 • רק בתום מועד התחרות המועדון ייצור קשר עם הזוכים לצורך תאום קבלת הפרסים.

 

 • למכבי ת"א הסמכות המלאה והמוחלטת לפסול כל משתתף מלקחת חלק בתחרות וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, הזדהות לאדם אחר ועוד; למשתתף אשר ייפסל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לפסילתו. מובהר כי עם פסילתו של אחד המשתתפים מכבי ת"א והייסנס לא יהיו חייבות להעניק פרס כלשהו למשתתף במקומו.

 

 1. פרסים

 

 • המשתתף שיסיים במקום הראשון באירוע הגמר ייזכה בטיסה לאחד מהמשחקים במונדיאל ובכרטיס כניסה למשחק מתנת חברת הייסנס. (להלן: בהתאמה: "המשתתף הזוכה" ו- "הפרס הגדול"). מובהר כי תאריכי הטיסה ובחירת המשחק היא לשיקול דעת מכבי ת"א והייסנס בלבד.

 

 • המשתתף הראשון שיגיע לכל אחד מהיעדים בתאריכים 25 במרץ עד ה-28 במרץ ייזכה בטלוויזיה 50 אינץ' מתנת הייסנס ובכרטיס לגמר הגדול של התחרות. (להלן: בהתאמה: "המשתתף הזוכה" ו- "הפרס הראשון").

 

 • המשתתף השני שיגיע לכל אחד מהיעדים בתאריכים 25 במרץ ועד ה-28 במרץ יזכה בזוג כרטיסים לאירוח בתא של הייסנס במשחק נגד מכבי נתניה. (להלן: בהתאמה: "המשתתף הזוכה" ו- "הפרס השני").

 

 • מובהר כי מכבי ת"א וחברת הייסנס תהיינה המחליטות הבלעדיות בנוגע לסוג ולטיב הפרסים ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

 

 • בחירת המשתתף הזוכה ו/או שיוך הפרסים תעשה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של מכבי ת"א ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד מכבי ת"א ו/או מי מטעמה.

 

 • מכבי תל אביב וחברת הייסנס תהיינה רשאיות להשתמש בשם המשתתף הזוכה באתר ובעמוד הפייסבוק. בעת הענקת הפרס תהיה רשאית מכבי ת"א לצלם את המשתתפים הזוכים, הן בוידאו ובסטילס. באם יסרב הזוכה, רשאית הקבוצה לבטל את זכייתו.

 

 • מכבי ת"א לא תישא בכל אחריות למצב שבו ישנה אי שביעות רצון מהפרסים.

 

 • קביעת המשתתף הזוכה תבוצע ע"י מכבי ת"א ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה.

 

 • המשתתף הזוכה יתבקש לשלוח תוך יום אחד דואר אלקטרוני (אי-מייל) לכתובת :Maccabi@mtafc.com ובו הפרטים האישיים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, כתובת מגורים ומספר טלפון. הפרטים הנ"ל ישמשו את מכבי ת"א לצורך אימות הזוכה בלבד. במידת הצורך יתבקש המשתתף הזוכה לספק פרטים נוספים על מנת לאמת את זכייתו בתחרות.

 

 • המשתתף הזוכה מצהיר כי המידע שיימסר על ידו הינו מידע נכון ומדויק וכי הוא נמסר מרצונו החופשי.

 

 • במידה והמשתתף הזוכה לא יעביר את הפרטים המדויקים כפי שיתבקש וזאת בתוך יום ממועד פרסום שמו, או, לחלופין, במידה ויימצא הזוכה כמי שאינו עומד בתנאי ההשתתפות והזכייה כאמור בתקנון זה, ייפסל אותו משתתף וזכייתו תבוטל.

 

 • למשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בשל פקיעת זכותו לקבלת הפרסים, עקב אי מימוש אפשרות זכייתו במועד הקבוע לכך בתקנון זה.

 

 • קבלת הפרסים מותנית בתיאום טלפוני מראש, בכפוף להצגת תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון או רישיון נהיגה).

 

 • ככל והמשתתף הינו קטין, על המשתתף להמציא למכבי ת"א אישור חתום מהוריו, או מאפוטרופוס חוקי, המאשר לקטין הזוכה לממש את זכייתו. מובהר כי קטין אשר אינו רשאי לטוס בכוחות עצמו לא יוכל לזכות בפרס הגדול כהגדרתו בתקנון זה.

 

 • זכייתו של המשתתף הזוכה עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של מכבי ת"א ובהשתתפותו בתחרות, מביע כל משתתף בתחרות את הסכמתו לפרסום שמו, תמונתו ולסיקור זכייתו, לרבות במשחקי הקבוצה, באינטרנט, ברדיו, בטלוויזיה ובעיתונות.

 

 • הפרסים שיחולקו במסגרת המשחק הינם אישיים ואינם ניתנים להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרסים ולהציע פרסים חלופיים שווה ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד מכבי ת"א ו/או מי מטעמה.

 

 1. פטור מאחריות

 

 • המשתתף מתחיב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, לפרס ו/או למימושו ובכל הקשור לפרסומים שונים הקשורים לתחרות, לרבות אך לא רק, טענות ביחס להפרת זכויות יוצרים או זכויות מוסריות, פרסומי לשון הרע ופגיעה בפרטיות.

 

 • המשתתף מכריז כי הוא מסכים לכל הכתוב בתקנון הזה ובכך פוטר את מכבי ת"א ו/או מי מטעמה מכל אחריות הקשורה בתחרות.

 

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתתף יפצה את מכבי ת"א, באופן מיידי, בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא, בה תחויב מכבי ת"א כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו למכבי ת"א עקב מעשי המשתתף או מחדליו בקשר עם התחרות.

 

 • מכבי ת"א לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או תמנע האפשרות לקבלת הפרס.
 • מובהר כי המועדון אינו אחראי לכל נזק ו/או תאונה שעלולה להיגרם למשתתפים עקב השתתפותם בתחרות, לרבות כל נזק שעלול להיגרם להם ביעד ו/או בדרכם ליעד.
 1. תנאים נוספים

 

 • מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהתחרות, שלביו, תוכנו, מתכונתו, נהליו ותקופתו, על פי שיקול דעתה, לרבות טיב הפרס ומספר הזוכים; על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה במסגרת העמוד הרשמי של מכבי ת"א בפייסבוק ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא מכבי ת"א לנכון.

 

 

 • מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או לבטל השתתפות של משתתף כלשהו בתחרות, וכן תהיה רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שהשתתף בתחרות, בין היתר, תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב, אף אם זכייתו לא הייתה תוצאה ישירה של מעשה מעין זה.

 

 • מכבי ת"א רשאית לבטל את התחרות מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

 

 • מכבי ת"א רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת.

 

 • התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.